Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

1122

12. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Kibuvitsa tn 1 üksikelamu projekteerimiseks ning Külitse alevikus Sinilille tn 11 asuva aiamaja laiendamiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Andruse tn 7, Haru tn 16, Kibuvitsa tn 4 ja Kibuvitsa tn 6 üksikelamute püstitamiseks, Lemmatsi külas Kotka tee 3 üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 1 ridaelamu ja Veskivilla tn 12 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Näki tee 4 üksikelamu püstitamiseks, Pulli külas Läti maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Räni alevikus Tiigrisilma tn 3 kuni Paju tn 2 veetorustiku rajamiseks.

Pikendada Rebase külas Sakkose maaüksusele katlamaja püstitamiseks väljastatud ehitusloa nr 1512219/03828 kehtivuse aega kuni 12.12.2021.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Villa tn 44 üksikelamule ja Nõmmiku tänava tehnovõrkudele, Räni alevikus Lehe tn 11 ridaelamule ning Laane külas Väänoja tee 10 üksikelamule.

Võtta vastu Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kannistiku tee 61 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 365 eurot, jätta kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks rahuldamata.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest puudega lapse MEDEK teraapias osalemise eest 340 eurot ning OÜle Profysio Manuaalne Füsioteraapia puudega lapse füsioteraapia teenuse eest kuni 600 eurot vastavalt teenuse osutamise aruandele ning esitatud arvetele.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isikule toetust 688 eurot.

Anda nõusolek OÜle Reval Köök reklaami paigaldamiseks Tatra külas Kaasiku maaüksusele.

Otsustati anda nõusolek Ringtee 1 Tõrvandi alevikus endise baari ruumide kasutamiseks 27.-29.12.2019 meelelahutussündmuse läbiviimiseks ning kehtestada ruumide üürihind.

Toetada MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi summas 3330 eurot Kambjas Männi 2a asuva kogukonnakeskuse hoone ehitus- ja lammutustööde teostamisel ning jäätmete utiliseerimisel.

Kooskõlastada ostumenetluse „Kambja valla ajalehe trükkimine“ tulemuste protokoll. Edukas pakkuja oli OÜ Garisson Trükikoda.

19. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ivaste külas Pugu maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Pühi külas Pargi maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Sipe külas Uussepa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Lemmatsi külas Kotka tee 1 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Paruni 29 üksikelamule, Räni alevikus Okka tn 16 üksikelamule ning Soinaste külas Rehepapi tee 37 laohoonele.

Kiita heaks projekti „Sirvaku talu puurkaevu rajamine” toetuse kasutamise aruanne.

Anda nõusolek Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatus registriosa number 568804 all registreeritud kinnistu jagamiseks eraldi kinnistuteks selliselt, et registriosa III jakku kande nr 7 all sisse kantud isiklik kasutusõigus (hoidumisservituut) jääb koormama vaid neid tekkivaid kinnistuid, kuhu tulevad hooned (Maarjatähe tn 14c, Maarjatähe tn 16b, Maarjatähe tn 16a, Saarekese tn 12, Saarekese tn 10, Saarekese tn 8, Saarekese tn 6).

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 14 isikule kogusummas 1032 eurot.

Volitada sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Määrata ühekordne toetus 5 lapsele huvitegevuseks kogusummas 830 eurot.

Määrata Külitse alevikus Külitse – Haage teel asuvatele bussipeatustele nimeks Arroli.

Määrata Lemmatsi külas riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km-l 139,368 (parempoolne) ja km-l 139,274 (vasakpoolne) asuvate bussipeatuste nimeks Saariku.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 19.12.2019-30.04.2020; 01.10.2020-30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022 Pangodi AÜ 7, Sulu küla, olmejäätmete valdaja Ester Barkala.

Korraldada riigihange nimetusega „Tõrvandi alevik, Ringtee 1 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusel sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 10 kuud pärast hankelepingu sõlmimist ning eeldatav maksumus käibemaksuta on 3 000 000 eurot.

Kooskõlastada Kambja valla koolieelsete lasteasutuste haridustöötajate põhipuhkus alates 01.01.2020 alljärgnevalt: direktor, õppealajuhataja, õpetaja 42+7 kalendripäeva aastas; õpetaja abi/assistent 28+7 kalendripäeva aastas.

Kinnitada Ülenurme lasteaia Nurmepesa lahtioleku ajad alates 01.01.2020 kell 7.00 kuni 18.00.

