Rahuloluküsitlus 2023: 76% vastanutest leiab, et Kambja vallas on hea elada

872
Vallaelanikele meeldib elada Kambja vallas. Pilt: Kambja Vallavalitsus

Sügisel 2023 läbiviidud vallaelanike rahuloluküsitluse 266 vastajast tõid kaks kolmandikku välja, et hindavad elukeskkonnana Kambja valda. Kokku osales küsitluses ca 1,9% vallaelanikest.

Üldise hinnangu, et Kambja vallas on hea elada hindas väga heaks 12,4% vastajatest. 63,5% tagasiside andnutest andis vastuseks „jah, pigem hea“.

Rahul ollakse avaliku ruumi ning teede ja tänavate korrashoiuga

Küsitlusest selgus, et kõige rohkem väljendasid vastajad rahuolu (85%) prügiveo ja jäätmekäitlusega vallas. 77% vastajatest on rahul ka üldise korra ja turvalisusega. Samas hindasid vastajad väga haljasalade ja parkide piisavust ning nende seisukorda vallas. Rahulolu nende osas oli vastavalt ligi 64% ja 62%.

Rahuolu väljendati ka teede ja tänavate talvise hoolduse üle. Kambja vallas hoolitsevad teede ja tänavate korrashoiu eest valla ettevõtted OÜ Olme ning OÜ Ülenurme Teed. Samuti väljendati rahulolu ühistranspordi ühenduse Tartu ning Kambja valla vahel, kergliiklusteede seisukorra, informatsiooni kättesaadavuse valla teenuste kohta ja spordirajatiste suhtes.

Mured on seotud taristu, avaliku ruumi planeerimise ning lasteaiakohtade nappusega

Kõige enam, ligi 64% vastajatest, on rahulolematud kergliiklusteede piisavuse osas. Mitmed vastajad tõid välja, et nende jaoks on probleem kergliiklusteede puudumine nende elukoha lähistel. 58% küsitluse täitnutest ei ole rahul probleemide lahendamise kiirusega. Seevastu kui 53% küsitluse täitnutest tõid välja, et muret teeb teede ja tänavate üldine seisukord. Näiteks tuuakse välja, et kui teid korda ei tehta ning kergliiklusteid juurde ei ehitata, kaalutakse tõsiselt Tartu linna tagasi kolimist. Pea pooled vastanutest väljendasid rahulolematust avaliku ruumi planeerimise üle. Näiteks on antud tagasisidet, et avaliku ruumi kasutus peab muutuma atraktiivsemaks, selleks tuleks juurde luua matka- ja kõnniradasid ning aktiivsemalt tegelda kergliiklusteede ja tänavavalgustuse rajamisega.

Vastanute soov oli, et kodanikuühendusi kaasataks enam valla arendamisse, mis elavdaks ka eri piirkondades kohalikku kultuurielu. Sama soov peegeldus ka vabadest vastustest, kus isikute kaasamine otsustusprotsessidesse võiks olla veelgi aktiivsem. Parandamist vajab laekunud tagasiside põhjal ka ametnike kättesaadavus, päringutele vastamine ja erialane pädevus. Ootuspäraselt ootavad vallaelanikud enam avalike mänguväljakute rajamist, aga ka täiendavaid lasteaiakohti.

Vabadest vastustest märgiti täiendavalt enim teemasid, mis olid seotud liiga kiire elamuarenduse tempoga, kus oodatakse arendajatelt palju enam panustamist ka valla taristusse, sh oma kohustuste täitmisse. Mainiti ka lasteaiakohtade nappust, teede ja tänavate olukorda, kergliiklusteede vähesust.

Rahuloluküsitlusele vastajatest 67,3% olid naised ja 32,7% mehed. Kokku laekus 266 vastust, mis moodustab 1,9% vallaelanikest. 1. detsembril 2023 elas Kambja vallas 13 770 elanikku.

Kambja valla elanike rahuloluküsitluse 2023 tulemused leiab siit.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineHaridusrobootika Kambja lasteaias
JärgmineEsimene advent Kambja vallas