Ülevaade vallavolikogu detsembriistungil otsustatust

195

Kambja vallavolikogu istung toimus 18. detsembril 2008. Päevakorras oli:

 • Maamaksumäära kehtestamine 2009. aastaks

 • Sotsiaaltoetuste suurused 2009. aastal

 • Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

 • Kambja valla 2008. aasta eelarve muutmine

 • Kambja tervisekeskuse avaliku kasutuse ja säilimise tagamine

 • Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele

 • Kambja vallavolikogu otsuse muutmine

 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine

 • Ülevaade Kambja valla arengukava täitmisest

 • Kambja valla arengukava täiendamine

 • Kambja alevikus Parve kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine 2009. aastaks

Maamaksumäärad kehtestas vallavolikogu määrusega nr 76.

2009. aastal on haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õueaiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksumääraks on 1,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Sotsiaaltoetuste suurused 2009. aastal

Sotsiaaltoetuste suurused kehtestas vallavolikogu määrusega nt 77.

Sotsiaaltoetuste suurused aastal 2009: lapse sünnitoetus 3000 kr; lapse aastaseks saamise toetus 2000 kr; alushariduse toetus 1000 kr; kooliminekutoetus 1000 kr; kooli lõpetamise toetus 1000 kr; üliõpilastoetus kuni 500 kr kuus; eakate inimeste sünnipäevatoetus 500 kr; Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 350 kr kuus; sõjaveterani toetus 1500 krooni; kütusetoetus 500 kr; matusetoetus 1500 kr; täiendav kütusetoetus 1000 kr.

Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Sotsiaaltoetuste maksmise korda muutis vallavolikogu määrusega nr 78.

Sotsiaaltoetuste maksmise korra punkti 4 teine lause muudeti ja sõnastati järgmiselt: „Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele elanikele, kelle hooldusteenuse eest maksab osaliselt või täiel määral Kambja vald.“

Sotsiaaltoetuste maksmise korra punkti 5 esimene lause muudeti ja sõnastati järgmiselt: „Üliõpilastoetust makstakse nendele Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes täiskoormusega õppivatele õpilastele ja üliõpilastele, kelle perekond on vähekindlustatud või kes kuuluvad vähekindlustatud perekonda ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kambja vallas. Akadeemilisel puhkusel viibijatetele õppuritele üliõpilastoetust ei maksta.“

Kambja valla 2008. aasta eelarve muutmine

Kambja valla 2008. aasta eelarvet muutis vallavolikogu määrusega nr 79.

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla 2008. aasta eelarve (kinnitatud 28. veebruari 2008. a määrusega nr 62, muudetud 30. oktoobri 2008. a määrusega nr 73) muudatused kogusummas 585 700 krooni.

Kambja tervisekeskuse avaliku kasutuse ja säilimise tagamine

Kambja vallavalitsus esitas eeltaotluse Euroopa Liidu struktuurifondide “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” meetmest “Kohalike avalike teenuste arendamine” (KOIT-kava) toetuse saamiseks Kambjasse tervisekeskuse ja postkontori ruumide ehitamiseks. Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008 korraldusega nr 354 kinnitati KOIT-kava eelistusnimekiri, kus oli sees ka Kambja vallavalituse taotlus.

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ning Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra § 22 lg 1 p 1, otsustas Kambja vallavolikogu:

Kambja vald tagab Kambja alevikku Aia 2 ehitatava tervisekeskuse ja postkontori ruumide vara säilimise ja avaliku kasutuse KOIT-kava taotluses toodud eesmärkidel ja tingimustel vähemalt viie aasta jooksul peale hoone valmimist ning kohustub mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele eelisseisundi.

Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele

Vana-Kuuste külas Kuuste Põhikooli kinnistul asub kelder, mille valitsejaks on Kuuste kool. Kool nimetatud keldrit õppetöö eesmärgil ei kasuta.

2008. a eraldati Vana-Kuuste naisseltsile kultuuriministeeriumi poolt sihtotstarbelist toetust, mille eesmärgiks on kohaliku seltsimaja väljaehitamine.

Kambja valla ja Vana-Kuuste naisseltsi vahel 12. septembril 2008. a sõlmitud koostöölepingu alusel kohustus vallavalitsus rekonstrueerima nimetatud keldri seltsimajaks, naisseltsile eraldatud sihtotstarbeline toetus kanti üle vallavalitsusele. Kuna Kuuste kool eelpoolnimetatud hoonet enam ei kasuta ja hoone rekonstrueerimisega tegeleb vallavalitsus, on otstarbekas määrata hoone valitsejaks vallavalitsus.

Juhindudes Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra § 5 lõikest 3 otsustas Kambja vallavolikogu anda Vana-Kuuste külas Kuuste Põhikooli kinnistul asuv kelder (ehitisregistri kood 120262519) üle Kuuste kooli valitsemiselt Kambja vallavalitsuse valitsemisele seisuga 1. jaanuar 2009. a. Üleandmise-vastuvõtmise akti koostab vallavalitsus.

