Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

1014

7. veebruaril otsustati

Väljastada ehitusload Räni alevikus Lehe tn 31 üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Viljandi mnt 75 äri- ja tootmishoonele ning Laane külas Sirmiku tn 12 üksikelamu püstitamiseks.

Muuta Ülenurme Vallavolikogu 30.09.2003 otsusega nr 47 määratud Viirpuu tänava ruumikuju vastavalt lisatud joonisele.

Kinnitada maareformi seaduse § 22 lg 12 alusel erastatava Ülenurme alevikus asuva Võru mnt 12a katastriüksuse suuruseks 639 m2 ning kinnitada maa maksustamishinna akt.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 4 isikule kogusummas 480 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaalkorteri saamiseks.

Toetada ühe isiku hooldusteenuse eest tasumist hoolekandeasutuses.

Anda välja volitus koostöölepingu sõlmimiseks.

Määrata huvitegevuse toetused 12 taotlejale kogusummas 70 786 eurot.

Lubada kinnistul Mõisavahe 29 Ülenurme alevikus prügiveo tühjendussageduseks 56 päeva.

Eraldada MTÜle Rahvatantsuselts Päkkpöörd tegevustoetust 800 eurot.

14. veebruaril otsustati

Väljastada ehitusload Reola külas Mingi tee 16/Nirgi tee 1 laohoone püstitamiseks, Soinaste külas Kibuvitsa tn 6 ja Kibuvitsa tn 4 üksikelamute püstitamiseks.

Algatada Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Kehtestada Saare maaüksuse detailplaneering.

Määrata Reola külas asuva Laastu tn 6 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kõrkkülas asuva Nurmevälja katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuda Tartu notar Andres Otti poolt 09.04.2015 sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepinguga nr 1024 (notariaalakt ametitegevuse raamatus nr 220) Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamisega Tara kinnistu jagamisel tekkinud kinnisasjadelt. Isiklik kasutusõigus jääb koormama Tehnopargi tee L5 kinnisasja.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 10 isikule kogusummas 831,62 eurot.

Lõpetada isiku hooldus surma tõttu.

Määrata isikule uus hooldaja.

Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused hooldajatoetuse määramiseks.

Toetada isiku hooldusteenuse eest tasumist hoolekandeasutuses.

Anda välja volitus.

Kinnitada Kambja valla 2019. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena.

Anda luba Elva Tarbijate Ühistule reklaami paigaldamiseks Kambja alevikus Võru mnt 1 maaüksusele alates 01.01.2019.

Anda luba Pindi Kinnisvara OÜle reklaami paigaldamiseks Soinaste külas Leetsi kinnistule perioodiks 15.02.2019 kuni 31.12.2019.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodiliselt Viljaku, Sirvaku küla ja Torgu, Sulu küla.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Õunapi kinnistu Sirvaku külas.

Lubada Külitse alevikus Haaviku tee 20 prügiveo tühjendussageduseks 56 päeva.

Sõlmida äriruumi üürileping OÜga Wilhelmine Salong Tõrvandi alevikus Papli 6 II korrusel, äriruumi suurus 13 m2 perioodiks 01.03.2019-31.12.2024 üürihinnaga 2 eurot/m2.

Toimus arutelu uue jäätmehoolduseeskirja eelnõu üle.

Otsustati esitada 19.02.2019 volikogu istungile eelnõud vastavalt päevakorrale.

21. veebruaril otsustati

Pikendada ICO Park OÜ ja Kambja Vallavalitsuse 13.02.2014 sõlmitud üürilepingut nr 6-13/20/2014 kuni 31.07.2023.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 80 üksikelamu püstitamiseks ja Linnaääre maaüksusele saunamaja püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Piibelehe tn 3 üksikelamule, Räni alevikus Ringtee 67 sõidukite selvepesulale ja sõidukite pesulahoonele ning Soinaste külas Tooma arenduse gaasivarustusele.

Seada sundvaldus Soinaste külas asuvale Paju kinnistule, mille omanikud on Aiki Laaneots ja Kadi Laaneots, mastalajaama rajamiseks ja maakaabelliini ehitamiseks.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Poldri tänava katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuva Saare maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise eesmärgil Laane külas asuva katastriüksuse lähiaadress Laukametsa Lennumetsaks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 10 isikule kogusummas 677 eurot.

Seada kahe isiku üle hooldus ning määrata hooldajatoetus.

Lõpetada isiku hooldus surma tõttu.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest 314 eurot lapsele abivahendite ostmiseks.

Toetada isiku hooldusteenuse eest tasumist hoolekandeasutuses.

Lükata tagasi riigihanke „Tõrvandi alevik Ringtee 1 hoone renoveerimine lasteaiaks projekteerimistööd“ pakkumused, kuna kõik laekunud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust enam kui mitmekordselt.

Anda luba OÜle Reklaamtreiler reklaami paigaldamiseks 04.03.2019 kuni 31.03.2019 asukohaga Räni alevik 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee lõik 1.

28. veebruaril otsustati

Väljastada ehitusluba Sulu külas Undioru maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Arroli tn 2 üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks, Lemmatsi külas Lillemäe 17 ehitustingimuste muutmiseks ja kahe korteriga elamu projekteerimiseks ning Tõrvandi alevikus Aasa tn 32 hoonestusala tingimuste muutmiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Saialille tn 30, 43 ja 45 kaksikelamutele, Räni alevikus Jaani tn 16 kaksikelamule ja Ristikheina 8 üksikelamule ning Aardla tn 115 kuni Kassisilma 3 Räni alevikus asuvale gaasipaigaldise osale.

Algatada Viirpuu tn 14 ja Väike-Krookuse kinnisasjadele sundvalduse seadmise menetlus ning teavitada sellest kinnisasjade omanikku.

Määrata Täsvere külas asuva Marja katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Kinnitada Kambja valla 2019. aasta hankeplaan.

Korraldada järgmised riigihanked: „Kuuste kooli restaureerimine“, „Kambja valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ ning „Vallamaja juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine“. Määrata riigihanke läbiviimise eest vastutav isik ja moodustada hankekomisjon.

Kinnitada avatud hankemenetluse „Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse“ tulemused ning sõlmida pakkujatega hankelepingud tähtajaga 01.04.2019-31.03.2021.

Määrata huvitegevuse toetust 8 sportlasele kogusummas 4600 eurot.

7. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus riigimaantee nr 22130 Tartu-Ülenurme tee äärde bussipeatuse projekteerimiseks ning Ülenurme alevikus Villa tn 32 ja 34 kruntide liitmiseks ja detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste muutmiseks.

Väljastada ehitusluba Vana-Kuuste külas Nartise maaüksusel puurkaevu ümberehitamiseks.

Võtta vastu Eerika tee 19 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning viia läbi detailplaneeringu avalik väljapanek.

Võtta vastu Vabadiku maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning viia läbi detailplaneeringu avalik väljapanek.

Lõpetada isiku hooldus. Seada hooldus kahele isikule ja määrata hooldajatele hooldajatoetus.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 7 isikule kogusummas 513 eurot.

Võtta määruse eelnõu „Kambja valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus“ vastu määrusena.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineLeerikool
JärgmineVallavolikogu veebruariistung