6.9 C
Kambja
Neljapäev, 01.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit vallavolikogu aastalõpu istungite otsustele

Pilguheit vallavolikogu aastalõpu istungite otsustele

joomplu:300Vallavolikogu istungid toimusid 24.11 ja 22.12.2011.

 

 

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu muutis 26. mail 2011 kehtestatud määrust nr 23 „Volituste andmine veeseaduse rakendamiseks“.

Määruse täiendamisega anti vallavalitsusele volitus ka:

 • rajatava puuraugu või puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks;
 • seisukoha andmiseks puuraugu või puurkaevu likvideerimiseks.

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vallavolikogu kehtestas määrusega nr 28 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korra“, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2012.

Kambja vallavolikogu 31. märtsi 2005. a määrus 41 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistati kehtetuks.

Uues määrus sätestab, et sotsiaalnõunik vaatab kolme kuu jooksul alates määruse vastuvõtmisest üle kõik seni määratud hooldused ja teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku hoolduse, hooldaja ja hooldajatoetuse muutmiseks või lõpetamiseks.

Sotsiaaltoetuste suurused 2012. aastal

Vallavolikogu kehtestas sotsiaaltoetuste suurused 2012. aastal:

 • lapse sünnitoetus 190 €;
 • lapse aastaseks saamise toetus 130 €;
 • alushariduse toetus 65 €;
 • kooliminekutoetus 65 €;
 • kooli lõpetamise toetus 65 €;
 • üliõpilastoetus kuni 30 € kuus;
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 30 €;
 • Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 25 € kuus;
 • sõjaveterani toetus 95 €;
 • kütusetoetus 30 €;
 • matusetoetus 95 €;
 • täiendav kütusetoetus kuni 65 €;
 • hooldajatoetuse määr 25 €.

Valla munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas määruse, mille järgi alates 1. jaanuarist 2012 on Kambja valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste (lasteaedade – toimetaja märkus) majanduskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks 10 € kuus ühe lapse kohta.

Määruses sätestatakse, et lapsevanem vabastatakse eelpool nimetatud kulude katmisest selle kuu eest, millal laps ei käi lasteaias, juhul, kui lapsevanem on sellest eelnevalt lasteaeda kirjalikult informeerinud.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja alevikus Kesk 8 asuva hoone esimene korrus üldpinnaga 220 m2 antakse viieks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Öökull sihtotstarbega kasutada ruume avatud noortekeskusena ja noorsootööks vajalikel eesmärkidel.

Vallavolikogu otsustas lõpetada MTÜ ZZ Noortekaga sõlmitud ruumide tasuta kasutamise lepingu.

Kambja vallavolikogu 31. märtsi 2005. a otsusega anti Kesk tn 8 asuva hoone esimene korrus viieks aastaks tasuta kasutada MTÜ ZZ Noortekale sihtotstarbega kasutada ruume avatud noortekeskusena ja noorsootööks vajalikel eesmärkidel. Kasutusõigust pikendati viie aasta võrra Kambja vallavolikogu 25. novembri 2010 otsusega.

MTÜ ZZ Noortekas esitas käesoleval aastal vallavalitsusele avalduse sooviga lõpetada avatud noortekeskuse haldamine. Vallavalitsus kuulutas seejärel välja avaliku konkursi avatud noortekeskuse teenuse pakkuja leidmiseks. Konkursil osutus edukaks MTÜ Öökull pakkumus.

Kambja avatud noortekeskuse tulevikuplaanide tutvustamine

Kambja avatud noortekeskuse tulevikuplaane tutvustas vallavolikogu istungil MTÜ Öökull juhatuse liige Astrid Mats, kes on päritolult kambjalane, siin kasvanud-õppinud.

Astrid Mats märkis, et kuna MTÜ Öökull on Tartus juba aastaid noorsootöö korraldamisega tegelenud, saab seda kogemust ka Kambjas rakendada. Väga oluliseks peetakse vabatahtlike ja kogukonna kaasamist. Et noored saaksid osaleda erinevates tegevustes, liitub noortekeskus koostöövõrgustikega ja taotleb raha projektidest.

Astrid Matsi sõnutsi alustab MTÜ Öökull sellest, et tutvub, milliseid tegutsemisvõimalusi praegu Kambja noortele pakutakse ega hakka neid dubleerima.

Vallavara koormamine

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ esitas taotluse Kambja vallale kuuluvate kinnistute, kuhu soovitakse rajada maakaabelliine, koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.

Vallavolikogu otsustas anda nõusoleku Kambja vallale kuuluvate järgmiste katastriüksuste koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks avalikes huvides vajalike maakaabelliinide ehitamiseks ja omamiseks kinnistu plaanil näidatud ulatuses:

 • Suure-Kambja küla Kopa—Peeda tee T1, katastritunnus 28203:005:0285, isikliku kasutusõiguse ala 554 m2;
 • Kodijärve küla Kodijärve—Hendriku tee, katastritunnus 28201:008:0198, isikliku kasutusõiguse ala 18 m2;
 • Kodijärve küla Kodijärve—Kääni tee, katastritunnus 28201:008:0204, isikliku kasutusõiguse ala 16 m2;

Volituste andmine ruumiandmete seaduse rakendamiseks

Vallavolikogu otsustas, et vallavalitsusele antakse volitus ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate kohaaadressi määramisega seotud otsuste vastuvõtmiseks ja toimingute tegemiseks.

Valla 2011. aasta lisaeelarve

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega kinnitati Kambja valla 2011. aasta lisaeelarve kogusummas 125 587 eurot.

Lisaeelarvesse on koondatud need tulud, mis aasta jooksul täiendavalt laekusid, ja ka need kulud, mida on vaja tasuda erakorraliselt või kavandatust rohkem.

Pearaamatupidaja Eha Paade märkis lisaeelarve tutvustamisel muuhulgas, et üksikisiku tulumaksu laekub planeeritust rohkem 35 000 € võrra.

Täiendavaid tulusid on mõistagi teisigi: põllumajandusministeeriumist laekus koolipiimaprogrammi toetuseks 500 € rohkem, riik suurendas toimetulekutoetuste maksmiseks mõeldud summat 14 232 € võrra…

Lisaeelarve täiendavate kuludena on märgitud näiteks gümnaasiumide kohamaksud (+6100 €), sest varasemast rohkem Kambja valla lapsi õpib gümnaasiumides. Ka muusika- ja kunstikoolide kohamaksudeks kulub 3800 € enam, kui oli algselt planeeritud.

Toivo Ärtis

Loetumad