Ülevaade uue vallavolikogu esimestest otsustustest

208

Kambja valla vapp VII Vallavolikogu esimesed kolm istungit toimusid 27.10, 05.11 ja 26.11.

Esimene istung

Seadus näeb ette, et valla- või linnavolikogu uue koosseisu esimest istungit juhib kuni esimehe valimiseni kohaliku valimiskomisjoni esimees.

Sestap õnnitleski 27. oktoobri õhtupoolikul meie valla vastseid volikoguliikmeid Reet Kiuru, kes soovis neile jõudu, jaksu ja koostöövalmidust.

Iga tegevust alustava valla- või linnavolikogu esimeseks oluliseks kohustuseks on valida endale esimees ja aseesimees.

Valimisliit Koduvald esitas volikogu juhi kandidaadiks Irma Drenkhani, valimisliit Vastne Kambja soovis selles rollis näha Annely Zeigot.

Salajase hääletamise teel valiti volikogu juhiks Irma Drenkhan, kes hakkab seda ametit pidama esimest korda. Kambja perearstikeskuses pereõena töötav Irma Drenkhan on aga üks staažikamaid vallavolikogu liikmeid – ta kuulub esinduskogusse juba aastast 1996.

Volikogu aseesimehe kandidaadiks seati Kristjan Luhamets (valimisliit Koduvald) ja Mait Rebane (valimisliit Vastne Kambja).

Salajasel hääletusel selgus, et volikogu aseesimehe kohustuste täitjaks saab kirikuõpetaja Kristjan Luhamets.

Tegevust alustava volikogu esimese istungi kohustuslikuks päevakorrapunktiks on ka vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Selle esitas vallavanem Ivar Tedrema. Volikogu esimees Irma Drenkhan palus vallavalitsusel jätkata tööd kuni valitsuse uue koosseisu kinnitamiseni.

Teine istung

Vallavolikogu teine istung 5. novembril algas volikogu alatiste komisjonide valimisega.

Valimisliidu Koduvald poolt esitati järgmised kandidatuurid: Katrin Luik – haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, Meeli Paulson – sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, Vaike Palla – revisjonikomisjoni esimees, Heiki Kortspärn – keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees, Avo Alliksaar – vallaplaneeringu- ja eelarvekomisjoni esimees.

Valimisliit Vastne Kambja kellegi kandidatuuri ei esitanud.

Salajase hääletuse tulemustest selgus, et kõik esitatud kandidaadid kinnitati komisjoni esimeesteks.

Seejärel algas volikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine.

Komisjoni esimeeste poolt esitati järmised kandidatuurid: Kristjan Luhamets – haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees, Irma Drenkhan – sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees, Mait Rebane – keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni aseesimees, Gunnar Ots – vallaplaneeringu- ja eelarvekomisjoni aseesimees. Revisjonikomisjoni esimees ei soovinud komisjonile aseesimeest.

Valimisliit Vastne Kambja esitas järgmised kandidatuurid: Annely Zeigo – haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees, Ilona Annuk – sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees, Jane Jakobson – vallaplaneeringu- ja eelarvekomisjoni aseesimees.

Salajasel hääletusel osutusid komisjoni aseesimeesteks valituteks komisjoni esimeeste poolt esitatud kandidatuurid.

Volikogu istungi päevakord jätkus revisjonikomisjoni liikmete valimisega.

Vallavolikogu juhi Irma Drenkhani palvel tegi revisjonikomisjoni esimees Vaike Palla ettepaneku valida komisjoni liikmeteks Avo Alliksaar ja Vahur Järv. Valimisliidu Vastne Kambja esindaja Jane Jakobson esitas Ilona Annuki kandidatuuri.

Salajase valimise tulemuste alusel said Avo Alliksaar ja Vahur Järv revisjonikomisjoni liikmeks.

Volikogu teise istungi lõpetasid vallavanema valimine ja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

Valimisliitu Koduvald kuuluv volikogu esimees Irma Drenkhan esitas vallavanema kandidaadiks samasse liitu kuuluva Ivar Tedrema – senise vallavanema, kes kogus volikogu valimistel 232 toetushäält (ligi 18% kõigist häältest).

Ivar Tedrema uuesti vallavanemaks valimist toetas salajasel hääletusel 11 volikogu liiget. Volikogu kinnitas valimistulemused ja nimetas vallavanemaks Ivar Tedrema – algas tema kuues ametiaeg.

Ivar Tedrema esitas kinnitamiseks vallavalitsuse uue koosseisu: majandusnõunik Enno Soodla, pearaamatupidaja Eha Paade, sotsiaalnõunik Elerin Maisväli, Peep Rannik, Priit Kiuru ja Hele-Mall Klaassepp.

