Vallavolikogu oktoobriistung

593

Kambja vallavolikogu XXIV istung toimus 29. oktoobril, kohal oli 19 volikogu liiget, istungilt puudusid Illari Lään ja Janno Ott.

Päevakorras oli 12 küsimust.

 1. Vallavara võõrandamise kohta mitterahalise sissemaksena AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali tegi ettekande haldusjuht Ülo Plakso.OÜ-lt Cambi vallale üle tulnud vee- ja kanalisatsioonirajatised antakse üle AS-le Emajõe Veevärk, kes on piirkonna vee-ettevõtja. Võõrandamise poolt oli 19 volikogu liiget.
 2. Osaühingu Cambi jagunemise kohta tegi ettekande Ülo Plakso. Kuna OÜ-lt Cambi on ära läinud suurem osa tema tegevusi ja vallal pole otstarbekas omada mitut sama ülesannet täitvat äriühingut, jagatakse OÜ Cambi ülesanded, kohustused ja vara OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme vahel. Täpse jagunemislepingu kinnitab vallavalitsus. Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget.
 3. Kaatsi ja Kopamäe II liivakarjääri konkursi korras rendile andmise kohta tegi ettekande Ülo Plakso. Seni on vallale kuuluvaid karjääre hallanud OÜ Cambi, kellel puuduvad vastava kvalifikatsiooniga töötajad. Volikogu otsustas ühehäälselt anda karjäärid konkursi korras rendile koos kõigi kaevandamisloast tulenevate kohustustega.
 4. Kambja vallavolikogu 19.02.2019 määruse nr 56 „Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord” muutmise kohta tegi ettekande volikogu sekretär Reet Kiuru. Korras muudetakse andmekogu logide säilitamise tähtaega. Volikogu kinnitas määruse ühehäälselt.
 5. Audiitori määramise kohta tegi ettekande finantsjuht Sirje Suur. Volikogu otsustas ühehäälselt määrata Kambja vallavalitsuse 2019. – 2021. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete audiitoriks OÜ Audiitorbüroo ELSS.
 6. Kambja valla arengukava 2020 – 2030 kohta tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull, kes kandis ette arengukava eelnõu avalikustamisel tehtud ja arengukavasse lisatud ettepanekud. Volikogu liige Anti Kalvet tegi ettepaneku lisada arengukava tegevustesse viljakate põllumajandusmaade säilitamise punkt. Häältega 9 poolt ja 4 vastu otsustati see tegevus lisada arengukava punkti 3.4 alla. Volikogu kehtestas arengukava 19 poolthäälega.
 7. Kambja valla eelarvestrateegiat aastateks 2020 – 2023 tutvustas finantsjuht Sirje Suur. Volikogu kehtestas eelarvestrateegia 18 poolt- ja 1 vastuhäälega.
 8. Tõrvandi Ringtee 1 kavandatava lasteaia projekti tutvustus Kristi Kull. Koos hoone ümberehitamisega lasteaiaks rekonstrueeritakse ka raamatukogu ruumid.
 9. Haldusülesande täitmise volitamise kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Halduslepinguga soovitakse volitada kogu valla territooriumil valla noorsootööd korraldama MTÜ Õnnemaa alates järgmisest aastast. Volikogu nõustus ühehäälselt noorsootöö korraldamise kohustuse andmisega MTÜ-le Õnnemaa.
 10. Kambja valla vapi kavandi valimise kohta tegi ettekande volikogu esimees Heiki Sarapuu. Volikogu esimehele laekunud erinevate ettepanekute hääletuse tulemusel otsustas volikogu valida vapi kavandiks haridus- ja kultuurikomisjoni poolt välja pakutud sinise-rohelise-valge värvidega kavandi, millel on kujunduselementideks pääsuke ja noodid. Volikogu andis vallavalitsusele volituse vapi kavandi lõplikuks väljatöötamiseks.
 11. Abivallavanema ametist vabastamise kohta tegi ettekande vallavanem Aivar Aleksejev. Volikogu otsustas 13 poolt-, 4 vastu- ja 2 erapooletu häälega vabastada abivallavanem Ivar Tedrema ametist 31. oktoobril.
 12. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamise ettepaneku tegi Aivar Aleksejev. Vallavalitsuse koosseisust kaotati abivallavanema koht, vallavalitsus jätkab viieliikmelisena – vallavanem ja neli vallavalitsuse liiget. Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineRühmvõimlejatele maailmakarikavõistlustelt viies koht!