Kambja Vallavalitsuse istungid 1. märts kuni 5. aprill

944

Kambja Vallavalitsuse istungitel otsustatust 1. märts kuni 5. aprill.

11. märtsil otsustati

Muuta Tartu maakonnas Kambja vallas Uhti külas asuva katastriüksuse lähiaadress järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:009:0478 Peatuse Karro

Anda nõusolek Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva Kasevälja tee katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜkasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Lubada Külitse alevikus Haage tee 14 maaüksusel raiuda 1 kask.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 31.12.2022 Ülenurme alevikus Võru mnt 36a ja Külitse alevikus Lennuvälja tee 17 olmejäätmete valdaja.

Määrata sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 725 eurot. Jätta rahuldamata ühe isiku taotlus toetuse saamiseks.

Muuta Kambja Vallavalitsuse 26.02.2016 korralduse nr 786 „Katastriüksuse jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine” punkte 1.1 ja 1.2 pindalasid puudutavas osas täpsustatud mõõtmistulemuste alusel.

Moodustada hindamiskomisjon projekti „Ülenurme valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“hangete pakkumisega seotud protseduuride läbiviimiseks ja pakkumiste hindamiseks.

Korraldada uus kirjalik enampakkumine sõiduauto Opel Meriva, reg nr 617TEO (ehitusaasta 2004) võõrandamiseks.

Eraldada Kambja valla eelarvest MTÜle Kuuste Meesselts tegevustoetust 200 eurot ürituse „Kuuste naistepäev“ korralduskulude katteks.

Rahastada riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest puudega lapsele OÜ Vatex poolt osutatavat transporditeenust.

28. märtsil otsustati

Väljastada ehitusluba Ülenurme alevikus Villa 50 kahe korteriga elamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Ülenurme alevikus Paruni 39 asuvale üksikelamule.

Väljastada projekteerimistingimused alljärgnevalt:

 • Õssu külas Ringtee 53 varjualuse projekteerimiseks;
 • Õssu külas Hõbepaju 16 maa jagamiseks ja üksikelamute projekteerimiseks;
 • Räni alevikus Ringtee 67 hoonestusala suurendamiseks, krundijaotuse täpsustamiseks ning sõidukite iseteenindusliku pesula projekteerimiseks;
 • Räni alevikus Lehe 23 ehitusala suurendamiseks ja nihutamiseks;
 • Soosilla külas Kose tee 16 elamu projekteerimiseks;
 • Kambja vallas Est-side-12-Ülenurme sidekaabli projekteerimiseks;
 • Raanitsa külas Ees-Oti tenthalli projekteerimiseks;
 • Pangodi küla Unipiha algkooli lehtla projekteerimiseks.

Parandada Kambja Vallavalitsuse 25.01.2018 korralduses nr 137 „Projekteerimistingimuste väljastamine Haaviku tee 6 kõrvalhoone ehitamiseks“ ilmne ebatäpsus.

Anda nõusolek Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva Kasevälja tee ja Kaasiku tänava katastriüksuste koormamiseks isikliku kasutusõigusega ASi Tartu Veevärk kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anda nõusolek Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva Ringtee 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Lemmatsi külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1 94901:005:0363 Shultsi Põllutüki
2 94901:005:0364 Shultsi Põllutüki
3 94901:005:0469 Ady Aadi
4 94901:005:0555 Berry Saariku

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1 94901:005:0756 Haaviku Haage tee 12
2 94901:005:0530 Oksilauri Haaviku tee 21
3 94901:005:0875 Mummi Haaviku tee 23
4 94901:005:0518 Pau Haage tee 43
5 94901:005:0468 Ady Aadi

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Nurme väikekoht.

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Videviku väikekoht.

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Ülase väikekoht.

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Allikaoja väikekoht.

Kvalifitseerida riigihanke „Ülenurme lasteaia lasteaiahoone rekonstrueerimise projekteerimine energiatõhususe suurendamise eesmärgil ja rekonstrueerimine“ (viitenumber 193093) edukas pakkuja ja sõlmida hankeleping OÜga Embach Ehitus ja ASiga Nordecon.

