Vallavalitsuse istungilt

519
Foto: Heigo Mägi

27. jaanuari istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

  • Aakaru külas asuva Tatraoru AÜ 11 krundil üksikelamu
  • Pulli külas Kolliaugu kinnistule teenindus-majutushoone
  • Vana-Kuuste külas Rotilohu kinnistule elamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Anti projekteerimistingimused Reola külas asuva Ojaperve, Täsvere – Lätiküla tee lõik 4, Konsa – Urmi, Kastre metskond 201, Raiesmiku, Kastre metskond 160, Kähra, Kähra tee, Kingupõllu, Liini, 22133 Reola-Unipiha tee, Matsi tee, Reola kõrgepingealajaam, Tinni, Unipiha tee 23, Tagametsa, Unipiha tee 39 ja Unipiha tee 35 kinnistul ajutise 35 kV õhuliini projekteerimiseks. Taotluse kohaselt on soov rajada olemasoleva 35 kV õhuliini ajutine ümberehitus, et vabastada trassikoridor planeeritavale 110 kV liinile.

Anti ehitusload:

  • Laane külas Loojangu tn 25 üksikelamu ja garaaži püstitamiseks
  • Sulu külas Mesimummi ja Raanitsa külas Lättemaa kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Anti kasutusload:

  • Kodijärve külas Kulli kinnistule rajatud 50 kW päikeseelektrijaama
  • Soinaste külas Kanarbiku tn 2 kinnistule püstitatud büroo- ja muu laohoone kasutusele võtmiseks.

Detailplaneeringud

Algatati Soinaste külas asuva Võsumäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kehtestati Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Maaküsimused

Määrati Lemmatsi külas asuvate Linnulaulu ja Linnavere tee 34 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Lemmatsi külas asuvale Arako tee lõik 3 katastriüksusele.

Seati sundvaldus Räni alevikus asuvale Viirpuu tn 16 ja Räniküla tn 1 kinnisasjale Kambja valla kasuks.

Otsustati, et sundvalduse tasu Viirpuu 14 ja Väike-Krookuse kinnistute osas kokku on 2 563,20 eurot ja see tasutakse ühekordse maksena.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetused kahele isikule kogusummas 2850 eurot. Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuse ja sotsiaalteenuse rahastamiseks.

Otsustati rahastada kahe puudega lapse sotsiaalteenuseid.

Keskkonnaküsimused

Loeti korraldatud jäätmeveoga periooditi mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Kutsika kinnistul Ivaste külas.

Haridusküsimused

Otsustati moodustada huvihariduse ja huvitegevuse toetusfondi vahendite jaotamiseks komisjon.

Jäeti Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu kinnitamata. Kooli juhtkonnal tuleb korraldada uus lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse.

Muud küsimused ja arutelud

Kooskõlastati Tõrvandis Papli 5/1 hoone seina remondi pakkumus summas 16 294,10 eurot.

Arutelu MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse halduslepingust.

Aida detailplaneeringu arendajad pole nõus vallavalitsuse ettepanekuga krundi struktuuri muutmiseks.

Arutelu kohtule vastuse koostamise üle projekteerimistingimuste küsimuses. Otsustati vaatamata kohtu trahvihoiatusele selgitada veelkord projekteerimistingimuste andmise menetluse jätkamise võimatust ehitisregistrist tulenevatel põhjustel. Taotlejale saadetakse selgitav kiri.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineVeebruarist saab taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuses