Vallavalitsuse istungilt

806

1. 10. veebruari istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused  

Anti projekteerimistingimused:

 • Reola külla Unipiha tee 6a kinnistule PVC halli
 • Kambja alevikku Kesk tn 12 maaüksusele spordirajatiste projekteerimiseks
 • Õssu külla Tiigi tee 15 maaüksusele äri-tootmishoonete rajamiseks
 • Soinaste külas asuva Pähkli tn 9 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine 10 % ulatuses) ning Rehepapi tee 4 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine 6 % ulatuses).

Anti ehitusload:

 • Pühi külla Keskküla kinnistule puurkaevu
 • Tõrvandi alevikku Kõivuharu tn 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Anti kasutusload:

 • Soinaste külas Haru tn 22 kinnistule püstitatud üksikelamu
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 17 kinnistule püstitatud üksikelamu ja abihoone kasutusele võtmiseks.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Ülenurme alevikus asuva Paruni tn 56 krundi detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 40 eurot.

Otsustati korraldada ja rahastada tugiisikuteenus puudega lapsele.

Haridusküsimused

Määrati huvihariduse toetused kaheksale isikule kogusummas 2565 eurot.

Otsustati jaotada täiendav toetus haridus- ja teadusministeeriumilt summas 84 774 eurot koolide vahel projektipõhiselt taotluste alusel.

Tegevuskava teenistujate riskide vähendamiseks

Kinnitati tegevuskava teenistujate terviseriskide vähendamiseks.

Muud küsimused ja arutelud

Jäätmekava eelnõu arutelu

Kavas käsitletakse jäätmehoolduse arendamist aastatel 2022 – 2027. Jäätmekava koostamise aluseks on peamiselt Riigi jäätmekava 2014-2020 (mida pikendati tagasiulatuvalt keskkonnaministri otsusega 25.02.2021 kuni uue riigi jäätmekava kehtestamiseni) ning kehtivate pakendiseaduse ja jäätmeseaduse nõuded.

Otsustati suunata jäätmekava volikogu istungile vastuvõtmiseks.

Otsustati nõustuda OÜ ICO PARK täiendava ettepanekuga kehtiva üürilepingu muutmiseks ruumiprogrammi osas, tähtaeg jääb samaks.

Moodulite paigaldamise võimalusest Soinaste lasteaia kinnistule.

Kiideti heaks Räni aleviku lastaia hanke tehniliste tingimused.

Kooskõlastati 2022. a Kambja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koos rahaliste vahenditega.

Toimus arutelu kaasava eelarve tingimuste üle.

Otsustati vaidlustada kohtumäärus trahvi määramise kohta projekteerimistingimuste väljastamise asjas.

Otsustati lisada Kambja valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse tuludesse ja kuludesse sihtotstarbelised vahendid summas 7 448 eurot.

 

2. 3. veebruari istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Kambja alevikus Võru tänav T2 kinnistule laadimisjaama
 • Reolasoo külas Vodja kinnistule elamu ja abihoone
 • Soinaste külas asuva Rehe tee 3 kinnistul katusemasti projekteerimiseks
 • Õssu külas asuvale Pähna tn 2 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala nihutamine ja suurendamine)
 • Räni alevikus asuva Rukki tn 18 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala nihutamine 10% ulatuses).

Anda ehitusload:

 • Mäekülla Tornitähe kinnistule puurkaevu
 • Pangodi külla Oruheina kinnistule suvila püstitamiseks.

Anti kasutusload:

 • Räni alevikus Kristalli tn 9 kinnistule püstitatud üksikelamu
 • Ülenurme alevikus asuvale Veskivilla tn 9 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutusele võtmiseks.

Detailplaneeringu mittealgatamine

Keelduti Lemmatsi külas asuvate Nõlvaku tee 1-19 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamisest.

Maaküsimused

Kinnitati Kambja valla haldusterritooriumil paiknevate maksustatavate maade maksustamishinna aktid numbritega 15016-30156.

Määrati

 • Palumäe külas asuvate Parrise, Lepiku ja Jaska katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele
 • Lemmatsi külas asuva Riia mnt 170 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele
 • Räni alevikus asuvate Kastani ja Tiigrisilma tn 37 katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed
 • Suure-Kambja külas asuva Puhkebaasi katastriüksuse sihtotstarve – ärimaa.

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvale Konsu sild – Poldri tee lõik 3 ja Tõrvandi alevikus asuvale Näki tee lõik 1 katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetused kahele isikule kogusummas 199,82 eurot. Jäeti rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuste saamiseks.

2022 a vallaeelarve eelnõu arutelu

Otsustati esitada volikogule vallavalitsuse muudatusettepanekud ja esitada volikogule vallavalitsuse seisukohad laekunud muudatusettepanekute osas.

Haridusküsimused

Määrati seitsmele isikule huvitegevuse toetust kogusummas 1590 eurot.

Muud küsimused ja arutelud

Toimus arutelu kodaniku kirja vastuse üle seoses Saareveere kinnistuga.

Tutvuti andmekaitse inspektsiooni vastusega isiku kaebusele.

Arutelu Kassisilma 9 kavandatavast ehitamisest

Kassisilma 9 kavandatava ehitustegevuse aluseks on ca 11 aastat tagasi kehtestatud üldplaneering, mida alles nüüd soovitakse nimetatud kinnistu osas ellu viia. Viimase 5-6 aasta jooksul (st rida aastaid enne praeguse Kassisilma 9 omaniku poolt selle kinnistu omandamist) aga on lähikinnistutele rajatud 5 elumaja, mille õiguspäraseid huve Kassisilma 9 lahendus võib olulisel määral riivata. Kassisilma 9 detailplaneeringut saab teostada viisil, mis ei riiva elumajadega kinnistute huve (sh kui vaadata algse detailplaneeringu soovituslikku hoone asukohta). Palutakse vallavalitsusel kaaluda projekteerimistingimuste väljastamist valla algatusel Kassisilma 9 osas, võttes arvesse muutunud olustikku, elumajadega kinnistute õiguspäraseid huve.

Vallavalitsus leidis, et detailplaneering on kehtiv, projekteerimistingimustega saab panna kohustuse kõrghaljastuse rajamiseks.

Arutelu Ülenurme lasteaia Nurmepesa probleemidest ja Tõrvandisse uue rühma loomisest.

Arutati volikogu otsuste eelnõusid

 

EelmineLõuna-Eesti liigub üheskoos Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta poole
JärgmineÜlenurme juuniorid tegid Eesti meistrivõistlustel kolmikvõidu