Määrata sotsiaaltoetused 15-le isikule kogusummas 2182 eurot. Jätta üks taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks rahuldamata.

Lõpetada hooldajatoetuse maksmine hooldajale seoses hooldatava surmaga.

Nõustuda Kambja Vallavalitsuse arendusjuhi Kristi Kulli osalemisega Tartumaa Arendusseltsi hindamiskomisjonis avaliku sektori esindajana.

Lubada Soinaste külas Talu tee 9 maaüksusel raiuda 6 kaske.

Pikendada eluruumi üürilepingud kolme isikuga.

Moodustada komisjonid Kambja raamatukogus ja Kuuste raamatukogus inventuuri läbiviimiseks.

322. märtsil otsustati

Väljastada kasutusload alljärgnevalt:

 • Külitse alevikus Luige 6 asuvale üksikelamule;
 • Külitse alevikus Videviku 1a asuvale üksikelamule;
 • Ülenurme alevikus Paruni 41 asuvale üksikelamule;
 • Soinaste külas Kanarbiku põik 5 üksikelamule;
 • Räni alevikus Tiigrisilma 31 üksikelamule;
 • Tõrvandi alevikus Kauba tee 6 sõidukite pesulale.
 • Väljastada projekteerimistingimused alljärgnevalt:
 • Kambja vallas Est-side-Kambja sidekaabli projekteerimiseks;
 • Madise külas Tiksiääre maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks;
 • Soosilla külas Tõrutamme maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks;
 • Uhti külas Vanajärve maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Võtta vastu Tatra külas Kannastiku kinnistu detailplaneering. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 09. – 23.04.2018 Kambja vallamajas (asukoht Kesk 2, Kambja alevik).

Muuta katastriüksuse koha-aadressi korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Laane külas asuva katastriüksuse lähiaadress järgmiselt:

Jrk. nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:007:0332 Radda Rada

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Aia tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:007:0316 Aia tn 1 Aia tn 2
2. 94901:007:0314 Aia tn 2 Aia tn 2a
3. 94901:001:0549 Aia tn 6a Aia tn 3
4. 94901:007:0320 Aia tn 3 Aia tn 4
5. 94901:007:0513 Aia tn 4 Aia tn 4a
6. 94901:007:0287 Aia tn 5 Aia tn 6
7. 94901:007:0319 Aia tn 6 Aia tn 6a
8. 94901:007:0315 Aia tn 7 Aia tn 8
9. 94901:007:0569 Aia tn 8 Aia tn 8a
10. 94901:007:0568 Aia tn 8a Aia tn 8b
11. 94901:007:0312 Aia tn 15 Aia tn 14a
12. 94901:007:0310 Aia tn 17 Aia tn 16a

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kalda tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0053 Kalda tn 35 Kalda tn 1
2. 94901:003:0040 Kalda tn 36 Kalda tn 3

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kannikese tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0153 Kannikese tn 53 Kannikese tn 1
2. 94901:003:0109 Kannikese tn 114 Kannikese tn 2
3. 94901:003:0101 Kannikese tn 54 Kannikese tn 3
4. 94901:003:0107 Kannikese tn 24 Kannikese tn 4
5. 94901:003:0065 Kannikese tn 55 Kannikese tn 5
6. 94901:003:0159 Kannikese tn 25 Kannikese tn 6
7. 94901:003:0156 Kannikese tn 56 Kannikese tn 7
8. 94901:003:0069 Kannikese tn 26 Kannikese tn 8
9. 94901:003:0064 Kannikese tn 38 Kannikese tn 9
10. 94901:003:0068 Kannikese tn 27 Kannikese tn 10
11. 94901:003:0126 Kannikese tn 39 Kannikese tn 11
12. 94901:003:0108 Kannikese tn 28 Kannikese tn 12
13. 94901:003:0111 Kannikese tn 40 Kannikese tn 13
14. 94901:005:0397 Kannikese tn 29 Kannikese tn 14
15. 94901:003:0099 Kannikese tn 41 Kannikese tn 15
16. 94901:003:0157 Kannikese tn 30 Kannikese tn 16
17. 94901:003:0100 Kannikese tn 31 Kannikese tn 18
18. 94901:003:0110 Kannikese tn 37 Kannikese tn 20

