Vallavalitsuse istungilt

321
Foto: Heigo Mägi

09. septembril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused:

  • Lemmatsi külas Lillemäe tn 29 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (kasutamisotstarbe täiendamine)
  • Tõrvandi alevikus Karikakra tn 29 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala nihutamine) ning Kõivu tn 14 ja 16 kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Algatada detailplaneering ja kinnitada lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks:

  • Külitse alevikus Haaviku maaüksusele
  • Räni alevikus Päikeseratta maaüksusele
  • Sulu külas Järvesoo tee 3 maaüksusele.

Anda ehitusload:

  • Külitse alevikus Haage tee 59 maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks
  • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 1 üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

  • Räni alevikus Kassisilma tn 2 kinnistule püstitatud büroo- ja logistikakeskuse hoonele
  • Soinaste külas Haru tn 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Tõrvandi alevikus Karikakra põik 1 kinnistule püstitatud üksikelamule ning Ringtee 1 kinnistule rajatud mänguväljakule.

Maaküsimused

Määrata Soinaste külas asuvate Rattasepa tee16a ja Rehepapi tee 23 katastriüksuse piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kiita heaks Lepiku küla Augusti juurdepääsutee toetuse kasutamise aruanne.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 584 eurot.

Pikendada väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamist.

Määrata koolilõunatoetus 2021/2022. õa kahe pere kokku viiele õpilasele.

Lõpetada hooldus ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava surmaga.

Volitada ametnikku täitma vallavalitsuse nimel eestkostja ülesandeid ja sotsiaaltöö spetsialisti võtma välja valla elaniku ID-kaarti.

Huvihariduse toetuse määramine

Maksta ühekordset huvihariduse toetust ühe pere kahe lapse spordilaagri osalustasu toetuseks summas 350 €.

Hallatavate asutuste töötajate koosseisude kooskõlastamine

Kooskõlastada Ülenurme lasteaia Nurmepesa ja Tõrvandi lasteaia Rüblik töötajate koosseis alates 01.09.2021

Toetuse eraldamine ERF meetmest

Eraldada toetused ühikuhinna alusel kahele taotlejale kokku 8676 €.

Toetuse maksmine

Maksta 2021. a vallaeelarvest ühekordset toetust summas 100 eurot seltsingu 60+ aastapäeva tähistamise kulude katteks.

Raamlepingu sõlmimine

Tunnistada edukaks hanke I-III osas ja sõlmida raamleping pakkujaga OÜ AGRIS kehtivusega kuni 31.08.2023.

Üürilepingu lõpetamine

Üürniku avalduse alusel lõpetada Kambja alevikus Männi tn 1 eluruumide üürileping 31.08.2021.

Kino maale
EelmineVallavolikogu kehtestas koolilõpetaja stipendiumi
JärgmineVõimlemisklubi Ülenurme uus hooaeg tuleb tavapärasest erinev