5.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRMK kutsub osalema loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises

RMK kutsub osalema loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises

 

Alates tänasest saavad kõik soovijad anda oma panuse loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamisse RMK hoole alla lisandunud maatükkidel. Sellel aastal inventeerivad RMK metsakorraldajad 1617 katastriüksust ligi 38 000 hektaril, oodatud on tähelepanekud seal asuvate ja seni registreerimata loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kohta.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul avalikustas RMK oma kodulehel metsakorraldajate täpse tööplaani selleks aastaks. „Nii on teada, milliseid maatükke meie spetsialistid inventeerima asuvad ja kõik, kellel on infot seni kaitsmata väärtuste kohta nendel maatükkidel, saavad sellest RMK-le teada anda,“ sõnas Timberg. „Oodatud on info I ja II kaitsekategooria liikide ning kaitset väärivate koosluste, näiteks vääriselupaikade kohta.“ RMK edastab saadud info Keskkonnaametile, kes seda kontrollib ja sobivusel keskkonnaregistrisse kandmiseks kinnitab.

RMK kodulehel on ära toodud sel aastal inventeeritavate maatükkide katastritunnus, suurus ja asukoht maakonna ja valla tasemel. Maatükkide täpset asukohta saab nimekirjas toodud katastriüksuse tunnuse järgi vaadata Maa-ameti geoportaalist. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduses ja pärandkultuuri kaardirakenduses on võimalik vaadata ka teadaolevat avalikku infot maatüki kohta. RMK tuletab meelde, et selleks, et tagada liikide kaitse, ei näita keskkonnaregister ega Maa-ameti geoportaal tavakasutajale I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti.

Kui inimestel on infot, et RMK poolt inventeeritavatel maatükkidel leidub kaitset vajavaid taimi, loomi või seeni, tuleks teave saata RMK veebilehel oleva vormi kaudu RMK loodusliku mitmekesisuse spetsialistile Toomas Hirsele. Pärandkultuuri objekte on RMK Eestis juba kaardistanud üle 35 000, tähelepanekuid uute objektide kohta saab samuti saata RMK veebilehe kaudu.

RMK inventeerib enda hoole all olevat riigimetsa regulaarselt vastavalt metsakorraldusjuhendile. Kui seda tehes märgatakse maatükil kaitsealuseid liike, annab RMK sellest teada Keskkonnaametile. Sellel aastal inventeerib RMK kõige rohkem uusi maatükke Läänemaal, Viljandimaal, Harjumaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Lääne-Virumaal, kus kirjeldatavate katastriüksuste kogupindala jääb sõltuvalt maakonnast 4000–6000 hektari vahele.

RMK hallatava riigimaa suurus on 1,3 miljonit hektarit ehk umbes veerand Eestimaast. Metsamaa moodustab sellest 74%. Uued maad lisanduvad RMK hoole alla seni reformimata riigimaa arvel, viimase viie aasta jooksul on RMK riigi omandisse vormistanud rohkem kui 200 000 hektarit maad. Inventeerima saab hakata maad, mis on riigi omandisse vormistatud. Maade inventeerimine on vajalik, et saada ülevaade seal asuva metsa paiknemise, seisundi ja varu kohta. Hea ülevaade metsade seisukorrast võimaldab kaitsta ka sealseid loodusväärtusi.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste loodus­koosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Otselink loodusväärtuste kaardistamise lehele: http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/loodusvaartuste-kaardistamine
Vaata metsas tehtavate tööde ning neid tegevate inimeste kohta täpsemalt ka metsa eluringi kirjeldavalt veebilehelt www.rmk.ee/eluring

 

Loetumad