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Keskuse tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0106 Keskuse tn 34 Keskuse tn 1
2. 94901:003:0066 Keskuse tn 52 Keskuse tn 2
3. 94901:003:0036 Keskuse tn 33 Keskuse tn 3
4. 94901:003:0037 Keskuse tn 32 Keskuse tn 5

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Kullerkupu tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0116 Kullerkupu tn 15 Kullerkupu tn 1
2. 94901:003:0098 Kullerkupu tn 1 Kullerkupu tn 2
3. 94901:003:0140 Kullerkupu tn 1a Kullerkupu tn 2a
4. 94901:003:0097 Kullerkupu tn 16 Kullerkupu tn 3
5. 94901:003:0149 Kullerkupu tn 2 Kullerkupu tn 4
6. 94901:003:0044 Kullerkupu tn 17 Kullerkupu tn 5
7. 94901:003:0086 Kullerkupu tn 3 Kullerkupu tn 6
8. 94901:003:0042 Kullerkupu tn 18 Kullerkupu tn 7
9. 94901:003:0033 Kullerkupu tn 4 Kullerkupu tn 8
10. 94901:003:0041 Kullerkupu tn 19 Kullerkupu tn 9
11. 94901:003:0034 Kullerkupu tn 5 Kullerkupu tn 10
12. 94901:003:0043 Kullerkupu tn 20 Kullerkupu tn 11
13. 94901:003:0032 Kullerkupu tn 6 Kullerkupu tn 12
14. 94901:003:0038 Kullerkupu tn 21 Kullerkupu tn 13
15. 94901:003:0031 Kullerkupu tn 7 Kullerkupu tn 14
16. 94901:003:0035 Kullerkupu tn 22 Kullerkupu tn 15
17. 94901:003:0030 Kullerkupu tn 8 Kullerkupu tn 16
18. 94901:003:0039 Kullerkupu tn 23 Kullerkupu tn 17
19. 94901:003:0029 Kullerkupu tn 9 Kullerkupu tn 18
20. 94901:003:0141 Kullerkupu tn 24 Kullerkupu tn 19
21. 94901:003:0048 Kullerkupu tn 10 Kullerkupu tn 20
22. 94901:003:0047 Kullerkupu tn 11 Kullerkupu tn 22
23. 94901:003:0165 Kullerkupu tn 12 Kullerkupu tn 24
24. 94901:003:0046 Kullerkupu tn 13 Kullerkupu tn 26
25. 94901:003:0045 Kullerkupu tn 14 Kullerkupu tn 28

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Nelgi tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0115 Nelgi tn 51 Nelgi tn 1
2. 94901:003:0052 Nelgi tn 50 Nelgi tn 3
3. 94901:003:0150 Nelgi tn 49 Nelgi tn 5

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Nurmenuku tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0083 Nurmenuku tn 79 Nurmenuku tn 2
2. 94901:003:0054 Nurmenuku tn 80 Nurmenuku tn 3
3. 94901:003:0084 Nurmenuku tn 59 Nurmenuku tn 4
4. 94901:003:0117 Nurmenuku tn 81 Nurmenuku tn 5
5. 94901:003:0151 Nurmenuku tn 78 Nurmenuku tn 6
6. 94901:003:0096 Nurmenuku tn 104 Nurmenuku tn 7
7. 94901:003:0058 Nurmenuku tn 60 Nurmenuku tn 8
8. 94901:003:0095 Nurmenuku tn 103 Nurmenuku tn 9
9. 94901:003:0051 Nurmenuku tn 61 Nurmenuku tn 10
10. 94901:003:0087 Nurmenuku tn 102 Nurmenuku tn 11
11. 94901:003:0055 Nurmenuku tn 77 Nurmenuku tn 12
12. 94901:003:0088 Nurmenuku tn 101 Nurmenuku tn 13
13. 94901:003:0093 Nurmenuku tn 62 Nurmenuku tn 14
14. 94901:003:0056 Nurmenuku tn 76 Nurmenuku tn 16
15. 94901:003:0162 Nurmenuku tn 75 Nurmenuku tn 18
16. 94901:003:0155 Nurmenuku tn 66 Nurmenuku tn 20
17. 94901:003:0073 Nurmenuku tn 74 Nurmenuku tn 22
18. 94901:003:0071 Nurmenuku tn 70 Nurmenuku tn 24
19. 94901:003:0072 Nurmenuku tn 73 Nurmenuku tn 26

