Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

901

15. augustil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Mingi tee 5 detailplaneeringuga määratud hoonestusala täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Tamme tn 35 laohoone laiendamiseks, Tõrvandi alevikus Näki tee 1, 2, 4 ja 6 vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks ja Ringtee 33 maasoojuspuuraukude rajamiseks, Soinaste külas Tõrvandi tee 26 abihoone püstitamiseks ja Pähkli tn 15 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Männituka maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Veskivilla 21 üksikelamu püstitamiseks ja Nõmmiku tänavale veetorustiku, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku rajamiseks ning Kodijärve külas Kõivistiku maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 19 ja Lehe tn 26 üksikelamutele, Ülenurme alevikus Paruni tn 93 ja Paruni tn 49 üksikelamutele ning Kaasiku põik 12 üksikelamule, Soinaste külas Jaagu tn 6 üksikelamule ja Ülevälja 21-1 kahe korteriga elamu osale, Tõrvandi alevikus Papli tn 5 katlamajale ja Lemmatsi külas Riia mnt 180 reoveepuhastile.

Jätta Jaano Maaski ja Ingi Nageli esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 27.06.2019 korralduse nr 1196 „Projekteerimistingimuste väljastamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Määrata huvitegevuse toetust 8 isikule kogusummas 20 532,80 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 490 eurot, jätta ühe isiku taotlus prillitoetuse määramiseks rahuldamata.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm kahe lapse leinatoetusprogrammis osalemise eest 2019. aastal 500 eurot.

Volitada Kambja Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti täitma Kambja Vallavalitsuse nimel eestkostja ülesandeid.

Volitada Kambja Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Kinnitada Kambja valla investeeringute kava „Tartumaa arengustrateegia 2040 kohalike omavalitsuste investeeringute kava“ juurde.

Kooskõlastada orienteerumisklubi Ilves MTÜ orienteerumispäevaku korraldamine 22.08.2019 Ülenurme alevikus.

Toimus arutelu volikogule esitatud eelnõude üle. Otsustati esitada eelnõud volikogule esitatud kujul.

Otsustati anda tegevustoetust MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi.

22. augustil otsustati

Väljastada ehitusload Räni alevikus Heina tn 3 üksikelamu püstitamiseks ja Soinaste külas Rehe tee 16 kahe korteriga elamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Kuslapuu põik 8a üksikelamule ja Räni alevikus Lehe tn 17 üksikelamule.

Algatada Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneering ning kinnitada maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Anda nõusolek Matheas Mändlole ilutulestiku korraldamiseks 14.09.2019 kl 23.45 kestusega ca 3 minutit Mileedi Lillemaja juures.

Anda nõusolek Ingvar Pärnale ilutulestiku korraldamiseks 24.08.2019 kl 22.00 kestusega ca 1,5 minutit asukohaga Villa 6/8 Ülenurme alevikus.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 475 eurot.

Algatada pärimismenetlus surnud isiku, kellel puuduvad omaksed, pärandvara osas ning viia läbi pärandvara inventuur.

Sõlmida eluruumi üürileping Suure-Kambja külas tähtajaga 16.08.2019-15.08.2020.

Sõlmida Tarmo Lillaga vara tasuta kasutamise leping saunateenuse osutamiseks valla elanikele asukohas Ülenurme alevikus Pargi 7a tähtajaga kuni 31.12.2022.

Seada Kambja vallas Räni alevikus asuvale Viirpuu tn 14 kinnisasjale ja Väike-Krookuse kinnisasjale Kambja valla kasuks sundvaldus.

30. augustil otsustati

Volitada Kambja Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat esindama kahte isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 797 eurot. Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused peretoetuse määramiseks.

Määrata riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isikule toetust transpordikulude katteks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Tuuli Tallid OÜle puudega lapse hipoteraapia teenuse eest kuni 360 eurot vastavalt esitatud arvetele.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Varajase Kaasamise Keskus OÜle lapse lapsehoiuteenuse eest perioodil 26.08.–28.08.2019 vastavalt esitatud arvele.

Tasuda Sverresson OÜle lapse tugiisiku teenuse eest perioodil september 2019 – detsember 2019 vastavalt esitatud arvetele.

Määrata 4 lapsele huvihariduse toetust kogusummas 480 eurot.

