Vallavalitsuse istungilt

1433
Foto: Heigo Mägi

25. novembri istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Kavandu külas Riisaare kinnistule elamu, sauna, lauda ja töötoa projekteerimiseks
 • Lalli külas Varese kinnistule üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Anti ehitusluba

Tõrvandi alevikus Karikakra tn 29 üksikelamu püstitamiseks.

Anti kasutusload:

 • Räni alevikus Ränirahnu tee J1 kinnistule rajatud sademeveetorustikule
 • Sirvaku külas Treisilla aadressil rajatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 10, 14 kinnistule püstitatud üksikelamule ning Tõrvandi tee 9 kinnistule püstitatud kaksikelamu sektsiooni kasutusele võtmiseks
 • Soinaste külas kinnistutele Andruse tänav, Haru tänav, Jaagu tänav, Kiire tänav, Pesapaiga tänav, Rehe tee, Tolga tänav rajatud hoonevälise auditikohustusliku gaasipaigaldise ning Juhani kinnistule rajatud asfalteeritud laoplatsi kasutusele võtmiseks
 • Ülenurme alevikus Peetri tee L1 kinnistule rajatud AS-le Tartu Veevärk kuuluva veetorustiku kasutusele võtmiseks.

Keelduti Lemmatsi külas asuvate Nõlvaku tee 1-19 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamisest kuna üldplaneering ei näe seal ette ridaelamuid.

Soinaste kaupluse arutelu

Maa ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik andis ülevaate 23.11.2021 toimunud koosolekust Coop kauplusehoone rajamisest aadressil Soinaste küla, Kaasiku 35. Koosolekul osalesid poe arendajad, kinnistu piirinaabrid ja vallavalitsuse esindajad.

Piirinaabreid häiris kõige enam poe rajamisega kaasnev müra, valguse ja ka haisu reostus. Soov oli, et planeeritav rattaringluse parkla, hoone peamine sissepääs ja taarapunkt viia hoone põhjapoolsele küljele. Prioriteediks sai kokku lepitud hoone peamise sissepääsu liigutamine ridaelamutest eemale.

Arendaja lubas kaaluda läbi võimalikud muudatused.

Keskkonnaküsimused

Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldajad perioodidel 26.11.202130.04.2022; 01.10.2022-30.04.2023; 01.10.2023-30.04.2024;    01.10.2024-30.04.2025; 01.10.2025-30.04.2026. a Kambja alevikus Ülase 1; Laane külas Rada, Külitse alevikus Eha tn 10, Kalda tn 14, Nurmenuku tn 22 ja Ülase vkt 4 kinnistul.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 95 eurot.

Seati hooldus isikule ning määrati tema hooldajale hooldajatoetus.

Otsustati hüvitada OÜle Varajase Kaasamise Keskus puudega lapsele osutatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse maksumus alates 29.11.2021.

Volitati sotsiaalosakonna juhatajat täitma vallavalitsuse nimel eestkostet vajava isiku eestkostja ülesandeid.

Huvihariduse toetuse määramine

Otsustati teotada huvitegevusi perioodil september kuni detsember 2021 huvihariduse ja huvitegevuse kava raames järgmistes summades:

 • hariduse edendamise sihtasutus, 2100 eurot
 • MTÜ Väike Täht, 437,50 eurot
 • MTÜ Urban Style, 437,50 eurot
 • Tartu Vaba Waldorfkooli selts, 700 eurot
 • huvikool Tee 87,50 eurot.

Määrati ühekordne toetus summas 160 eurot spordiklubi osalustasu tasumiseks septembrist detsembrini 2021a.

Sporditoetuse maksmine

Otsustati maksta ühekordset sporditoetust summas 200 eurot Klaarika Eksile Veteranide kergejõustiku EM-l osalemiseks.

Muud küsimused

Keskkonnaspetsialist Taivo Prants andis informatsiooni klaasikonteinerite paigaldamisest, toimus aktiivne arutelu konteinerite asukohtade üle Ülenurme ja Tõrvandi Konsumi juures.

Järve tee 1 korteriühistu Külitses esitas taotluse Kiigemäe tee 13 pumbajaama enda valdusesse saamisest. Ühistu kasutab pumbajaama juba aastaid enda maja veega varustamisel, haldavad ja hooldavad seda. Vee kvaliteedi parandamiseks paigaldavad lähiajal ka veepuhastusseadme. Vallavalitsus omandit praegu üle ei anna, kuid ei tee takistusi senise kasutamise korra osas.

Otsustati saata välja kinnistute omanikele korralduste eelnõud sundvalduse tasu määramiseks Viirpuu tn 14 ja Väike-Krookuse kinnisasju läbiva eratee avaliku kasutamise eest ning sundvalduse seadmiseks Kambja valla kasuks Räni alevikus asuvatele Viirpuu tn 16 ja Räniküla tn 1 kinnisasjadele.

Vallavara võõrandamise Kambjas Puiestee 3-5 ja Tõrvandis Papli tn 6 vabade ruumide enampakkumise korraldamise küsimused suunata volikogu majanduskomisjonile pärast nende koosseisude kinnitamist volikogus.

Arutelu valla osalemisest uuringus Tartu linnaliinide pikendamisest linnaäärsetele aladele. Uuringus osalemise lepingu tasu on 14 556 eurot. Leiti, et haldusjuhil tuleb selgitada veel uuringuga seonduvat: milliste mobiilivõrkude kasutajate järgi uuritakse inimeste liikuvust ja kas uuringus osalemine annab garantii, et bussiliine pikendatakse valdadesse.

Tehti põhimõtteline otsus, et Tõrvandi keskusala projekteerimise lepingu sõlmimine tuleb viia volikokku.

Kõneldi kultuuripealinna projektist ja selle juhtimisest. Otsustati projekti juhtimiskulu arvestada 2022. a vallaeelarvesse.

Arutusel oli Kambja lasteaia ventilatsiooni küsimus.

Kino maale
EelmineHoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia
JärgmineÜks tore santimise kuu Rüblikute lasteaias