Kokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest

659

1. 17. mai istung

Kinnitati Kambja valla 2018. aasta hankeplaan.

Tunnistati edukaks OÜ Jaagor Grupp pakkumus multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamiseks Tõrvandi aleviku Uuetoa kinnistule.

Väljastati ehitusload Soinaste külas Tõrvandi tee 40 abihoone püstitamiseks ja Räni alevikus Kogre tee rajamiseks.

Väljastati kasutusload alljärgnevalt:

  • Soinaste külas Tooma 11 asuvale üksikelamule;
  • Räni alevikus Räniküla 30 asuvale üksikelamule;
  • Räni alevikus Viirpuu 55 veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikele;
  • Räni alevikus Lehe ja Okka tänavate veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikele.

Väljastati projekteerimistingimused Soinaste külas Tõrvandi tee 10 abihoone projekteerimiseks.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil katastriüksuste lähiaadressid Soinaste külas, Lemmatsi külas, Ülenurme alevikus, Täsvere külas, Pühi külas, Tatra külas, Aakaru külas, Virulase külas, Vana-Kuuste külas, Õssu külas ning Reola külas.

Loobuti Sirvaku külas asuva Jamsi kinnistu ostueesõigusest.

Tunnistati kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 28.09.2005 määruse nr 9 „Räni külas Jakopi ja Ristikheina detailplaneeringu aladel asuvatele tänavatele nime määramine“ punkt 1.

Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 1232,58 eurot.

Otsustati tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetusest MTÜle Hea Algus teenuse eest ning sõlmida vastav leping.

Anti volitus isiku matuste korraldamiseks.

Otsustati sõlmida isikuga munitsipaaleluruumi üürileping tähtajaga 1. juuni – 31. august 2018.

Anti nõusolek OÜle Firestudio ilutulestiku korraldamiseks 17. mail 2018 Ränirahnu tee 38 Kambja vallas Päästeameti, Politseiprefektuuri ja Lennuameti kooskõlastustes esitatud tingimustel.

Otsustati maksta MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi tegevustoetust.

2. 24. mai istung

Väljastati projekteerimistingimused Tatra külas Jaagu maaüksuse jagamiseks ja üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastati ehitusload Õssu külas Ringtee 53 laohoone püstitamiseks, Uhti külas Männisalu maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Tõrvandi alevikus Aia tänava lõik 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.

Väljastati kasutusload Ülenurme alevikus Koovitaja tn 1 üksikelamule ja Räni alevikus Vanapagana tn 6 üksikelamule.

Määrati Kambja vallas Laane külas asuvale liikluspinnale nimeks Väike-Näki tee.

Määrati Külitse alevikus asuva Riia mnt 241 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anti nõusolek Kambja vallas Soinaste külas asuva Ülevälja tänava lõik 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega ASi Adven Eesti kasuks ja määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tõrvandi alevikus katastriüksuste lähiaadressid.

Otsustati tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetusest OÜle Otepää Rehabilitatsioonikeskus nõustamisteenuse eest.

Otsustati tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing lapse suvelaagris osalemise eest.

Anti kaks volitust seoses KOV eestkostja ülesannete täitmisega. Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused 14 isikule kogusummas 2182 eurot.

Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks.

Seati isikule hooldus, määrati hooldajatoetus.

Otsustati katta isiku üldhooldusteenuse kulud tema pensionist puudujääva osa ulatuses hooldekodu esitatud arvete alusel.

Otsustati sõlmida munitsipaaleluruumi üürilepingud kahe isikuga.

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus üürilepingu sõlmimiseks.

Moodustati Kambja valla kriisikomisjon.

Otsustati kinnitada Kuuste Kooli direktori ametikohale Monika Adamson alates 1. augustist 2018 ning sõlmida temaga tööleping.

Kiideti heaks Kambja valla 2017. a majandusaasta aruanne.

Kuulati ära informatsioon järgmistest hangetest:

Tõrvandi koolimaja puhastusteenuse hanke edukaks pakkujaks osutus OÜ SOL Baltics, maksumus 1524 eurot;

Ülenurme lasteaia mööbli ja inventari kolimise Tõrvandi koolimajja hanke edukaks pakkujaks osutus FIE Uno Kiisholts, maksumus 7344 eurot;

ostumenetluse „Kambja valla teede tolmutõrje 2018. aastal“ edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Eesti Teed.

