Vallavolikogu võttis vastu 2024. aasta eelarve

305
Kambja volikogu istung 21.02.2024 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

21. veebruaril 2024 toimunud Kambja volikogu istungil võeti vastu käesoleva aasta eelarve, mille kogumaht on 46 304 223 eurot.

Põhitegevuse tulud on 2024. aastal 31 985 747 eurot, mis võrreldes 2023. aastaga on suurenenud 7,8%. Põhitegevuse kulud on 2024. aasta eelarves planeeritud summas 29 395 026 eurot, kasv võrreldes 2023. aastaga on 4,6%. Investeeringuteks on kavandatud 15 475 700 eurot.
Mahukaim investeering on seotud Tõrvandi koolimaja ehitamise ja sisustamisega kogusummas 8 570 000 eurot, järgneb 3 500 000 euroga Päikeseratta lasteaia hoone projekteerimine ning ehitus käesoleval aastal.

Väljapaistvate teenete eest pälvis Kambja valla aukodaniku nimetuse pikaajaline Tõrvandi Lasteaia Rüblik direktor Ene Põder.

Salajase hääletamise tulemusena selgus Kambja valla 2023. aasta tegija või tegu, mis kuulutakse välja 22. veebruari õhtul Kambja kultuurikeskuses toimuval Eesti Vabariigi 106. aastapäeva pidulikul tähistamisel.

Kinnitati Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2024–2029.

Lubati vallavalitsusel korraldada riigihange avatud hankemenetlusena Päikeseratta kinnistule lasteaia põhi- ja tööprojektide soetamiseks ning ehitamiseks.

Algatati Virulase külas asuvate Kaasiku ja Kase maaüksuste detailplaneering ning kinnitati maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kehtestati lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 2024. aastal on töötasu alammäär 820 eurot. Kohatasu alates 1. aprillist 2024 on 57,40 eurot.

Delegeeriti vallavalitsusele andmekogu asutamine ja andmekogu põhimääruse kinnitamine.

Muudeti volikogu 15.05.2018 määrust nr 29 „Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine“.
Muudeti volikogu 18.12.2018 määrust nr 49„Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“, 14.11.2017 määrust nr 2„Korruptsioonivastaseseaduse rakendamine“.

Kehtestati vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01.03.2024. Muudatused puudutavad haldusosakonda, arendusosakonda ning haridus- ja kultuuriosakonda. Uue ametikohana luuakse jäätmespetsialisti ametikoht, et katta paremini ära jäätmemajandusega seotud ülesanded. Ümberkorraldused aitavad kaasa töökorralduse, sh teenistujate koormuse paremale jaotumisele ning teenuste kättesaadavusele.

Abivallavanem Toomas Järveoja vastas volikogu liikme Toivo Saluse arupärimisele.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 20. märtsil kell 17 Reola kultuurimajas.

Kino maale
EelmineKambja valla haridusjuhid arutasid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtteid
JärgmineKambja kultuurikeskuses jagati vabariigi aastapäeva eel tunnustusi (lisatud galerii)