Kambja vallavolikogu otsuse muutmine

Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 188 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” taotleti munitsipaalomandisse vallamaja alust ja seda ümbritseva pargi maad. 1. novembril 2008 jõustunud “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” ei võimalda koos üldkasutatava maaga määrata katastriüksusele ühiskondlike hoonete maa sihtotstarvet.

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 7 lg 1, otsustas Kambja vallavolikogu muuta Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsuse nr 188 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel Kambja vallas Kambja alevikus Kesk tn 2 asuva vallamaja maaüksus suurusega 0,7 ha sihtotstarbega 100% ühiskondlike ehitiste maa.”

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel Kambja alevikus asuv Mõisapargi maaüksus pindalaga 1,9 ha maaüksuse sihtotstarbega 100% üldkasutatav maa.

Vallavalitsus peab esitama maa munitsipaliseerimise taotluse koos kõigi vajalike lisamaterjalidega maavanemale.

Kambja valla osalemise lõpetamine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS-is

Vallavolikogu lõpetas Kambja valla osalemise Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS-is. Vallavanem Ivar Tedrema selgitas, et firmal ei ole õnnestunud viie aasta jooksul rajada Lõuna-Eesti piirkondlikku prügilat – seda kavandati algul Nõo valda Lagujale, hiljem Põlvamaale Kõlleste valda.

Ülevaade Kambja valla arengukava täitmisest

Vallavolikogu otsustas võtta teadmiseks vallavalitsuse informatsiooni „Kambja valla arengukava 2007–2016“ ülesannete täitmise kohta 2007. ja 2008. aastal.

Vallavolikogu otsuse juurde kuulub lisana vallasekretär Reet Kiuru poolt koostatud ülevaade, mis on avalikustatud Kambja valla dokumendiregistris Internetis. Vallavolikogu otsuse lisa terviktekst avaldatakse ka järgmises Koduvallas.

Kambja valla arengukava täiendamine

„Kambja valla arengukava aastateks 2007–2016“ tegevuskava täiendas vallavolikogu määrusega nr 80.

Vallavolikogu täiendas Kambja valla kehtivat arengukava 6. peatükiga „Tegevuskava 2009–2011+“
.

Tegevuskava uus peatükk hõlmab aastaid 2009, 2010 ja 2011 koos järgnevate aastatega. Tegevused on rühmitatud valdkondade kaupa, iga tegevuse järel on tabelis selle teostamise aasta juurde märgitud vajatav investeeringusumma tuhandetes kroonides. Eemaldatud on tegevused, mis on 2008. aasta lõpuks lõpetatud. Lisatud on tegevused, mille täitmist planeeritakse perioodil 2009-2011.

Kambja valla täiendatud arengukava on avalikustatud Kambja valla dokumendiregistris Internetis. Koduvald tutvustab seda põhjalikumalt edaspidi.

Kambja alevikus Parve kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu 17. novembri 2005. a otsusega nr 8 algatati Kambja alevikus Parve kinnistu (registriosa 1660104, kü 28203: 005:0463) ning lähiümbruse detailplaneeringu koostamine. Planeeringust huvitatud isik on kinnistu omanik OÜ Kuldkaar, planeeringu koostaja on AS Kobras (töö nr R 048).

Planeeringuala asub Kambja aleviku põhjaosas. Planeeritava ala suurus on ca 10 ha, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa.

Vastavalt Kambja valla üldplaneeringule on planeeringuala juhtfunktsiooniks elamumaa. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada planeeringuala 29-ks väikeelamukrundiks, neljaks üldmaa krundiks, üheks ärimaa krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Ühele elamumaa krundile on lubatud ehitada kaks hoonet (üks põhihoone ja üks abihoone), maakasutuse sihtotstarve on elamumaa, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind krundil on kokku 300 m2, hoonete suurim lubatud kõrgus 7 ja 8 m. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud Kambja-Reolasoo kõrvalmaanteelt nr 22137 kahe planeeritud kõrvaltänava kaudu. Planeeringuala põhjaosa läbib Kambja valla üldplaneeringuga kavandatud perspektiivne Kambja ümbersõidu asukoht koos ringristmikuga. Detailplaneering on saanud kõik nõutud kooskõlastused. Planeering on kooskõlas 4. septembril 2007 kehtestatud Kambja valla üldplaneeringuga.

Kambja vallavalitsuse 13. märtsi 2008. a korraldusega nr 926 võeti detailplaneering vastu ja korraldati selle avalik väljapanek ajavahemikul 31. märts kuni 14. aprill 2008. a. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ega ettepanekuid ei laekunud.

Kambja vallavolikogu otsustas kinnitada Kambja alevikus Parve kinnistu (kü 28203:005:0463) ning lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuga on võimalik tutvuda vallakantseleis ja valla kodulehel.

Toivo Ärtis

Kino maale