3. 31. mai istung

Väljastati projekteerimistingimused Raanitsa külas Lohuääre maaüksusele elamu projekteerimiseks ning Külitse alevikus Pärna tee 8 maaüksusele elamu, abihoone ja juurdepääsutee projekteerimiseks.

Keelduti 18. aprillil 2018. a esitatud taotluse alusel Õssu külla Pähna tn 12 maaüksusele abihoone projekteerimistingimuste väljastamisest.

Väljastati alljärgnevad ehitusload:

Soinaste külas Tooma arenduse gaasitorustiku rajamiseks;

Soinaste külas Tooma arenduse tänavavalgustuse rajamiseks;

Ülenurme alevikus Villa arenduse ja Kaasiku põik kruntide sidevarustuse rajamiseks;

Ülenurme alevikus Silmapiiri 2 abihoone püstitamiseks;

Räni alevikus Okka tn 16 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastati alljärgnevad kasutusload:

  • Laane külas Kesa maaüksusel asuvale üksikelamule;
  • Ülenurme alevikus Paruni 43 asuvale üksikelamule;
  • Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre arenduse gaasitorustikule.

Nõustuti Kambja vallas asuvate Kikkalaane (Külitses) ja Võsala (Uhtis) maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning määrati maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anti nõusolek OÜle Elektrilevi Kambja valla munitsipaalomandisse taotletava Räni – Raudtee tee (tee nr 9490148) teemaale 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Räni alevikus ja Reolasoo külas katastriüksuse lähiaadress.

Muudeti Ülenurme Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldust nr 329.

Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused 20 isikule kogusummas 3005 eurot.

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuste määramiseks.

Toetati isiku üldhooldusteenuse kulude katmist hooldekodu esitatud arvete alusel.

Kinnitati OÜ Cambi 2017. a majandusaasta aruanne.

Kiideti heaks Ülenurme valla 2017. a majandusaasta aruanne.

Otsustati maksta ühekordset toetust kahele sportlasele.

Anti nõusolek OÜle Kuuste Grupp suvise välikohviku püstitamiseks Vana-Kuuste Mõisapargis vastavalt esitatud taotlusele.

Anti nõusolek MTÜle Kuuste Meesselts sulgeda 23.06.2018 võidupühale pühendatud ürituse (lahingolukord Vana-Kuustes) ajaks Vana-Kuustesse sissesõit Tartu poolt kell 14.30 kuni 18.00.

Arutati konkursi Kaunis Kodu kandidaate. Hanke „Ülenurme alevik, Pargi tn 2 ala detailplaneeringu koostamine“ edukaks pakkujaks osutus OÜ Roheline Hoov, maksumus 3100 eurot.

4. 8. juuni istung

Võeti vastu määrus „Kriisikomisjoni põhimäärus“.

Väljastati projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Vahtra tn 6 maaüksusele elamu projekteerimiseks ning Soinaste külas Kibuvitsa tn 1 elamu projekteerimiseks.

Väljastati ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa 24 üksikelamu püstitamiseks, Tehnopargi tee 11 ja Kauba tee 3 päikesepaneelide paigaldamiseks ning Kauba tee 3 päikesepaneelide paigaldamiseks.

Väljastati kasutusload Ülenurme alevikus Silmapiiri põik 4 asuvale üksikelamule ja Külitse alevikus Arroli 12 asuvale üksikelamule.

Algatati Õssu küla Eerika tee 19 detailplaneering ning kinnitati Õssu küla Eerika tee 19 detailplaneeringu lähteülesanne.

Otsustati mitte algatada Õssu küla Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Loobuti Külitse alevikus asuva Haaviku tee 7 kinnistu ostueesõigusest.

Määrati Räni alevikus asuva Ringtee tn 67 ja Ringtee tänav J2 katastriüksusete piiride muutmise ja jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Tõrvandi alevikus asuva Aasa tn 26 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tõrvandi alevikus katastriüksuste lähiaadressid.

Lõpetati isiku hooldus seoses tema asumisega hooldekodusse ning lõpetati hooldajatoetuse maksmine tema hooldajale.

Määrati ühekordsed sotsiaaltoetused 16 isikule kogusummas 2880 eurot.

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Määrati toetus isikule õendusabiteenuse eest tasumiseks.

Võeti vastu määrus „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse määramise kord“.

Ülevaate koostas vallasekretär
MARINA LEHISMETS

EelmineTartu võimlemispidu „Käänulised teed“
JärgminePrügi põletamine (jaani)lõkkes võib tuua kaasa suure trahvi