Vallavolikogu detsembriistung

922

Kambja vallavolikogu XXV istung toimus 17. detsembril Eesti lennuakadeemia saalis, kohal oli 18 volikogu liiget, istungilt puudusid Vahur Järv, Leho Liiv ja Arne Peda.

Päevakorras oli 6 küsimust.

  1. Kambja valla 2019. a II lisaeelarve kohta tegi ettekande finantsjuht Sirje Suur. Lisaeelarve vastuvõtmise poolt olid kõik kohalolnud volikogu liikmed.
  2. Kambja valla 2020. a eelarve eelnõud tutvustas Sirje Suur. Eelarves on kõige suuremate investeeringutena kavandatud uue lasteaia ehitus Tõrvandisse, Kuuste kooli rekonstrueerimise jätkamine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine Külitse piirkonda, Kambjasse päästeseltsile depoo ehitus. Toimus arutelu, lõpetati eelarve esimene lugemine.
  3. Ülenurme Muusikakooli põhimääruse eelnõud tutvustas vallasekretär Marina Lehismets. Põhimäärus kehtestati 18 poolthäälega.
  4. Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” muutmise kohta tegi ettekande sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm. Määrusega tõstetakse küttetoetuse taotlemisel üksi elava pensionäri sissetuleku piiri, mis alates 2020. aastast peab olema alla 470 euro.Volikogu kinnitas määruse ühehäälselt.
  5. Vee-ettevõtja määramise kohta tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull. Volikogu otsustas ühehäälselt määrata AS Tartu Veevärk vee-ettevõtjaks Soinaste küla, Lemmatsi küla, Tõrvandi ja Ülenurme aleviku ning Reola ja Uhti küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondades.
  6. Informatsiooni vallakeskuse võimalikest asukohtadest tõi volikogu liikmeteni arendusjuht Kristi Kull, kes tutvustas vallavalitsuse poolt välja pakutavat kontseptsiooni ja vallakeskuse võimalikke asukohti. Toimus arutelu, oodatakse volikogu komisjonide seisukohti.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineAarikel käisid päkapikud