Vabastada 2019/2020. õppeaastal Ülenurme Muusikakooli vanema poolt kaetava osalustasu maksmisest kaks õpilast.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Nõmmiku tänava krundile tänava rajamiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks, Õssu külas Viljandi mnt 75 krundile kaugküttetorustiku rajamiseks ning Räni alevikus Niinepuu tn 5 krundile abihoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 3 krundile püstitatud korterelamule, Räni alevikus Tiigrisilma tn 8c krundile püstitatud ridaelamule ja Sulu külas Pangodi AÜ 2a krundile rajatud reoveepuhastile.

Kinnitada Kambja valla üldplaneeringu lähteseisukohad.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 kinnistu Soinaste külas Salu tn 1, olmejäätmete valdaja Meljo Musto ning Sirvaku külas Paveli kinnistu, olmejäätmete valdaja Ville Lill.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 01.09.19-30.04.2020; 01.10.2020 – 30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022 Pedasmäe AÜ 11 Pangodi külas, olmejäätmete valdaja Jannely Punnisson.

Võtta Cambi OÜ katlamajaga seotud varad Kambja valla bilanssi seisuga 01.09.2019.

Anda nõusolek kinnistule Männi 2 OÜ Cambi kasuks seatud hoonestusõiguse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Taotleda AS SEBlt hoonestusõigusele seatud hüpoteegi kustutamist.

Määrata Külitse alevikus asuva Videviku vkt 3 ja Videviku vkt 9 katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldused nr 162 ja 163 ning nr 164.

Lõpetada endise Erika 6 talu (kinnistu nr 3006, pindala 40,87 ha) õigusvastaselt võõrandatud maa 11,51 ha osas tagastamismenetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust.

Lõpetada Ülenurme vallas asuva endise Eeriko nr 7 talu (kinnistu nr 3006) õigusvastaselt võõrandatud hoonete tagastamisele kuuluvast osast, milleks on 565/1000 mõttelist osa elumajast ja 351/1000 mõttelist osa saun-elamust, ¼ mõttelise osa tagastamismenetlus.

Lõpetada endise Eeriko 7 talu (kinnistu nr 435, pindala 51,752 ha) õigusvastaselt võõrandatud maa 6,867 ha osas tagastamismenetlus.

5. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 39 ja Rehepapi tee 39a kinnistute mahasõidu projekteerimiseks Tõrvandi-Lemmatsi riigiteelt, Räni alevikus Kassisilma tn 11 krundil detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste täpsustamiseks ning Sipe külas Karikakra maaüksusele detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 23 üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Kaasiku tn 8 ridaelamu püstitamiseks ning Soinaste külas Pähkli tn 12 asuva puurkaevu lammutamiseks.

Väljastada kasutusluba Ülenurme alevikus Silmapiiri 10 püstitatud üksikelamule.

Võtta vastu Räni alevikus asuva Kogre tee 1 (94901:005:1712) maaüksuse detailplaneering ja viia läbi detailplaneeringu avalik väljapanek.

Kiita heaks projekti „Luhasoo puurkaev” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5665,79 eurot ja maksta Tõnis Paasile välja saadaolev osa toetusest summas 629,53 eurot.

Kiita heaks projekti „Lemmatsi küla Piiri kinnistu puurkaevu ja veetrassi rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4 385,82 eurot ja maksta Valentina Aasale välja saadaolev osa toetusest summas 438,58 eurot.

Määrata Räni alevikus asuvale 0,15 ha suurusele munitsipaalomandisse taotletavale maa-alale (lähteülesanne nr LY1909036920) koha-aadressiks Kassisilma tänava lõik 2 ning maaüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Kõivu maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Seada sundvaldus Kambja vallas tehnovõrgu (110 kV õhuliin) talumiskohustuse kehtestamiseks Elering AS kasuks vastavalt asendiplaanidele.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 2 isikule kogusummas 120 eurot, jätta ühe isiku taotlus toetuse määramiseks rahuldamata.

Maksta koolilõunatoetust kolmele õpilasele summas, mis ületab Eesti Vabariigi poolt rahastatud koolilõuna maksumust.

Otsustati maksta ühekordset sporditoetust Klaarika Eksile veteranide kergejõustiku EMil osalemiseks.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineÕunamahla pressimine
JärgmineVallavolikogu septembriistung