Kokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest

1052

12. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Kähra tee 10 detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste täpsustamiseks ning Täsvere külas Lõokese maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Sirvaku külas Sirvaku maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Lepiku külas Jaanuse maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusluba Külitse alevikus Arroli tn 4 püstitatud üksikelamule.

Korraldada riigihange nimetusega „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusel sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 30.10.2021 ja eeldatav maksumus 60 000 eurot.

Anda ASile Infragate Eesti täiendav tähtaeg Tõrvandi alevikus Ringtee 1 põhiprojekti üleandmiseks hiljemalt 14. oktoober 2019. a.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus Villa detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriossa numbriga 4920804, Villa tn 17, III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Muuta Raanitsa külas asuva katastriüksuse senist lähiaadressi Lättemäe ning määrata uus lähiaadress Lättemänniku.

Määrata Paali külas asuva Peetri karjääri katastriüksuse sihtotstarve 100% mäetööstusmaa.

Määrata Uhti külas asuva Raudsepa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Külitse alevikus asuva Videviku väikekoha ruumikuju.

Muuta Ülenurme alevikus asuva Paruni tänava ruumikuju.

Muuta Ülenurme alevikus asuva Mõisniku tänava ruumikuju.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 12 isikule kogusummas 1602,15 eurot, jätta kolme isiku taotlused toetuse määramiseks rahuldamata.

Maksta koolilõunatoetust ühele õpilasele summas, mis ületab Eesti Vabariigi poolt rahastatud koolilõuna maksumust.

Määrata puudega lapsele hooldus.

Määrata ühekordne toetus summas 140 eurot lapse muusikakooli osalustasu maksmiseks ajavahemikul september kuni detsember 2019.

Jätta rahuldamata isiku taotlus huvihariduse toetuse saamiseks.

Lõpetada OÜ Cambi ASiga Emajõe Veevärk sõlmitud vee- ja kanalisatsioonitaristute rendilepingud alates 01.10.2019 ja anda varade haldamine üle ASile Emajõe Veevärk. OÜle Cambi kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitaristu varad anda aktiga üle Kambja vallavalitsusele. OÜ Cambi kasuks seatud vee- ja kanalisatsioonitaristu hoonestusõigused seada Kambja vallavalitsuse kasuks.

19. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Nurme vkt 7 ehitise laiendamise projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Paruni 64 üksikelamu püstitamiseks, Mäekülas Kuusiku maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Sipe külas Karikakra üksikelamu püstitamiseks ning Õssu külas Linnu tee 16 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Kuslapuu tn 4 asuvale üksikelamule, Kibuvitsa tn 2 asuvale üksikelamule ja Puu tee 7 asuvale üksikelamule.

Kiita heaks projekti „Lemmatsi küla Lilleoru joogiveetorustiku rajamine” toetuse kasutamise aruanne ning projekti „Paju kinnistule salvkaevu ja veetrassi rajamine” toetuse kasutamise aruanne.

Määrata Ülenurme alevikus ja Reola külas asuvale ~11,43 ha suurusele maa-alale koha-aadressiks Porijõgi V1, Ülenurme alevik ning sihtotstarbeks 60% veekogude maa ja 40% üldkasutatav maa.

Määrata Ülenurme alevikus ja Reola külas asuvale ~4,52 ha suurusele maa-alale koha-aadressiks Porijõgi V2, Ülenurme alevik ning sihtotstarbeks 50% veekogude maa ja 50% üldkasutatav maa.

Määrata Uhti külas asuvale ~5,91 ha suurusele maa-alale koha-aadressiks Porijõgi V3, Uhti küla ning sihtotstarbeks 50% veekogude maa ja 50 %üldkasutatav maa.

Määrata Sipe külas asuva Uussepa katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Määrata avalikuks kasutamiseks Külitse alevikus Kikkaoja tee 11 kinnistule jääva Kikkaoja tee 93 m pikkune teelõik (290 m – 383 m) ning Kikkaoja tee 13 kinnistule jääva Kikkaoja tee 47 m pikkune teelõik (383 m – 430 m).

Jätta vaie Kambja vallavalitsuse 30.08.2019 korralduse nr 1306 „Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 390 eurot, jätta ühe isiku taotlus toetuse määramiseks rahuldamata.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest lapse õpilaskoduteenuse eest Põlva Roosi Koolis 2019/2020. õ-a.

Lõpetada hooldus hooldatava surma tõttu.

Anda välja ametnikule volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Maksta ühele isikule huvihariduse toetust summas 400 eurot.

Seada Kammeri külas Kammeri Eriinternaatkooli kinnistule OÜ Cambi kasuks seatud isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 kinnistu Pääsusilma tn 7 Külitse alevikus.

27. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Uhti külas Vanajärve maaüksusele garaaži projekteerimiseks, Tõrvandi alevikus Ringtee 12 korterelamu ümberehituse projekteerimiseks ning Külitse alevikus Soosilla vkt 35 elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 19 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Sipelga põik 7 üksikelamu püstitamiseks, Kambja alevikus Kambja aleviku kortermajade piirkonna reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku rajamiseks, Soinaste külas Haru tn 8 üksikelamu püstitamiseks ja Haru tn 24 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Uhti külas Nõlva tee 4a ridaelamu püstitamiseks ning Laane külas Loojangu tn 2 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 5, 7 ja 9 ridaelamutele, Tõrvandi alevikus Teeninduse tee 9 tootmishoonele, Soinaste külas asuvale Nupu tänavale ja Tartu mnt 83 üksikelamule ning Virulase külas Kuusiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemile.