3. jaanuaril otsustati

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 1 maakütte puuraukude rajamiseks, Paruni tn 26 ja Paruni tn 28 üksikelamute püstitamiseks.

Tunnistada Ülenurme Vallavalitsuse 30.01.2002 määruse nr 1 „Tänavanimede määramine Külitse külas” § 2 punkt 8 kehtetuks, millega loetakse liikluspinna ametlik kohanimi Nelgi kehtetuks.

Muuta Külitse alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadressid Nelgi tn 1, 3 ja 5 vastavalt Järve tee 3a, 3b ja 3c.

Anda nõusolek Kambja vallas Soinaste külas Rõika 1, Rõika 2 ja Rehe 3 katastriüksuste detailplaneeringu realiseerimisel Rehe 3 katastriüksuse jagamisel tekkinud registriosade numbritega 6640950 (Pähkli tn 12), 6640850 (Pähkli tn 14), 6640750 (Pähkli tn 16), 6640650 (Pähkli tn 19), 6640550 (Pähkli tn 17), 15567450 (Pähkli tn 15-1), 15567550 (Pähkli tn 15-2), 6640350 (Pähkli tn 13) ja 6641050 (Pähkli tänava lõik 3) III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Määrata sundvalduse seadmise kaudu Kambja valla kasuks avalikku kasutusse Kambja vallas Soinaste külas asuval Nupu tänava kinnisasjal paiknev tee numbriga 9490512 koos tee oluliste osadega.

Kiita heaks projekti „Lepiku küla Jaanuse elamu veevarustussüsteemiga varustamine“ toetuse kasutamise aruanne.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 7 isikule kogusummas 730 eurot.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Määrata ühekordne toetus 5 lapsele huvitegevuseks kogusummas 600 eurot.

Eraldada MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi tegevustoetust 100 eurot eesmärgiga toetada Kristjan Kaljuranna osalemist Euroopa karikaetapil sulgpallis.

Maksta kuludokumentide alusel ühekordset transporditoetust summas 341 eurot valda esindanud võrkpallivõistkonnale 45+ Eesti MV Raasikul ja Suure-Jaanis.

Maksta ühekordset tegevustoetust summas 250 eurot Reolas BMX hallis 11.01.2020 toimuva laste krossivõistluse korraldamiseks.

Nimetada perioodil 01.–31.07.2020 Kambja valla valvelasteaiaks Ülenurme lasteaed Nurmepesa.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Kambja valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral on magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lastaiaõpetajal 1315 eurot kuus ning lasteaiaõpetajal 1184 eurot kuus.

9. jaanuaril otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 27, Aasa tn 35 ja Aasa tn 40 üksikelamute püstitamiseks, Soinaste külas Haru tn 13 üksikelamu püstitamiseks, Kanarbiku tn 2 lao- ja büroohoone püstitamiseks ja Tamme tn 10 tootmishoone laiendamiseks, Räni alevikus Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme tee T21, Õssu külas Eerika tee 1, Eerika – Kandiküla tee T1, Tõnissoni tee, Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri sademevee, reovee ja veevarustuse torustike rajamiseks ning Ränirahnu tee 1/Viirpuu tn 21 hoonele ja kinnistule päikesepaneelide paigaldamiseks, Aakaru külas Eike maaüksusele kõrvalhoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Rattasepa tee 16 üksikelamule, Tõrvandi alevikus Saialille tn 16, Saialille tn 18, Saialille tn 23 ja Saialille tn 25 kahe korteriga elamutele, Karikakra tn 19 üksikelamule ning Ülenurme alevikus Männimetsa tn 18 üksikelamule.

Määrata Lemmatsi külas asuva Riia mnt 172 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 15 isikule kogusummas 1024 eurot.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Muuta hooldaja hooldajatoetuse määra puudega lapse hooldamise eest.

Määrata ühekordne toetus ühele lapsele huvitegevuseks summas 250 eurot.

Lõpetada eluruumi üürileping isiku surma tõttu.

Lubada Haaviku tee 26 kinnistul Külitse alevikus prügivedu tühjendussagedusega 56 päeva.

Jaotada OÜ Cambi täidetavad haldusülesanded koos nõuete, kohustuste, dokumentatsiooni ja varaga valla äriühingute OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme vahel.

Vallavalitsus tutvus ebatõenäoliste nõuete õiendiga.

Toimus arutelu 2020. a vallaeelarve eelnõule esitatud parandusettepanekute üle.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineMüüa tooret küttepuud
JärgmineVallavolikogu detsembriistung