Veebruarist saab taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuses

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor | avaldatud 04.01.2022 11:29

1634
Foto: Ingvar Pärnamäe (cc)

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku (33 %) projekti kuludest.

Programmis osalemise tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2023.

Lisateave ja taotlusvormid leiate Kambja vallaveebist: https://www.kambja.ee/hajaasustuse-programm

ABIKS
  • Soovitatav on juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
  • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Terviseameti Tartu labor võtab proove vastu ja pakub omalt poolt veeproovi võtja teenuseid.
Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineEuroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tutvustab maailmale põhiprogrammi esimest osa