Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

865

10. oktoobril otsustati

Väljastada ehitusload Õssu külas Lepiku tee 17 elamule päikesepaneelide paigaldamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa 38 üksikelamu püstitamiseks ning Reola külas Mingi tee 1 päikeseelektrijaama rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Saialille tn 10, 13, 15, ja 17 kahepereelamutele, Lemmatsi külas Riia mnt 194 omapuhastile, Tõrvandi alevikus Aasa 18 üksikelamule, Lepiku külas Jaanuse maaüksusel asuvale septikule ja imbsüsteemile, Soinaste külas Kibuvitsa 9 ja 11 üksikelamutele, Tõrvandi alevikus Tõrvandi tee 7 kahepereelamu osale, Lemmatsi külas Urva tn 9 üksikelamule, Vana-Kuuste külas Kungla maaüksusele rajatud veetorustikule, Soinaste külas Kibuvitsa tänavale rajatud gaasitorustikule ning Ülenurme alevikus Kaasiku põik ja Villa tänavale rajatud gaasitorustikule.

Lükata tagasi OÜ Skepast&Puhkim ja ASi KOBRAS pakkumused avatud hankemenetlusele „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine”, kuna mõlema pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

Kiita heaks projekti „Lepiku küla Jaanuse elamu kanalisatsioonisüsteem” toetuse kasutamise aruanne.

Määrata Reola külas asuva Seltsimaja katastriüksuse uueks lähiaadressiks Vanakooli tee 10.

Määrata Raanitsa külas asuva Lee katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kullaga külas asuva Kisso katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuvate Viljandi mnt 90 ja Viljandi mnt 92 katastriüksuste piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuva Riia mnt 215 katastriüksuse sihtotstarbeks 85% elamumaa ja 15% ärimaa.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 14 isikule kogusummas 925 eurot.

Volitada Kambja vallavalitsuse ametnikku esindama isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Jätta rahuldamata isiku taotlus täisealise isiku hooldajatoetuse saamiseks.

Kinnitada Kuuste Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks.

Kooskõlastada valla asutuste töötajate koosseisud seisuga 01.10.2019.

Kinnitada Reola kultuurimaja kultuurijuhiks Peep Puis alates 15.10.2019.

17. oktoobril otsustati

Väljastada ehitusload Rebase külas Lohuoru maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Madise külas Laane maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Täsvere külas Korgi maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusluba Ülenurme alevikus Pargi tn 7a katlamajale.

Määrata Põllu tn 2 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuva Kaseoru katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Kambja vallas asuva Kilgi katastriüksuse senist lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress Kilgitalli.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kahele isikule kogusummas 91 eurot.

Jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Sverresson lapsehoiuteenuse eest.

Sõlmida kolme isikuga üürilepingud.

Kambja vallavalitsus tasub perioodil 01.11.–31.12.2019 igakuiselt isiku hooldamise eest SA Rõngu Hooldusravikeskuses 300 eurot.

Kinnitada avatud hankemenetluse „Bussitransporditeenuse tellimine Kambja valla haridusasutustele 2019/2020 ja 2020/2021. õa“ tulemused.

Kooskõlastada hinnapakkumuste võrdlustabel ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll ostumenetluses „Tõrvandi alevik Ringtee 1 hoone renoveerimine lasteaiaks ehitusprojektile ekspertiisi tellimine“, mille kohaselt on edukas pakkuja OÜ Ehitusinsener töö maksumusega 7320,00 eurot.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 17.10.2019-30.04.2020; 01.10.2020-30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022 Kannikese 4, Külitse alevik olmejäätmete valdaja.

Toetada 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi suusalaagrit kogusummas 1900 eurot.

Jätta rahuldamata isiku taotlus huvihariduse toetuse saamiseks.

Jätta rahuldamata SW Energia taotlus rendi osaliseks vabastamiseks.

Tunnustada konkursi aasta õpetaja nominente ning lusikapeo korraldajaid.

23. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuvatele Jaagu tn 5, 7 ja 9 kruntidele detailplaneeringuga määratud ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Mäekülas Kalevi maaüksusele tootmishoone püstitamiseks, Ülenurme alevikus Päevalille tn 1 krundile ridaelamu püstitamiseks ja Vahtra tn 4 krundile üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas asuva Kõrtsi detailplaneeringu tehnovõrkude rajamiseks.

Väljastada kasutusload Kavandu külas Kaarna maaüksusel tootmishoone laiendusele, Ülenurme alevikus Silmapiiri põik 4a krundile püstitatud üksikelamule, Õssu külas Viljandi mnt 75 krundile püstitatud büroo- ja tootmishoonele, Lemmatsi külas Sireli maaüksusele püstitatud põllumajandussaaduste hoidlale, Räni alevikus Ristikheina tn 1 krundile püstitatud üksikelamule ning Külitse alevikus Väike maaüksusele püstitatud sidemastile.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 390,70 eurot.

