Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

881

17. jaanuaril otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aia tn 54 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Vanapagana 17 üksikelamu püstitamiseks ning Laane külas Näki tee 14 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Saialille tn 1, 3 ja 32 kahepereelamutele ning Räni alevikus Maakivi 2-1 kahepereelamu osale.

Algatada Lemmatsi külas asuva Suitsu maaüksuse detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Lemmatsi külas asuva Suitsu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Määrata Laane külas asuva Lepikolaane katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Täsvere külas asuva Nagina katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Soinaste külas asuva Sõnajala tänava lõik 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 12 isikule kogusummas 1115 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist spetsialistide koolituse kulud.

Toetada isiku üldhooldusteenuse eest tasumist.

Tasuda isiku varjupaigateenuse eest.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks (kuni 31.12.2022) Kasesalu AÜ 2, Eha tn 12 ja Rukilille 1 kinnistud Külitse alevikus.

Kinnitada Kambja valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.

24. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Tartu mnt 73 üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 83a üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa tn 17 ja Nisu tn 20 üksikelamute püstitamiseks, Kodijärve külas Metsaääre maaüksusel asuva suvila laiendamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Villa tn 36 üksikelamule ja Soinaste külas asuva Nupu tänava vee, kanalisatsiooni ja sadevee süsteemide rajamiseks.

Anda Maves ASle täiendav tähtaeg Kambja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava üleandmiseks hiljemalt 31. märtsiks 2019.

Algatada Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Soinaste külas asuva Põllu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Võtta vastu korraldus „Eeriko 7 õigusvastaselt võõrandatud ehitiste osaline tagastamine ja mittetagastamine“.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatava Ringtee lõik 5 katastriüksusele 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Määrata Räni alevikus asuva Kotka katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuva Vaprametsa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise eesmärgil Laane külas asuva katastriüksuse lähiaadress Näki tee 41, uus lähiaadress Näki põik 2.

Määrata Räni alevikus asuvale liikluspinnale vastavalt korralduse lisas olevale skeemile nimeks Saarekese tänav.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 546,98 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Toetada kahe isiku üldhooldusteenuse eest tasumist.

Sõlmida munitsipaaleluruumi üürilepingud nelja isikuga.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 24.01.2019 – 30.04.2019; 01.10.2019 – 30.04.2020; 01.10.2020 – 30.04.2021; 01.10.2021 – 30.04.2022 Kuke kinnistu Rebase külas.

Kehtestada Kambja valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasude alammäärad täistööajaga töötamise korral.

Arutelu Silver Saksa avaliku koosoleku teate ja täiendava info üle.

Arutelu volikogu otsuste eelnõude üle.

Hanke „Küttekollete ümbruse korrastamine“ hinnapakkumuste võrdlustabeli ja pakkumuste edukaks tunnistamise protokolliga tutvumine.

31. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus asuva Lao maaüksuse detailplaneeringuala kanalisatsioonivarustuse rajamiseks; Soinaste külas, Ülenurme ja Tõrvandi alevikus sidekaablite projekteerimiseks, Ülenurme alevikus kaugkütte rajamiseks ja ümberehitamiseks ning Külitse alevikus Kose tee 13 ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Räni alevikus Lehe tn 15 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Pesapaiga tn 8 kaksikelamu püstitamiseks ja Rattasepa tee 9 üksikelamu püstitamiseks, Mäeküla külas Kiire maaüksusele puurkaevu ümberehitamiseks ja Ülenurme alevikus Lennu tn 4, 6 ja 8 kinnistute veetorustiku rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Paruni tn 12 ridaelamule, Sulu külas Pangodi AÜ 2a suvilale, Tõrvandi alevikus Rukki tn 5 elamule ja Õssu külas Karja tee 34 üksikelamule.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 775 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Seada kahele isikule hooldus ning lõpetada ühe isiku hooldus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest SAle Eesti Agrenska Fond lapsehoiuteenuse eest kuni 560 euro ulatuses vastavalt esitatud arvetele.

Anda välja volitus.

Võtta vastu määrus hooldajatoetuse määrade kohta.

Määrata kolmele õpilasele huvitegevuse toetus kogusummas 1950 eurot.

Sõlmida haldusleping 2019. aastaks OÜga Ülenurme Teed põhikirjas nimetatud tegevusaladega seotud teenuste osutamiseks ja tööde teostamiseks Kambja valla territoriaalse pädevuse piires.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineÜlenurme võimlejad olid taas võidukad
JärgmineVallavolikogu jaanuariistung