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Pääsusilma tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0078 Pääsusilma tn 82 Pääsusilma tn 1
2. 94901:003:0102 Pääsusilma tn 105 Pääsusilma tn 2
3. 94901:003:0049 Pääsusilma tn 83 Pääsusilma tn 3
4. 94901:003:0080 Pääsusilma tn 106 Pääsusilma tn 4
5. 94901:003:0139 Pääsusilma tn 84 Pääsusilma tn 5
6. 94901:003:0161 Pääsusilma tn 107 Pääsusilma tn 6
7. 94901:003:0077 Pääsusilma tn 85 Pääsusilma tn 7
8. 94901:003:0164 Pääsusilma tn 108 Pääsusilma tn 8
9. 94901:003:0094 Pääsusilma tn 86 Pääsusilma tn 9
10. 94901:003:0079 Pääsusilma tn 109 Pääsusilma tn 10
11. 94901:003:0145 Pääsusilma tn 87 Pääsusilma tn 11
12. 94901:003:0137 Pääsusilma tn 92 Pääsusilma tn 12
13. 94901:003:0082 Pääsusilma tn 88 Pääsusilma tn 15
14. 94901:003:0076 Pääsusilma tn 89 Pääsusilma tn 17
15. 94901:003:0081 Pääsusilma tn 90 Pääsusilma tn 19
16. 94901:003:0144 Pääsusilma tn 91 Pääsusilma tn 21

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Raja tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0105 Raja tn 46 Raja tn 1
2. 94901:003:0138 Raja tn 42 Raja tn 2
3. 94901:003:0113 Raja tn 47 Raja tn 3
4. 94901:003:0160 Raja tn 43 Raja tn 4
5. 94901:003:0063 Raja tn 48 Raja tn 5
6. 94901:003:0114 Raja tn 44 Raja tn 6
7. 94901:003:0060 Raja tn 111 Raja tn 7
8. 94901:003:0154 Raja tn 45 Raja tn 8
9. 94901:003:0061 Raja tn 112 Raja tn 9
10. 94901:003:0062 Raja tn 113 Raja tn 11
11. 94901:003:0085 Raja tn 58 Järve tee 5a

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Rukkilille tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0057 Rukkilille tn 65 Rukkilille tn 1
2. 94901:003:0136 Rukkilille tn 63 Rukkilille tn 2
3. 94901:003:0092 Rukkilille tn 64 Rukkilille tn 4
4. 94901:003:0112 Rukkilille tn 67 Rukkilille tn 6
5. 94901:003:0050 Rukkilille tn 68 Rukkilille tn 8
6. 94901:003:0135 Rukkilille tn 69 Rukkilille tn 10

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuva Sinilille tänava katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:003:0090 Sinilille tn 93 Sinilille tn 1
2. 94901:003:0089 Sinilille tn 110 Sinilille tn 2
3. 94901:003:0158 Sinilille tn 94 Sinilille tn 3
4. 94901:003:0091 Sinilille tn 100 Sinilille tn 4
5. 94901:003:0074 Sinilille tn 95 Sinilille tn 5
6. 94901:003:0103 Sinilille tn 72 Sinililel tn 6
7. 94901:003:0118 Sinilille tn 96 Sinilille tn 7
8. 94901:003:0075 Sinilille tn 71 Sinilille tn 8
9. 94901:003:0142 Sinilille tn 97 Sinilille tn 9
10. 94901:003:0070 Sinilille tn 98 Sinilille tn 11
11. 94901:003:0147 Sinilille tn 99 Sinilille tn 13

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Ülenurme alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:007:0186 Tartu mnt 7 Silmapiiri tn 2
2. 94901:007:0553 Tartu mnt 9 Silmapiiri tn 4
3. 94901:007:0554 Tartu mnt 9a Silmapiiri tn 6
4. 94901:007:0848 Sorgsepa Ulitsa Kaasiku tn 8

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Soinaste külas asuvale liikluspinnale vastavalt asendiplaanile nimeks Nupu tänav.

