Vallavolikogu 20.12.2023 istungilt

768

Kambja vallavolikogu istung 20.12.2023 Reola kultuurimajas algas kell 17. Kohal oli 17 saadikut.

Volikogu esimees tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035 kinnitamine ja Kõivu 2 detailplaneeringu transpordimaa kinnistute omandamine.

Volikogu kinnitas päevakorra muudetud kujul ühehäälselt.

Päevakord

1. Kambja valla 2023. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Finantsjuht Eve Jaanus tutvustas ettekandes Kambja valla 2023. a II lisaeelarvet.

2023. aasta II lisaeelarve maht on -5 008 864 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 495 764 eurot ja põhitegevuse kulud 416 136 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 5 435 500 eurot ja finantseerimistegevuse eelarve väheneb 5 000 000 eurot. Koos II lisaeelarvega on Kambja valla 2023. aasta eelarve kogumaht 36 583 404 eurot.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann selgitas, et komisjon toetas Kambja valla II lisaeelarve suunamist volikogusse.

Volikogu otsustas lisaeelarve vastu võtta (17 poolt).

2. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Kuulati abivallavanem Toomas Järveoja ettekannet.

Kehtiv eluruumide üüri piirmäär on 3 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus. Munitsipaaleluruumide üüri hind on vaja viia vastavusse tarbijahinna indeksi muutusega, samuti muutustega üüriturul. Lisaks on vallavalitsus viimasel ajal remontinud järjest munitsipaaleluruume ning viinud need paremasse seisu, mille eest oleks mõistlik maksejõulistelt üürnikelt ka suuremat üüri küsida.

Üürihinna piirmäära arvestamisel on arvestatud ka eraturul valitseva olukorraga. Kinnisvara portaalis KV on 29.11.2023 seisuga Kambja vallas üürida 10 erineva kvaliteediga elupinda. Kambja alevikus on keskmine rendihind 8,4 eurot/m². Kambjas asuva hotelli ühe ruutmeetri hind on 13,3 eurot, mis sisaldab ka kommunaalkulusid. Ülenurme asulas on mugavustega korterite keskmine ruutmeetri hind 8,22 eurot, millele lisanduvad kommunaalmaksud. Tõrvandi asulas on mugavustega korterite keskmine ruutmeetri hind 9,92 eurot. Elva vallas on eraturul pakutavate mugavustega korterite keskmine ruutmeetri hind 7,2 eurot. Kambja vallale kuuluv Lennu tee 42 kortermaja on samuti kõigi mugavustega ja seega oleks põhjendatud piirhinna tõus, kuna hetkel on vallavalitsuse kinnitatud piirhinnad eraturul pakutavatest hindadest 2-3 korda väiksem, mis ei anna vallavara üürimisel investeerida elamumajanduse parendamiseks. Vallavalitsuse soov on Lennu tee 42 hoone isemajandamisele viia ja eelarvest ei oleks vaja doteerida. Vallavalitsus saab vajadusel teha erisusi konkreetse eluaseme väljaüürimisel, et säiliks võimalus sotsiaalseks abiks. Samuti on vallavara üürimise saadav lisatulu oluline osa valla püsikulude vähendamiseks.

Vallavalitsus leidis, et üüri piirmääraks tuleb seada alates 01.01.2024 5 eurot/m².

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas kehtestada uued üüri piirmäärad (17 poolt).

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Mannu kinnistu)

Ettekande tegi abivallavanem Toomas Järveoja.

Eelnõu nägi ette lubada omandada OÜ-l Karupoeg (registrikood 10768432) Kambja vallas Kullaga külas asuv Mannu kinnistu (registriosa nr 4606004, katastriüksuse tunnus 28203:003:0041, pindala 16,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 alusel võib juriidiline isik, kes soovib omandada põllumajandusmaad ja metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldavat kinnisasja ja ei ole kinnisasja omandamise tehingu aastale vahetult eelnenud kolmel aastal tegelenud metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega, omandada põllumajandusmaad või metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas anda loa kinnisasja omandamiseks (17 poolt).

