Eelarvestrateegias on fookuses investeeringud haridusse

860
Kambja Vallavolikogu istung 19. oktoobril Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

19. oktoobril toimunud volikogu istungil võeti vastu eelarvestrateegia aastateks 2023–2026, kus fookuses on investeeringud haridusse.

Vastuvõetud eelarvestrateegias on toodud välja, et valla tulud kasvavad kuni 2026. aastani keskmiselt 8% aastas. See võimaldab kavandada kulutusi uue planeeritava kooli, lasteaia ning lasteaiarühmade avamiseks. Strateegias märgitakse, et Kambja vald on jätkusuutlik kohalik omavalitsus, kus investeeringute põhirõhk on aastatel 2023–2026 haridusvaldkonnal.

Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, mida igal aastal tulenevalt ühiskonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse ning arvestatakse reaalse ümbritseva majanduskeskkonnaga. Kavandamisel on lähtutud konservatiivsest ja jätkusuutlikust vaatest, positiivsest põhitegevuse tulemist ja finantsvõimekuse säilitamisest.

Istungil kiideti heaks omavalitsuse arengukava 2022–2030, mille elluviimiseks vajalikud vahendid on kavandatud eelarvestrateegias ja eelarves.

Arengukava visioon ja missioon aastaks 2030: Kambja vald on parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus, kus lähtutakse inimestest, väärtustatakse elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning tervislike eluviiside arendamist. Vald on linnaregiooniga tihedalt seotud, looduslikult kaunis, turvalise elukeskkonnaga tunnustatud elupaik, kus kantakse hoolt igas vanuses vallaelanike eest.

Volikogu andis heakskiidu koondada ühe asutuse alla valla kultuuri- ja sporditaristu, moodustades ühe hallatava asutusena Kambja Kultuur ja Sport.

Võeti vastu otsus vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmise kohta, et korrastada teenistujate koosseise vastavalt tegelikele vajadustele.

Otsustati lõpetada vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni tegevus ning moodustada hariduskomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon. Hariduskomisjoni esimeheks valiti Margot Võsokov ja aseesimeheks Brit Mesipuu. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Rauno Kiuru ja aseesimeheks Toivo Salus.

Volikogu otsustas muuta ka volikogu esimehe töötasu suurust, mis edaspidi on 50% Kambja vallavanema ametipalgast.

Muudeti valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise korda, täpsustades kaasava eelarvega seotut. 2023. aasta kaasava eelarve ideekorje algab 1. novembril 2022.

Algatati ning kinnitati järgmiste maaüksuste detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Külitse alevikus asuva Haage tee 63a; Pühi külas asuva Vana-Sepa; Soinaste külas asuvate Kiire 6, 8, 9, 10 ja 14.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 16. novembril kell 17 Reola kultuurimajas.

Kino maale
EelmineKambja valla ehituse-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanem on Triin Nõmmistu
JärgmineTõrvandis on avatud Tartu rattaringluse parkla