Kinnitada Kambja põhikooli hoolekogu koosseis.

Eraldada toetust ERF meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ kolmele isikule kogusummas 12993 eurot.

Tutvuti hanke „Ülenurme staadioni maa-ala topo-geodeetiline mõõdistus ja renoveerimise eskiisprojekti koostamine“ hinnapakkumuste võrdlustabeli ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolliga“. Kooskõlastada eduka pakkuja OÜ Landverk kavandatav töö maksumusega 5748 eurot.

31. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuvale Lilleaia maaüksusele detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse täpsustamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas Kotka tn 1, 2, 3, 4 ja 5 kruntidele projekteerimistingimused detailplaneeringu hoonestusalade täpsustamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Kambja alevikus Männi tn 2a krundile päästehoone projekteerimiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Vanakooli tee 10 krundil asuva olemasoleva hoone ümberehitamiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Vahtra tn 14a krundile kaksikelamu püstitamiseks, Kavandu külas Käola maaüksusele üksik-elamu püstitamiseks ja Laane külas Näki põik 2 krundile üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Paruni tn 89 krundile püstitatud üksikelamule, Räni alevikus Tiigrisilma tn 22 krundile püstitatud üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 3 krundile püstitatud ridaelamule, Tõrvandi alevikus Aasa tn 12 krundile püstitatud üksikelamule.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Riia mnt 194 omapuhasti ehitamine“ lõpparuanne.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 300 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest hipoteraapia teenuse eest kuni 360 euro ulatuses vastavalt esitatud arvetele.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest sotsiaaltransporditeenuse eest (koos saatjaga) koolis käimisel 2019/2020 õppeaastal vastavalt teenuse osutamise aruandele ning esitatud arvetele tagasiulatuvalt alates 04.10.2019.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest lapsehoiuteenuse eest oktoobris 2019 vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvele.

Tasuda alates 07.10.2019 SAle Aarike Hooldekeskus isiku hooldekodu kohatasu kulude katteks puudujääv osa.

Määrata ühekordne huvitegevuse toetus kogusummas 240 eurot treeningul osalemiseks vajalike transpordikulude katteks.

Anda nõusolek OÜle Cambi kuuluva vara müümiseks otsustuskorras.

Müüa Kambja katlamajas olev diiselkütuse varu.

Tühistada Kambja vallavalitsuse 23.10.2019 korraldus nr 1450, kuna ehitustööde mahu muutumise tõttu on muutunud tööde eelarve.

6. novembril otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Jaagu tn 5 ja Jaagu tn 7 üksikelamute püstitamiseks ning Haru tn 10 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Meremäe tee 3 asuvale üksikelamule, Tõrvandi alevikus Laikna tee 1 asuvale üksikelamule ja Räni alevikus Lehe ja Okka tänavate ning Jaani tee vahele rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele.

Määrata Soinaste külas asuva Ala katastriüksuse sihtotstarbeks 100% ärimaa.

Määrata Madise külas asuva Toome katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Põdra talu kanalisatsioon“ lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 234,50 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Põdra talu kaevu puhastamine, remont ja survevee ühendused“ lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 88,11 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Kungla talu kanalisatsioon“ lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 166,99 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Kungla talu veesüsteem“ lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 56,68 eurot.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Külitse alevikus asuvale Järve tee 1 kinnisasjale MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja vallas asuvatele ja Kambja valla munitsipaalomanduses olevatele või taotletavatele kinnistutele ning katastriüksustele MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Aakaru külas asuvale Põka kinnisasjale MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 520 eurot.

Määrata kahele isikule hooldaja ning määrata hooldajatoetus.

Küsida kohtult nõusolekut eestkostetava vara müümiseks.

Lõpetada hooldajatoetuse maksmine seisuga 31.10.2019 seoses hooldatava asumisega ööpäevaringsele üldhooldusteenusele.

Toetada 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames huvihariduse HEV ringide (suhtluslabor ja sotsiaalsete oskuste ring) tegevuse jätkamist summas 1 440 eurot.

Suurendada õpilaste arvu Ülenurme Gümnaasiumis 2019/2020. õppeaastal põhikooliklassides.

Kanda bilansist välja lootusetud nõuded summas 6504,23 eurot.

Kooskõlastada Soinaste lasteaia Laululind sisehindamise aruanne.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineKestab noorsootöönädal
JärgmineVallavolikogu oktoobriistung