Noored panid kirja ootused KOV valimisteks

546

Eesti noorteühenduste liidu (ENL) liikmed võtsid vastu platvormi 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, et anda otsustajatele sisendit noorte ootuste osas. Platvormist selgub, et noored ootavad omavalitsustelt turvalist jalg- ja rattateede taristu loomist, psühholoogilise abi kättesaadavamaks muutmist ning võimalust saada koolis ja lasteaias ka lihavaba ja täistaimset toitu.

“Noorte kaasamine muutub üha olulisemaks ning kuna kõige tihedam side on noortel just oma kodukohaga, on oluline, et nende mõtted ja ideed seoses kodukoha arendamiseks jõuaksid ka poliitikuteni. Seetõttu oleme koostöös noorteühingute ja osaluskogudega koondanud noorte ootused ühte dokumenti, et poliitikud saaksid võtta need idee oma KOV platvormide koostamisel arvesse,” ütles Eesti noorteühenduste liidu juhatuse esimees Triin Roos.

Roosi sõnul koosneb platvorm neljast teemast ning probleemide väljatoomise kõrval keskendutakse lahenduste väljapakkumisele.

Tervise peatükis tuuakse välja, et oluline on tagada igale noorele võimalus saada kergesti kättesaadavat, anonüümset, neutraalset ja koolist sõltumatut psühholoogilist nõustamist, mis vastaks tema erinevates eluetappides esilekerkivatele probleemidele. Samuti pööratakse tähelepanu turvalisele jalg- ja rattateede võrgustiku loomisele koos toetava taristuga ning koolid ja lasteaiad võimaldada ka lihavaba või täistaimset toitu.

Elukeskkonna valdkonnas näevad noored, et neid tuleks rohkem kaasata linnaruumi planeerimise ja arendamise protsessidesse. Samuti oodatakse transpordigraafikute ja marsruutide optimaalsete lahenduste väljatöötamist ning investeeringuid prügi sorteerimise soodustamise ja lihtsustamise protsessi.

Osaluse teemadel oodatakse noorte omaalgatuste soodustamist kohalike omavalitsuste arengukavades ning seeläbi ka regulaarselt rahastust omaalgatuslike projektide elluviimiseks. Lisaks tuleb suurendada osaluskogude ja noorte kaasamise alast teadlikkust ja võimekust kohaliku tasandi otsustajatel, noortega töötavatel spetsialistidel ja noortejuhtidel.

Tööhõive ja haridusvaldkonna probleemide lahendamiseks nähakse vajadust suurendada noorsootööasutuste, koolide ja ettevõtete koostööd pakkumaks vaba- ja valikaineid. Leitakse, et kõikidele noortele tuleb tagada karjääriõpe ja -nõustamine ning pakkuda praegusest enam suvel töötamise ja tasustatud praktika võimalusi, näiteks laiendades õpilasmaleva programmi.

Samuti tuuakse välja, et tuleks soodustada ja toetada sihtotstarbeliste stipendiumitega noorte õpirändevõimalusi nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, et tagada kohaliku kogukonna areng laia silmaringiga ning ühiskondlikult aktiivsete noorte kodanike läbi.

Eesti noorteühenduste liit on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis tänu kellele muudeti 2015. aastal põhiseadust, mille kohaselt on võimalik kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel valima minna alates 16. eluaastast.

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineCOVID-19 vaktsineerimise avalik infotund