4. Aarike paisjärve rekonstrueerimise ja kuivhüdrandi ehitamise riigihanke korraldamiseks loa andmine

Haldusjuht Ülo Plakso tegi ettekande.

Eelnõu näeb ette anda Kambja vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange Aarike paisjärve rekonstrueerimiseks ja kuivhüdrandi ehitamiseks.

Päästeamet teostas Aarike hooldekeskuses 12.01.2022 paikvaatluse ja koostas selle alusel ettekirjutuse, mille kohaselt tuleb taastada Tatra jõel asuv tuletõrje veevõtukoht, milleks tuleb jõesängi puhastada ja kinnikasvamise vältimiseks ning piisava veevaru tekitamiseks rekonstrueerida pais. 16.01.2023 sõlmitud töövõtulepingu alusel koostas OÜ Merin koos alltöövõtja OÜga Piiber Projekt Aarike paisjärve rekonstrueerimise ja kuivhüdrandi ehitamise projekti, mis valmis 11.08.2023. Projekti kohane eeldatav ehitusmaksumus on 121 616 eurot koos käibemaksuga.

Kambja vald soovib korraldada hanke lihthankemenetlusena ja leida ehitustööde teostaja.
Hankega kaasneb hankelepingu sõlmimine tähtajaga kuni 01.07.2024, eeldatava maksumusega 106 000 eurot (käibemaksuta), milles sisaldub ka 5% tellija reservi.
Vallavara valitsemise korra järgi annab loa riigihanke korraldamiseks vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann selgitas, et komisjon toetas eelnõud. Komisjonil tekkis küsimus hankelepingu tähtaja pikendamise kohta, aga vallavalitsuse esindaja leidis, et seda ei ole vaja.

Volikogu otsustas anda loa riigihankeks (poolt 14, erapooletuid 3).

5. Arvamuse andmine Vana-Kuuste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet.

Eelnõu nägi ette nõustuda OÜ-le Eesti Killustik Vana-Kuuste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisega kehtivusajaga 3 aastat.

Keskkonnaamet edastas 23.10.2023 Kambja vallale tutvumiseks ja arvamuse andmiseks OÜ Eesti Killustik 03.10.2023 esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse. Uuringuluba taotletakse Vana-Kuuste II geoloogilise uuringu teostamiseks, mis asuvad Vana-Kuuste külas kinnistutel Kastre metskond 41 (katastritunnus 28301:001:1223) ja Piirimäe (katastritunnus 28301:001:0148). Kinnistud on riigiomandis, Kastre metskond 41 valitseja on kliimaministeerium ja volitatud asutus on riigimetsa majandamise keskus. Piirmäe kinnistu valitseja on regionaal- ja põllumajandusministeerium ja volitatud asutus on maaamet. Kinnistute sihtotstarve on maatulundusmaa.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 70,05 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu eesmärk on ehituseks sobiliku maavara, st liiva (sh täiteliiva) uuring. Uuringu käigus puuritakse 35 uuringupuurauku ja 35 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 15 m. Uuringuga ei reostata ega võeta põhjavett, veeproove ega tekitata normatiive ületavat müra või tolmu. Uuringupunktid likvideeritakse kohe pärast geoloogilise läbilõike kirjeldamist ja proovide võtmist väljavõetud materjaliga ning likvideerimise kohta koostatakse vastavasisuline likvideerimise akt. Ümbrus korrastatakse uuringueelsesse seisukorda. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Lähimad hooned jäävad taotletavast uuringuruumist umbes 80–180 m kaugusele edelasse Raudsepea juurdelõige (94901:009:0520), Raudsepa (94901:009:0335) ja Karro (94901:009:0478) kinnistud. Taotletav uuringuruum kattub III kategooria kaitsealuse liigi hiireviu (Buteo buteo) elupaigaga ning I kategooria kaitsealuse liigi väike-konnakotkas (Clanga pomarina) elupaik jääb umbes 500 m kaugusele lõunasse.

