Vallavalitsuse istungilt 06.03.2024

247
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid planeerimis-, maa- ja finantsküsimused. Kinnitati hanketulemused.

Planeerimisküsimused

Võeti vastu Ülenurme alevikus Jõeveere maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek korraldatakse 28.03–10.04.2024. Otsustati mitte algatada Jõeveere maaüksuse (kü tunnus 28301:001:0587) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Kehtestati Räni alevikus asuva Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Maaküsimused

Nõustuti Raanitsa külas asuva Aroni katastriüksuse 28203:006:0599 jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning moodustatavatele katastriüksustele määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Lemmatsi külas Lilleoru katastriüksuse (katastritunnus 28301:001:1924) koha-aadressi ja uueks koha-aadressiks määrati Tartu maakond, Kambja vald, Lemmatsi küla, Kannistiku tee 26.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Soinaste külas asuvale Haru tänava katastriüksusele.
Seati sundvaldus Kambja valla kasuks Laane külas asuvale Sõõrde kinnisasjale.
Kinnitati hajaasutuse 2022. aasta programmi raames esitatud projekti „Kanalisatsioonisüsteemid“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3706,44 eurot ja taotleja pangakontole tasutakse 370,64 eurot.
Kinnitati hajaasutuse 2023 programmi raames esitatud projekti „Tallmeistri puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5434,24 eurot ja taotleja pangakontole tasutakse 603,80 eurot.

Finantsküsimused

Kinnitati Kambja valla 2024. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena vastavalt lisale 1.
Kinnitati 2024. aastaks Kambja valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslikud maksumused õpilase/lapse kohta aastas vastavalt korraldusele.
Toetatakse eraüldhariduskoolide tegevuskulusid 2024. aastal summas 9 eurot õppekoha kohta.
Tasutakse Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse arve summas 6000 eurot.

Hanketulemuste kinnitamine

Tunnistati riigihankes „Aarike paisjärve rekonstrueerimine ja kuivhüdrandi ehitamine“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ alusel edukaks OÜ MELIOR-M, kogumaksumusega 86 426,34 eurot käibemaksuta. Edukas pakkuja kvalifitseeritakse hanketeates nõutud kvalifitseerimistingimuste alusel. Pärast kohustusliku ooteaja möödumist sõlmitakse OÜga MELIOR-M hankeleping.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEsitada saab kandidaate aasta õpetaja konkursile
JärgmineLoomeettevõtjad on oodatud tasuta koolitusele ja loometurule