Salajase hääletuse tulemusel osutusid kõik kandidaadid valituks, mistõttu volikogu võis kinnitada uue vallavalitsuse koosseisu.

Kolmas istung

26. novembril toimunud kolmandal istungil otsustas vallavolikogu nimetada Kambja valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale Irma Drenkhani ja asendusliikmeks Vahur Järve.

Vallavolikogu otsustas nimetada Kambja valla esindajateks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale:

  • vallavolikogu esindajaks Heiki Kortspärn ja tema asendusliikmeks Irma Drenkhan;

  • vallavalitsuse esindajaks Ivar Tedrema ja tema asendusliikmeks Priit Kiuru.

Vallavolikogu otsustas nimetada valla munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogudesse Kambja vallavolikogu esindajad volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks alljärgnevalt:

  • Kambja põhikool – Katrin Luik;

  • Kuuste kool – Avo Alliksaar;

  • Unipiha algkool – Erlend Sild.

Vallavolikogu kinnitas alatiste komisjonide esimeeste esildisel komisjonide liikmed. Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks esitatud Jane Jakobson esitas kirjaliku loobumisavalduse.

Kui uue vallavolikogu kaks esimest istungit olid pühendatud seadusest tulenevate protseduuriliste ja organisatsiooniliste otsuste langetamisele, siis 26. novembril toimunud kolmanda istungi päevakord pakkus volinikele vaagimiseks ja otsustamiseks muidki teemasid.

Nõusoleku andmine kinnistu koormamiseks

Eesti Energia Võrguehitus AS esitas vallavalitsusele taotluse Sulu külas asuva Kambja vallale kuuluva Kiilu katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.

Vallavolikogu otsustas anda nõusoleku Kiilu katastriüksuse, kinnistusregistriosa 3756404, koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks maakaabelliini ehitamiseks ja omamiseks kinnistu plaanil näidatud ulatuses (isikliku kasutusõiguse ala 23 m2).

Pikaajalise laenu võtmine

KOIT-kava raames sai Kambja vald toetust projektile „Kambja tervisekeskuse ja postkontori ehitamine“.

Tervisekeskuse ja postkontori hoone ehitamine on lõppjärgus ning projekti omaosaluse ja mitteabikõlblike kulude (apteek ja postkontor kui äriruumid) katmiseks on teinud vallavalitsus ettepaneku võtta laenu summas 3 092 000 kr.

Kambja valla 2009. a eelarves on ette nähtud investeeringulaenu võtmine summas 3702000 krooni. Rahandusministeerium on 12. novembri 2009 kirjaga nr 4-1./14205 kooskõlastanud meie laenutaotluse.

Vallavolikogu otsustas võtta KOIT-kava raames teostatava projekti „Kambja tervisekeskuse ja postkontori ehitamine“ omaosaluse ja mitteabikõlblike kulude katmiseks laenu summas 3 092 000 kr kümneks aasta
ks.

Kambja lasteaia Mesimumm põhimääruse muutmine

Vallavolikogu otsustas täiendada Kambja lasteaia Mesimumm põhimäärust järgmiselt: „Lasteasutusel on õigus osutada oma tegevusega seotud tasulisi teenuseid (laste huviringid, beebikool jne) tingimusel, et need ei sega lasteasutuse ülesannete täitmist.”

Toivo Ärtis

 

Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud

 

Keskkonna- ja korrakaitsekomisjon

Esimees: Heiki Kortspärn

Aseesimees: Mait Rebane

Liikmed: Ilona Annuk, Urmas Kaseorg, Lembit Jakobson, Jüri Toomiste, Erlend Sild

Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon

Esimees: Meeli Paulson

Aseesimees: Irma Drenkhan

Liikmed: Katrin Luik, Heigo Mägi, Heli Jaamets, Helve Tenno, Margus Kriiva

Haridus- ja kultuurikomisjon

Esimees: Katrin Luik

Aseesimees: Kristjan Luhamets

Liikmed: Annely Zeigo, Leena Visnapuu, Erlend Sild, Eha Alliksaar

Vallaplaneeringu- ja eelarvekomisjon

Esimees: Avo Alliksaar

Aseesimees: Gunnar Ots

Liikmed: Kuldar Lepik, Martti Kaasik, Indrek Uus, Jaanus Ott, Jaanus Mooses

Revisjonikomisjon

Esimees: Vaike Palla

Liikmed: Vahur Järv, Avo Alliksaar

Kino maale