2023. a on teinud ornitoloogid Margus Ots ja Tarmo Evestus OÜ Eesti Killustik tellimusel linnustiku uuringu võimaliku tulevase liivakarjääri kohta. 2023. a augustis valminud eksperthinnangu tulemustega on arvestatud taotletava Vana-Kuuste II uuringuruumi piiride moodustamisel. Pärast eksperthinnangu valmimist esialgset uuringuruumi piiri muudeti, millest jäeti välja Põlva–Reola teest lõuna poole jääv lahustükk, et häiring väike-konnakotkale oleks minimaalne. Võimaliku karjääri rajamine Põlva-Reola teest põhjapoole (käesoleva taotletava uuringuruumi piires) põhjustab väike-konnakotka pesitsusele minimaalset lisanduvat häirivat mõju. Uuringuruum kattub Kambja valla üldplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustikuga.

Keskkonnaamet kontrollis uuringuloa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Kambja vallavolikogu on 18.10.2018 otsusega nr 53 „Arvamuse andmine üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusele“ nõustunud üldgeoloogilise uurimistöö loa väljastamisega Vana-Kuuste uuringuruumis OÜ-le Eesti Killustik tähtajaga 4 aastat. Käesolevaks hetkeks on luba kehtetu ja uue esitatud taotlusega soovitakse täpsustada ka muuhulgas tolleaegse üldgeoloogilise uurimistöö tulemusi.

Kambja vallavalitsus annab arvamuse ainult geoloogilise uuringu loa taotlusele, mitte maavara kaevandamisloa andmisele. Eelnevast tulenevalt ei otsustata võimaliku hilisema maavara kaevandamisloa taotlusega nõustumist. Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt antakse maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.

Geoloogilise uuringu läbiviimisel tuleb kinni pidada nii keskkonnakaitselistest kui ka tööohutusalastest nõuetest. Samuti ei tohi geoloogiliste uuringute käigus kahjustada naabruses olevaid kinnistuid ega häirida seal elavad elanikke.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelarvega.

Volikogu otsustas nõustuda uuringuloa andmisega (poolt 14, vastu 3).

6. Nõustumine transpordimaa omandamisega (Reolasoo-Sireli tee ja Reolasoo tee)

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet.

Eelnõu nägi ette lähtudes avalikest huvidest nõustuda Kambja vallas Reolasoo külas asuvate Reolasoo–Sireli tee (registriosa number 23879450, katastritunnus 28301:001:1851, sihtotstarve transpordimaa, pindala 782 m²) ja Reolasoo tee (registriosa number 23879550, katastritunnus 28301:001:1852, sihtotstarve transpordimaa, pindala 912 m²) omandamisega Kambja valla munitsipaalomandisse hinnaga 1 eurot.

OÜ Klara Investments soovib üle anda Kambja vallale Reolasoo külas asuvad katastriüksused, mis on moodustatud Runno maaüksuse jagamisel.
Transpordimaade eraldamine maatulundusmaast oli valla algatus. Reolasoo–Sireli tee osas on tegemist osaga tervikteest, mille ülejäänud osad on valla omandis. Reolasoo tee osas on tegemist valla omandis oleva Reolasoo tee laiendusega, hetkel on Reolasoo teemaa laius kaks meetrit tee teljest, mis ei võimalda tee nõuetekohast hooldamist. Tegemist on maa tagastamisel 1995. aastal maasse sisse mõõdetud transpordimaadega. Transpordimaade hooldamine ja remont avalikest vahenditest on põhjendatud, kui need on eraldiseisvad katastriüksused ja kuuluvad kohalikule omavalitsusele. Reolasoo–Sireli tee on osa tervikteest ja seda kasutab hetkel kümme majapidamist. Reolasoo tee ühendab riigi omandis olevat Kopamäe–Reolasoo teed Virumõisa–Reolasoo teega ja Põlva–Reola teega.
Teede katastriüksuste moodustamise kulud olid 1694 eurot ning maaomanik on nõus katastriüksused Kambja vallale üle andma maakorraldustoimingutele kulunud summa väärtuses.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas nõustuda Reolasoo-Sireli tee ja Reolasoo tee vallale omandamisega (poolt 17).