Võtta vastu Külitse alevikus asuva Takja maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Kiita heaks projekti „Riia mnt 180 kanalisatsioonisüsteemi rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3 618,00 eurot ning projekti „Tiido talu puurkaevu rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6 500,00 eurot.

Määrata Pühi külas asuva Lepasalu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Madise külas asuva Tammeoru katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek vallale kuuluvate Kambja vallas asuvate kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks, kõikide tööde teostamiseks, mis on vajalikud siderajatise ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks plaanidel märgitud alal.

Anda nõusolek Kambja vallas Soinaste külas Nupu ja Roosi detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriosade nr 12852150, 11154950, 12851850, 12851650, 12851750, 12851950, 12852250 ja 12852050 III jakku kantud Kambja valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 300 eurot, jätta ühe isiku taotlus toetuse määramiseks rahuldamata.

Maksta koolilõunatoetust kolmele õpilasele 2019/2020. õ-a summas, mis ületab Eesti Vabariigi poolt rahastatud koolilõuna maksumust ning hommikusöögi eest täies ulatuses.

Seada isikule hooldus ja määrata hooldajale hooldajatoetus.

Lõpetada hooldus hooldatava surma tõttu.

Kinnitada Tõrvandi lasteaia „Rüblik“ hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Kinnitada Soinaste lasteaia Laululind hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Korraldada riigihange nimetusega „Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2019/2020 ja 2020/2021. õ-a“ avatud hankemenetlusena ning määrata riigihanke läbiviimise eest vastutav isik.

Sõlmida vara tasuta kasutamise leping Dronootika Erahuvikooliga aadressil Ringtee 1a, Tõrvandi alevikus II korruse ruumide kasutamiseks 2019/2020. õppeaastal Drooni huviringi läbiviimiseks teisipäeviti.

3. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Kullerkupu 13 aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks ning Mäeküla külas Kalevi maaüksusele tootmishoone projekteerimiseks.

Parandada Kambja vallavalitsuse 27.09.2019 korralduse nr 1375 „Projekteerimistingimuste väljastamine“ punktis 1.1 esinev ilmne ebatäpsus.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Tartu mnt 67 puurkaevu ümberehitamiseks, Laane külas Väike-Näki tee 3 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Müürsepa detailplaneeringuala sademeveetorustike rajamiseks, Ülenurme alevikus Kaasiku 8 maasoojuspuuraukude rajamiseks, Räni alevikus Räniküla tn 7 ja Tiigrisilma tn 10a üksikelamute püstitamiseks ning Õssu külas Viljandi mnt 75 äri- ja tootmishoone püstitamiseks.

Keelduda ehitusloa väljastamisest Tõrvandi alevikus Aia tn 45 kavandatud abihoonele.

Väljastada kasutusload Laane külas Linnavere tee 19 üksikelamule, Soinaste külas Kuslapuu tn 7a üksikelamule, Reola külas Nirgi tee 2 büroo ja sõidukite teenindushoonele, Õssu külas Karja tn 30 üksikelamule, Räni alevikus Lehe 24 üksikelamule ning Tõrvandi alevikus Aasa tn 9a üksikelamule.

Algatada Räni alevikus asuva Aida maaüksuse (kü tunnus 94901:005:1119) ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering ja kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Määrata Rebase külas asuva Soo katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pühi külas asuva Metsapõllu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Suure-Kambja külas asuva Loojangu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Seada sundvaldus Kambja vallas Külitse alevikus asuvale Haage tee 14 katastriüksusele (korteriomandite kinnistusregistriosad 2924804, 2924904, 2925004 ja 2925104) tehnovõrgu (passiivne elektrooniline sidepaigaldis) talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks vastavalt korralduse lisas olevale asendiplaanile. Sundvalduse ala suurus on 27 m2.

Seada sundvaldus Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks avalikes huvides tööprojekti nr P10-18 „EST-SIDE-12 Tartu-Külitse-Haage-Tõrvandi-Nõgiaru-Nõo-Tõravere-Elva“ raames rajatava sideliini talumiseks vastavalt korralduse lisaks olevatel asendiplaanidel näidatud asukohtades. Rajatava sideliini kaitsevöönd on 1 meetrit mõlemale poole liini telge.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 683 eurot.

Lõpetada hooldus hooldatava elukohavahetuse tõttu.

Jätta ühe isiku taotlus huvihariduse toetuse määramiseks rahuldamata.

Kinnitada Soinaste lasteaia Laululind filiaali hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Kinnitada Kambja lasteaia Mesimumm hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Kinnitada Ülenurme lasteaia Nurmepesa hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Anda nõusolek OÜle Reklaamtreiler reklaami „Farmada-Südame“ paigaldamiseks perioodil 01.10.2019 kuni 31.03.2020 asukohaga Kanarbiku 1 Soinaste külas.

Otsustati toetada Soinaste külas Kibuvitsa 8 ja Kibuvitsa 13 majadele kuuluva ühisalale laste mänguväljaku rajamist

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineMust müük!
JärgminePõgus pilguheit kohalikule ajaloole