Määrata Kambja vallas Õssu külas asuva katastriüksuse tunnusega jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kambja vallas Soosilla külas asuva Kose tee 16 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Talvikese külas asuva Eevi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tatra külas asuva Raja katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Lubada Vana-Kuuste külas Kuuste maaüksusel raiuda 3 vahtrapuud.

Tunnistada ostumenetluse „Ülenurme lasteaiahoone rekonstrueerimisel ehitamisele omanikujärelevalve teostamine“ pakkumus edukaks.

Tunnistada Kambja Vallavalitsuse 01.03.2018 korralduse nr 230 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras” alusel läbi viidud sõiduauto Opel Meriva, reg nr 617TEO, kirjaliku enampakkumise võitja müügihinnaga 380 eurot.

Määrata sotsiaaltoetused 40 isikule kogusummas 5680 eurot. Jätta kolme isiku taotlus toetuse saamiseks rahuldamata.

Seada kahele puudega isikule hooldus ning määrata nende hooldajatele hooldajatoetus.

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu keelata Kambja vallas alates 2. aprillist 2018 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine järgmistel kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel:

Ülenurme piirkond
9490089 Tõrvandi tee
9490099 Väikenäki tee
9490101 Kaselehe tee
9490103 Näki tee
9490104 Väetiseküün – Lennuväli
9490105 Laane – Läti küla
9490107 Täsvere – Läti küla
9490111 Sulbi – Järva – Sultsi
9490120 Mudaniku – Nuia
9490121 Kõivalutse – Nuia
9490136 Kikerpilli – Kuivakuru
9490137 Põdra tee
9490142 Virumõisa – Reolasoo
9490142 Virumõisa – Reolasoo
9490143 Paltseri – Jüritalu
9490145 Mäkardi – Rekkeri
9490148 Räni – Raudtee
9490162 Ränirahnu tee
9490163 Viirpuu tänav
9490164 Kivimetsa tee
9490175 Kannistiku tee
9490176 Haage- Lesta
9490213 Haaviku tee
9490220 Kleini – Solba
Kambja piirkond
2820019 Rebase – Kõrkküla tee
2820025 Maidla – Kadaka tee
2820047 Kopa – Peeda tee
2820068 Suuremäe tee
2820083 Paali – Raanitsa tee
2820105 Pulli – Pirnaku tee
2820106 Raanitsa – Pärtli tee
2820115 Kammeri – Lutike tee
2820123 Savi – Peeda tee
2820133 Sulu tee
2820146 Kavandu – Loku tee
2820188 Külma – Kõrkküla tee

 

Määrata Kambja valla 2017. – 2018. aasta huvitegevuse kava raames huvitegevuse toetust Kuuste koolile, MTÜle Õnnemaa, Kambja Põhikoolile, MTÜle Öökull, Reola kultuurimajale, MTÜle võimlemisklubi Rütmika Ülenurme, Ülenurme Gümnaasiumile, Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubile ja Ülenurme Muusikakoolile.

Eraldada MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi tegevustoetust 200 eurot, maksta ühekordset transporditoetust valda esindanud sportlastele 34. Eesti omavalitsuste talimängudel ning maksta Eesti Kirikute Nõukogule tegevustoetust summas 100 eurot kultuuriturismialase projekti “Teeliste kirikud” elluviimiseks.

Anda MTÜle Võimlemisklubi Rütmika Ülenurme tegevusluba projektlaagri läbiviimiseks Kambja vallas Kammeri külas Kammeri Kooli territooriumil ajavahemikul 25.-30. juuni 2018. a.

Kinnitada Kambja valla 2018. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes neljakohaliste kululiikidena.