7. Transpordimaa kinnistute omandamine (Uuetoa detailplaneeringu alad)

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet.

Eelnõu nägi ette omandada Kambja valla munitsipaalomandisse Tõrvandi alevikus asuvad kinnisasjad:

 • Nisu tänav (kinnisasi 3359104, katastriüksus 94901:007:1239, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 3040 m²)
 • Rukki tänav (kinnisasi 3359204, katastriüksus 94901:007:1240, sihtotstarve 100 % transpordimaa, pindala 2792 m²)
 • Kaera tänav, (kinnisasi 3359304, katastriüksus 94901:007:1241, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 3106 m²)
 • Tänava (kinnisasi 3359404, katastriüksus 94901:007:1242, sihtotstarve 100% transpordimaa, 1239 m²).

Iga kinnisasi omandatakse 1 euro eest.

OÜ Anovela Kinnisvara esitas Kambja vallale 12.09.2023 taotluse Tõrvandi alevikus Pärna, Uuetoa, Kõivu ja Kõivu 2 detailplaneeringu aladel asuvate transpordimaade võõrandamiseks Kambja vallale.

Uuetoa detailplaneeringu alal asuvate Nisu tänav (tee 9490263), Rukki tänav (tee 9490262), Kaera tänav (tee 9490261) ja Rukki tänav J1 (tee nr 9490289) on tee avaliku kasutuse lepingu nr 42 ja Ülenurme vallavolikogu 04.09.2007 otsuse nr 62 alusel määratud avalikku kasutusse.

Tegemist on pinnatud kruusateedega, teed on rahuldavas seisukorras. Katastriüksuse omandamisel Kambja valla poolt säilib teede avalik kasutus. Ülenurme vallavolikogu 07.12.2004 otsusega nr 102 kehtestatud detailplaneeringust ei tulene arendajale lepingulisi kohustusi. Teede osas finantskohustuste võtmine mistahes parendustöödeks valla poolt võib ja saab toimuda ainult lähtudes valla arengukavast, üldplaneeringust ja valla eelarvest.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustmist eelnõuga.

Volikogu otsustas nõustuda nimetatud transpordimaade omandamisega vallale (poolt 15, erapooletuid 2).

8. Transpordimaa kinnistute omandamine (Pärna detailplaneeringu alad)

Kuulati haldusjuhi Ülo Plakso ettekannet.

Eelnõu nägi ette omandada Kambja valla munitsipaalomandisse Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuvad kinnisasjad:

 • Aasa tänav (kinnisasi 1899804, katastriüksus 94901:007:0597, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 3120 m²)
 • Aasa tänav J1 (kinnisasi 3305504, katastriüksus 94901:007:0945, sihtotstarve 100 % transpordimaa, pindala 257 m²)
 • Kellukese tänav (kinnisasi 1899804, katastriüksus 94901:007:0635, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 3932 m²)
 • Karikakra tänav (kinnisasi 1899804, katastriüksus 94901:007:0618, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 5959 m²)
 • 9490027 Kellukese põik (kinnisasi 3081104, katastriüksus 94901:007:0962, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 434 m²)
 • Kurekella tänav (kinnisasi 1899804, katastriüksus 94901:007:0650, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 434 m²).

Iga kinnisasi omandatakse 1 euro eest.

OÜ Anovela Kinnisvara esitas Kambja vallavalitsusele 12.09.2023 taotluse Tõrvandi alevikus Pärna, Uuetoa, Kõivu ja Kõivu 2 detailplaneeringu aladel asuvate transpordimaade võõrandamiseks Kambja vallale.

