Vallavalitsuse istungilt

16. ja 23. veebruari istungite kokkuvõtted.

578
Foto: Heigo Mägi

16. veebruari istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Aakaru külas Karroma kinnistule päikeseelektrijaama projekteerimiseks
 • Kammeri külas Kullerkupu kinnistule üksikelamu, garaaž-töökoja ja seminarimaja projekteerimiseks
 • Kavandu külas Mällo kinnistule elamu projekteerimiseks
 • Kullaga külas Lombi kinnistule elamu projekteerimiseks
 • Reola külas asuva Unipiha tee 6 töökoja-lao-kontori laiendamiseks üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust
 • Ülenurme alevikus asuva Lennu tee 8a kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks – hoonestusala suurendamine ja nihutamine 10% ulatuses.

Anti ehitusload:

 • Laane külas Tammelehe maaüksusel puurkaevu rajamiseks
 • Madise külas Partsi kinnistule elektrijaama püstitamiseks
 • Reola külas Nirgi tee veevarustuse ja kanalisatsiooni võrgu rajamiseks ja Vanakooli tee 12/Karre/Kooli-Kuivati tee soojustorustiku püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Kõivuharu tn 4 üksikelamu püstitamiseks ja Tehno tee 8 tehasehoone püstitamiseks
 • Õssu külas Linnu tee 4 üksikelamu püstitamiseks.

Maaküsimused

Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Kambja alevikus asuvale Põllu tänava maaüksusele.

Sotsiaalküsimused

Anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Haridusküsimused

Määrati huvihariduse õppuritoetus ühele isikule summas 250 eurot.

Otsustati moodustada mittetulundusühenduste toetuse taotluste läbivaatamiseks komisjon koosseisus vallavanem, abivallavanem, vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, haridusspetsialist ja jurist.

Muud küsimused ja arutelud

Toimusid arutelud Ülenurme lasteaia teemal ning valla sihtasutuste ja äriühingute nõukogude koosseisude üle.

2021.a alustati tegevusi olümpiavõitjale Johannes Kotkasele tema sünnikohta mälestuskivi rajamiseks. Vallavalitsus on nõus tegevust toetama, kuid leiab, et ka EOK ja kultuuriministeerium võiksid mälestuskivi paigaldamist toetada. Otsustati koostada pöördumine olümpiavõitja auks mälestuskivi paigaldamise toetamiseks.

Toimus arutelu Soinaste lasteaia laiendamisest moodulitega. Ühendust on võetud lasteaia arhitektiga.

Otsustati kanda 31.12.2021 seisuga majandamiskuludesse eelnevatel aastatel lõpetamata ehitusena arvele võetud objektide projekteerimiskulud, mida ei ole plaanis teostada.

23. veebruari istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Laane külas asuva Loojangu tn 11 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks – hoonestusala suurendamine ja nihutamine).

Anti ehitusload:

 • Külitse alevikus Kalevi tee 6 üksikelamu püstitamiseks
 • Laane külas Kaselehe tee 2 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Rehepapi põik 3 tööstushoone püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Raudrohu tn 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 ja 23 kahe korteriga elamute püstitamiseks.

Anti kasutusload:

 • Lemmatsi külas Mäelille tn 2 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule
 • Tõrvandi alevikus Aasa tn 22 kinnistule püstitatud üksikelamule ja Rukki tn 7 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Kesa tee 23 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Laane külas asuvale Näki tee lõik 3 katastriüksusele.

Määrati Lemmatsi külas asuva Siimu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele ning Lillealliku ja Pargiotsa katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimused

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus summas 500 eurot.

Otsustati tasuda alates 01.03.2022 igakuiselt isiku hooldamise eest SA-le Uderna Hooldekodu 355,52 eurot isiku vara võõrandamiseni, kuid mitte kauem kui 30.06.2022.

Lõpetati isiku hooldus tema surma tõttu.

Anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Finantsküsimused

Kinnitati Kambja valla 2022. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena.

Otsustati eraldada 2022. a vallaeelarvest ühekordset toetust EELK Kambja kogudusele summas 1296 eurot kiriku elektrikaabli remondikulude katteks.

Haridusküsimused

Kinnitati 2022. aastaks Kambja valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslikud maksumused õpilase/lapse kohta aastas.

Kinnitati erahuvikoolidele makstavaks toetuse suuruseks 2022. a 175 eurot aastas ühe huvitegevuses osaleva noore kohta.

Otsustati toetada eraüldhariduskoolide tegevuskulusid 2022. aastal summas 18 eurot õppekoha kohta kuus järgmiselt.

Hanked ja ostumenetlused

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu riigihangete väljakuulutamiseks Ülenurme gümnaasiumi toitlustusteenuse ning hooldus- ja valvekoristusteenuse hankimiseks.

Kinnitati Kambja alevikus Kesk 2 teostavate remonditööd ostumenetluse tulemus ning sõlmitakse hankeleping ostumenetluse võitjaga OÜ Rehe Ehitus kogumaksumusega 8667,60 eurot käibemaksuga.

Otsustati saata valla haridusasutustele märgukiri meeldetuletusega bussitranspordi tellimisel järgida kohustust tellida transport vastavalt hankelepingule.

Nõustuti OÜ Agris taotlusega töövõtulepingu nr 12-17/122 muutmiseks kütusehinna hüppelise hinnatõusu tõttu ning tasuda perioodil 01.03.2022-31.12.2023 koolitranspordi ja liinivedude kilomeetri hinna eest 1,05 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kokku on liinikilomeetri hind koos käibemaksuga 1,26 eurot.

Muud küsimused ja arutelud

Toimus arutelu Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse ala hoonetele aadresside andmise üle.

Otsustati anda aadressid järgnevalt: kogukonna keskus – Ringtee 1a, põhikool – Ringtee 1b ja spordihoone – Ringtee 1c , kohvik-Ringtee 1d.

Otsustati osaleda projektis „Kodud tuleohutuks“, mis jätkub 2022. a. Leiti, et on vaja koostada nimekiri objektidest, mis vajavad küttekehade remonti-ehitamist või elektrisüsteemide renoveerimist ning koostada siis nendest pingerida.

Kooskõlastada MTÜ Õnnemaa avaliku ürituse teade 01.03. toimuvast vastlapäevast Tõrvandis.

Kino maale
EelmineVald koondab teavet Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmiseks
JärgmineSõjalised õppused Kambja piirkonnas