Vallavalitsuse istungilt 19.10.2023

225
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid haridus-, kultuuri-, maa-, sotsiaal- ja haldusküsimused. Anti projekteerimistingimused. Kooskõlastati avalik üritus. Kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule projekt Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023—2035. Vaadati üle kaasava eelarve projektid.

Haridus- ja kultuuriküsimused

Ülenurme Gümnaasiumi direktor Tõnu Tender, Kambja Ignatsi Jaagu Kooli direktor Marika Karo ja Kuuste Kooli direktor Lenne Ojamets andsid ülevaate asutuste tööst, personalipoliitikast, eelarvest ning ootustest kooli pidajale.
Kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi, Kambja kooli ja Kuuste Kooli töötajate koosseisud alates 01.09.2023.
Kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi, Kambja kooli, Tõrvandi Lasteaia Rüblik ja Unipiha Algkooli hoolekogude muudetud koosseisud.
Kinnitati Tõrvandi Raamatukogu Külitseharuraamatukogu lahtiolekuajad alates 23.10.2023.

Projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus Papli 5, Papli 8a, Papli tänav, Ringtee 10, Ringtee 10a, Ringtee 11, Ringtee 12, Ringtee 14, Ringtee 15, Ringtee 16, Ringtee 16/1, Ringtee 16/10, Ringtee 16/11, Ringtee 16/2, Ringtee 16/3, Ringtee 16/4, Ringtee 16/5, Ringtee 16/6, Ringtee 16/7, Ringtee 16/8, Ringtee 16/9, Ringtee 18, Ringtee 19, Ringtee 1a, Ringtee 2, Ringtee 23, Ringtee 27, Ringtee 28, Ringtee 29, Ringtee 3, Ringtee 30, Ringtee 31, Ringtee 33, Ringtee 34, Ringtee 35, Ringtee 4, Ringtee 41, Ringtee 42, Ringtee J12, Ringtee J3, Ringtee J4, Ringtee J5, Ringtee J6, Ringtee J7, Ringtee J9, Ringtee lõik 1, Tõrvandi haljasala P1, Tõrvandi haljasala P10, Tõrvandi haljasala P2 kaugküttetorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Anti projekteerimistingimused vastavalt lisale 1 Uhti külas Uhti haljasala P1, Uhti haljasala P2, Uhti haljasala P3, Uhti haljasala P4, Valge tee 1, Valge tee 11, Valge tee 13, Valge tee 15, Valge tee 17, Valge tee 19, Valge tee 5 ja Valge tee 7 kaugküttetorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Maaküsimused

Nõustuti Lepiku külas asuva Marguse katastriüksuse 28301:001:1912 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Parandati ilmne ebatäpsus vallavalitsuse 15.06.2023 korralduses nr 1810.

Sotsiaalküsimused

Määrati kaks sotsiaaltoetust ning õpilasele koolilõunatoetust. Seati isikule hooldus ning määrati hooldajale hooldajatoetus. Võeti vastu korraldused kolme isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Haldusküsimused

Paigaldatakse Tõrvandi alevikku Papli tänava (tee nr 9490072) 0,485 km-le liikluskünnis (asendiplaan lisas) vastavalt teelõigul kehtivale piirkiirusele 30 km/h.
Kehtestati Tõrvandi alevikus Ringtee tänav J2 (tee nr 9490075) 0,0–0,03 km tee vasakul ja paremal serval parkimise keeld.
Korraldatakse elektrooniline enampakkumine kinnistu võõrandamiseks aadressil Külmamäe-3, Kõrkküla, Kambja vald ning korteriomandi müügi alghinnaks kinnitatakse 3300 eurot.

Avaliku ürituse kooskõlastamine

Lubati Kuuste Meesselts MTÜl korraldada 31.10.2023 kl 15—21.30 avalik üritus „Halloweeni jalutuskäik Vana-Kuustes“ vastavalt taotlusele.

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023—2035 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kiideti heaks ning avalikule väljapanekule suunati Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023—2035 eelnõu vastavalt lisadele. Avaliku väljapaneku kestuseks määrati 25.10—10.11.2023 ja väljapaneku kohaks valla veebileht.

Kaasava eelarve projektide läbivaatamine

Otsustati kinnitada rahvahääletusele minevad kaasava eelarve ideed.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on avalikul väljapanekul
JärgmineTartu Ülikooli spordihoones toimub liikumisaasta tasuta suur lõpusündmus