Pärna detailplaneeringu alal asuvate Aasa tänav (tee nr 9490013), Aasa tänav 4c (tee nr 9490014), Kellukese tänav (tee nr 9490015), Karikakra tänav (tee nr 9490016), Karikakra tänav 7, 9 (tee nr 9490017 ), Karikakra tänav 21, 23 (tee nr 9490018), Kellukese põik (tee nr 9490027) ja Aasa põik (tee nr 9190028) on tee avaliku kasutuse lepingu 28.11.2008 nr 51 ja Ülenurme vallavolikogu 16.04.2008 otsuse nr 112 alusel määratud avalikku kasutusse. Teed on pinnatud tolmuvaba kattega ja rahuldavas seisukorras.

Katastriüksuste, millel paikneb avalikult kasutatav tee, omandamisel Kambja valla poolt säilib teede avalik kasutus.

Pärna detailplaneeringu alal asuv Kurekella tänav (tee nr 9490019) on eraomandis ja seda pole määratud avalikku kasutusse. Kui vald omandab Kurekella tänava, siis määratakse Kurekella tänav avalikku kasutusse. Teel on pinnatud tolmuvaba kate. 40 m ulatuses on teekate liigvee tõttu lagunenud. Antud lõigult liigvee ärajuhtimiseks on vaja täiendavalt rajada sademevee äravool läbi erakinnistute. Tee korrastamise ja sademeveetrassi rajamise kulusid ei ole hinnatud.

Teede osas finantskohustuste võtmine mistahes parendustöödeks valla poolt võib ja saab toimuda ainult lähtudes valla arengukavast, üldplaneeringust ja valla eelarvest.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas nõustuda transpordimaade vallale omandamisega (12 poolt, 5 erapooletut).

9. Volikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann esines ettekandega, milles tegi ettepaneku komisjoni uue koosseisu kinnitamiseks.

Kambja vallavolikogu 22. novembri 2023 otsusega nr 141 valiti volikogu majanduskomisjoni esimees ja aseesimees. Majanduskomisjoni esimehena jätkab Tarmo Kleimann ning aseesimeheks valiti Tanel Melk. Tarmo Kleimann esitas 11.12.2023 kinnitamiseks majanduskomisjoni uue koosseisu:

 • Meelis Jürgens
 • Margus Kard
 • Toivo Salus
 • Jaano Uibo
 • Rait Rohumägi
 • Ivar Tedrema
 • Toomas Otsatalo

Volikogu kinnitas majanduskomisjoni uue koosseisu (poolt 17).

10. Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi esines ettekandega, milles tegi ettepaneku kinnitada komisjoni uus koosseis.

Kambja vallavolikogu 16. novembri 2022 otsusega nr 87 valiti volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks Toomas Arumägi ja aseesimeheks Alan Uibo. Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi esitas 15.12.2023 kinnitamiseks arengu- ja planeerimiskomisjoni uue koosseisu:

 • Aivar Aleksejev
 • Arne Peda
 • Triin Nõmmistu
 • Kaimur Kivi
 • Liina Miks
 • Toomas Otsatalo
 • Karin Raid

Volikogu otsustas kinnitada arengu- ja planeerimiskomisjoni uue koosseisu (14 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

11. Volikogu liikme Toivo Saluse 28.11.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

12. Volikogu liikme Alan Uibo 02.12.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

13. Volikogu liikme Toivo Saluse 05.12.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

14. Volikogu liikme Toivo Saluse 05.12.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

15. Volikogu liikme Alan Uibo 08.12.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

16. Volikogu liikme Toivo Saluse 09.12.2023 esitatud arupärimine abivallavanem Toomas Järveojale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

17. Volikogu liikme Toivo Saluse 09.12.2023 esitatud arupärimine vallavanemale

Vallavanem Illari Lään vastas arupärimisele.

Istung kuulutati lõppenuks kell 19.45. Järgmine istung toimub 17.01.2024.
Kino maale
EelmineSinu sekkumine võib päästa kellegi elu
JärgmineMärkamise ja hoolimise aeg on käes