Kohtute seaduse (KS) § 104 lõikest 3 tulenevalt lõpeb 30.04.2019 ametisse nimetatud rahvakohtunike volituste tähtaeg. Sellest tulenevalt tuleb vallal korraldada uued rahvakohtunikukandidaatide valimised. Kambja vald saab esitada kuus rahvakohtuniku kandidaati.

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunik on kaasatud ainult maakohtutes esimese astme kuritegude kriminaalasjade arutamisse. Kohtu koosseisu kuulub sellistel protsessidel lisaks eesistujast kohtunikule kaks rahvakohtunikku.

Rahvakohtunikukandidaadid valivad iga nelja aasta järel omavalitsusüksuste volikogud. Pärast rahvakohtunikukandidaatide nimekirja koostamist esitab omavalitsusüksuse volikogu selle enda piirkonna maakohtule vähemalt kaks kuud enne eelnenud perioodiks nimetatud rahvakohtunike volituste lõppemist. Kandidaatide nimekiri avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ning igaühel on õigus vaidlustada kandidaadi rahvakohtunikuks nimetamine maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis. Vaidlustamise kord avaldatakse samuti Ametlikes Teadaannetes koos kandidaatide nimekirjaga.

Esitatud kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on

 • süüdi mõistetud kuriteo eest;
 • pankrotivõlgnik;
 • tervise tõttu sobimatu;
 • omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
 • kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
 • kaitseväeteenistuses;
 • advokaat, notar või kohtutäitur;
 • vabariigi valitsuse liige;
 • valla- või linnavalitsuse liige;
 • vabariigi president;
 • riigikogu liige;
 • maavanem.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ning sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Kellel on huvi oma silmaringi laiendada rahvakohtunikuna ning kes vastab eelnimetatud tingimustele, andku endast teada vallavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks 2019. Sooviavalduses palume märkida oma isikukood, aadress, töökoht ning amet või tegevusala.

Rahvakohtunikest kohtute veebis

Kino maale
EelmineImeline advendiaeg Aarike-mail
JärgmineKokkuvõte Kambja Vallavalitsuse istungitest