Hajaasustuse programmi taotlusvoor on alanud

604

Riigihalduse minister kinnitas hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kambja vallavalitsusele ajavahemikus 11.03.2019 – 13.05.2019.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2020. a.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument  ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Kontaktisikud vallavalitsuses:

Maaspetsialist
Marge Einola
tel 750 2605 
e-post marge@ylenurme.ee

Vastuvõtt

Pargi 2, Ülenurme:

E 8.30 – 12, 13 – 16.30
K 8.30 – 12

Maaspetsialist
Arved Küngas
tel 741 6207
e-post arved.kungas@kambja.ee

Vastuvõtt

Kesk 2, Kambja:
E, K 9 – 12, 14 – 16
E, K kell 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

 


https://www.kambja.ee/hajaasustuse-programm

Kino maale
EelmineVallavolikogu veebruariistung
JärgmineOhvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema