Vallavalitsuse istungilt

499
Foto: Heigo Mägi

27. aprilli istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Projekteerimistingimuste andmine:

  • Külitse alevikus asuvale Terra vkt 22 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
  • Ülenurme alevikus asuvale Võru mnt 26 maaüksusele üksikelamu laiendamiseks.

Ehituslubade andmine:

Külitse alevikus Vabadiku tn 4 ja 6 üksikelamute püstitamiseks

Räni alevikus Tulikivi, Piiri ja Liivakivi tänaval ning Kivimetsa tee lõik 9 tee rajamiseks

Vana-Kuuste külas Kooli tee 2 mänguväljaku ümberehitamiseks.

Kasutuslubade andmine:

  • Lemmatsi külas Lillemäe tn 13 kinnistule püstitatud üksikelamu
  • Soinaste külas Kibuvitsa tn 6 kinnistule püstitatud üksikelamu
  • Õssu külas Hõbepaju tn 6 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks.

Planeeringud:

Algatati Raanitsa külas asuva Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitati lähteseisukohad.

Võeti vastu Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek 25.05.–08.06.2022.

Võeti vastu Sulu külas asuva Künka maaüksuse detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek 24.05.–07.06.2022.

Võeti vastu Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek 24.05.–07.06.2022.

Otsustati korraldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 16.05.–15.06.2022.

Kehtestati Külitse alevikus asuva Haaviku maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Määrati Soinaste külas asuva Linnavere tee 3 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Külitse alevikus asuvate Haage tee 7 ja 7a katastriüksuste liitmise ja Haage tee 5 ning 7 ja 7a katastriüksuste piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Otsustati parandada ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 13.04.2022 korralduses nr 372 „Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“ punktis 1.4.

Otsustati mitte toetada vallale kuuluva kinnistu 28301:001:0796 müüki.

Sotsiaalküsimused

Määrati ühele isikule prillitoetus summas 89,40 eurot.

Seati isiku üle hooldus ning määrati hooldajale hooldajatoetus.

Võeti vastu vaideotsus.

Otsustati pakkuda elamistingimuste parandamist taotlevale isikule korterit asukohaga Pargi 7 Ülenurme alevikus.

Munitsipaalvaraga ja teedega seotud küsimused

Kinnitati Tõrvandi alevikus Papli 6 äriruumide üürile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused.

Anti nõusolek kahe eluruumi üürilepingu sõlmimiseks Lennu tn 42 Reolas.

Otsustati keelata kohalikul avalikult kasutataval teel nr 9490123 Konsu sild – Polder mootorsõidukite liiklus, välja arvatud Kambja vallavalitsuse kirjalikul loal piirkonna põlde teenindavale põllumajandustehnikale ja -transpordile, teehooldusmasinatele ning operatiivsõidukitele.

Kooskõlastati vallavalitsuse arhiivi remont Papli 6 ruumis hinnapakkumise alusel summas 5610 eurot.

Tegevustoetused

Otsustati nõuda MTÜ-lt Play Discgolf tagasi 2021. aastaks eraldatud tegevustoetusest lepingu rikkumise tõttu 2087,50 eurot ning MTÜ-lt Võimlemisklubi Ülenurme 2021. aastaks eraldatud tegevustoetusest 3420 eurot toetuse eesmärkide mittesaavutamise tõttu.

Muud küsimused ja arutelud

Anti Oleg Luigele taksoveo sõidukikaart sõiduki kasutamiseks taksoveol.

Otsustati valmistada ette valla äriruumide üürilepingute muudatused ning korraldada eluruumide üürilepingute ülevaatamine ja korrastamine.

Kiideti heaks korralduse eelnõu „Liikluspinnale nime määramine“ (Kevade tänav).

Otsustati välja kuulutada lihthankemenetlusena Kuuste lasteaia mänguväljaku uuendamine.

Kino maale
EelmineLugejate vägi rõõmustab Kambjas raamatukogu
JärgmineKambja kool võtab tööle vene keele ja loodusainete õpetaja