429. märtsil otsustati

Väljastada ehitusload alljärgnevalt:

 • Õssu külas ja Räni alevikus Viljandi mnt 72, 73 ja 74 soojustorustiku rajamiseks;
 • Reola külas Moosi maaüksusele päikesepaneelide paigaldamiseks;
 • Ülenurme alevikus Silmapiiri põik 4a üksikelamu püstitamiseks.
 • Väljastada kasutusload alljärgnevalt:
 • Räni alevikus Okka tn 12 asuvale üksikelamule;
 • Lemmatsi külas Lepalaane tn 6 asuvale üksikelamule;
 • Reola külas Unipiha tee 29 asuvale teenindushoonele.
 • Väljastada projekteerimistingimused alljärgnevalt:
 • Soinaste külas Enelase 16 sidekaabli projekteerimiseks;
 • Räni alevikus Lehe tn 4, 6, 8, 10, 12 ja 14 kruntide hoonestusalade nihutamiseks ja suurendamiseks ning ehitiste kasutusotstarvete muutmiseks.

Keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest Suure-Kambja külas Pärna maaüksusele kalakasvatushoone projekteerimiseks.

Määrata Kambja vallas Laane külas asuva Lepikolaane katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kambja vallas Lemmatsi külas asuva Lilleoru katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kambja vallas Reola külas asuva Nirgi katastriüksuse (registriosa nr 1022504, katastritunnus 94901:009:0412) sihtotstarbeks 100% tootmismaa (003; T).

Muuta Kambja Vallavalitsuse 22.02.2018. a korralduse nr 206 „Katastriüksuste lähiaadresside korrastamine” punkti 1 ja sõnastatakse see järgmiselt:

„1. Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Uhti külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:009:0396 Allika Tamme – Alliku
2. 94901:009:0276 Gabriele Põdra tee 4
3. 94901:009:0468 Uhti Orumetsa

Määrata sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 1400 eurot.

Seada puudega isikule hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus. Viis taotlust hoolduse seadmiseks jätta rahuldamata.

Toetada isiku üldhooldusteenuse eest tasumist hooldekodus.

Anda luba OÜle Reklaamtreiler „Farmada arenduse”reklaami (6×3 m) paigaldamiseks Soinaste külas Kanarbiku tn 1 maaüksusele perioodiks 01.04.2018 – 31.03.2019.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Kambja vallas Künka kinnistu, Kavandu küla olmejäätmete valdaja.

Maksta ühekordset transporditoetust summas 65 eurot valda esindanud veteranide võrkpallivõistkonnale.

55. aprillil otsustati

Väljastada ehitusluba Tõrvandi alevikus Aasa tn 22 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload alljärgnevalt:

 • Kambja alevikus Puiestee 16 puidutöötlemiskompleksi ehitise osadele (WC-d, söökla, duširuumid);
 • Räni alevikus Saareääre tee 2 ridaelamu boksidele nr 3, 5, 6, 7;
 • Räni alevikus Saareääre tee 4 ridaelamu boksidele nr 2, 5, 7;
 • Räni alevikus Saareääre tee 5 ridaelamu boksidele nr 1, 2, 3, 4, 7.

Määrata Raanitsa külas asuva Kõrgemäe katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Tööstuse tee katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:007:1135 Tööstuse tee 10 Tööstuse tee 7
2. 94901:007:1132 Tööstuse tee 7 Tööstuse tee 8a
3. 94901:007:1136 Tööstuse tee 11 Tööstuse tee 7a

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tartu maakonnas Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva katastriüksuse lähiaadress järgmiselt:

Jrk nr Katastritunnus Praegune lähiaadress Uus lähiaadress
1. 94901:007:1658 Rätsepa Väike-Rätsepa

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Kõivusalu väikekoht.

Määrata Tartu maakonnas Kambja vallas Külitse alevikus asuvale väikekohale vastavalt asendiplaanile nimeks Soosilla väikekoht.

Määrata sotsiaaltoetus 17 isikule kogusummas 3735 eurot. Kaks avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks jätta rahuldamata.

MARINA LEHISMETS,
Kambja vallasekretär

EelmineMeie vallavalitsuse töötajad
JärgmineKambja Vallavolikogu aprilliistung