4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aastalõpuistungitel otsustatust

Ülevaade vallavolikogu aastalõpuistungitel otsustatust

Kambja vallavolikogu istungid toimusid 26. novembril ja 17. detsembril 2015.

 

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Vallavolikogu kehtestas määruse „Ühissõidukipeatustele kohanime määramine“. Kolm Kambja valla territooriumil asuvat ühissõidukipeatust saavad alates 1. jaanuarist 2016 uue nime: edaspidi on Lalli külas Trulli peatus (endine Männiku peatus), Talvikese külas Liiva peatus (endine Vooreküla peatus) ja Virulase külas Liudsepa peatus (endine Pühi peatus).

Määruse „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ muutmine

Vallavolikogu muutis määrust „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“.

Määruses sätestatakse: „Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus (edaspidi toetus) on keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale vallaeelarvest makstav igakuine toetus.“

Toetuse arvutamise aluseks oleva hooldajatoetuse määra eelarveaastaks kehtestab vallavolikogu.

Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Määruse „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vallavolikogu muutis määrust „Sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

Kui praegu makstakse Kambja vallas erinevaid sotsiaaltoetusi lapse sünni ja lapse 1-aastaseks saamise puhul, siis 2016. aasta 1. jaanuaril jõustuvas määruses on need kujundatud sünnitoetuseks, millesse kolmanda komponendina on lisatud täiendav toetus lapse 2-aastaseks saamise puhul. Määruse uues redaktsioonis sätestatakse:

„Sünnitoetus koosneb kolmest osast, mida makstakse pärast lapse sündi, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisel (vastavalt 40%, 30% ja 30% toetuse määrast). Toetuse kõiki osasid on õigus taotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul, kes saab selle lapse eest riiklikke peretoetusi (edaspidi taotleja). Taotleja elukohana peab olema registreeritud Kambja vald vähemalt kolm kuud enne lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Toetuse kõikide osade saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Kambja vald.

Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul lapse sünnist, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest. Esmakordse toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse.”

Sünnitoetuse maksmise aluseks on toetuse õiguse tekkimise ajal kehtinud toetuse määr.

Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.”

Määruse uuest redaktsioonist leiab täiendatult või muudetult ka alljärgnevad sätted:

„Kui riigieelarvest vallaeelarvele eraldatud vahenditest piisab toimetulekutoetuste maksmiseks, võib vallavalitsus alates 1. oktoobrist maksta eelarveaastal nimetatud vahendite ülejäävast osast abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks ühekordseid sotsiaaltoetusi või tasuda abivajajatele osutatavate sotsiaalteenuste eest käesoleva määruse paragrahvis 15 sätestatud korras.

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist võib kompenseerida järgmisi sotsiaalteenuseid:

1)abivajava isiku täiendav nõustamine (psühholoogiline nõustamine, juriidiline nõustamine, võlanõustamine jms);

2)abivajava isiku hoolduskulude osaline või täielik katmine ravi- või hoolekandeasutuses;

3)tugiteenus lapsele või täiskasvanule;

4)transporditeenus;

5)varjupaiga teenus;

6)muu eespool nimetamata sotsiaalteenus, kui teenuse osutamine aitab kaasa taotleja ja tema perekonna toimetuleku säilitamisele või parandamisele.“

Määruse uues redaktsioonis sätestatakse ka, et sünnitoetuse teise ja kolmanda osa, alushariduse toetuse, kooliminekutoetuse, eakate inimeste sünnipäevatoetuse ja eakate küttetoetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalametnik rahvastikuregistri alusel ning teeb otsuse toetuse määramise kohta toetuse saamise kuu 10. kuupäevaks.

Sotsiaaltoetuste määrad 2016. aastal

Vallavolikogu kehtestas määruse, milles on antud sotsiaaltoetuste määrad 2016. aastal:

 • lapse sünnitoetus 500 € [koosneb kolmest osast, mida makstakse pärast lapse sündi (40% toetuse määrast ehk 200 €), lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisel (mõlemal juhul 30% toetuse määrast ehk 150 €)];
 • alushariduse toetus 65 €;
 • kooliminekutoetus 65 €;
 • kooli lõpetamise toetus 65 €;
 • üliõpilastoetus kuni 35 € kuus;
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 30 €;
 • Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 25 € kuus;
 • sõjaveterani toetus 95 €;
 • eakate küttetoetus 30 €;
 • matusetoetus 200 €;
 • täiendav kütusetoetus kuni 65 €;
 • hooldajatoetuse määr 30 €.

Katastriüksuste piiride muutmine

Kambja alevikus Kesk tn 2a ja Kesk tn 2b maaüksuste ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kambja vallavalitsuse 6. novembri 2014 korraldusega nr 332. Planeeringuga kavandati 5800 m2 suurusele planeeringualale ehitusõigus kauplusehoone ning parkla ehitamiseks ja seoses sellega ka olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimine. Detailplaneeringu alusel on teostatud vastavad maakorraldustoimingud.

Vallavolikogu otsustas:

1. Muuta Kambja alevikus Kesk tn 2a ja Kesk tn 2b maaüksuste ja lähiümbruse kehtestatud detailplaneeringu alusel seoses ümberkruntimisega katastriüksuste piire vastavalt maakatastri andmetele järgmiselt:

1.1. Kambja vallale kuuluvast Pargi tänav T1 (kinnistusregistriosa nr 4636704) katastriüksusest (endine katastritunnus 28203:005:0258, endine pindala 0,73 ha) antakse 656 m2 suurune maaala Elva Tarbijate Ühistule kuuluva Kesk tn 2a katastriüksusega liitmiseks (endine katastritunnus 28203:005:0556, endine pindala 1321 m2).

1.2. Elva Tarbijate Ühistule kuuluvast Kesk tn 2a katastriüksusest antakse 528 m2 suurune maaala Kambja vallale kuuluva Pargi tänav T2 (kinnistusregistriosa nr 2578750) katastriüksusega liitmiseks (endine katastritunnus 28201:001:0120, endine pindala 0,19 ha).

2. Katastriüksuste piiride muutmise tulemusena moodustatakse uued Kambja vallale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega katastriüksused:

2.1. Pargi tänav T1 katastriüksus katastritunnusega 28201:001:0150, pindalaga 6644 m2;

2.2. Pargi tänav T2 katast
riüksus katastritunnusega 28201:001:0151, pindalaga 2428 m2.

3.Volitada vallavanem Ivar Tedremad sõlmima vastavat asjaõiguslepingut.

Kambja valla 2015. aasta teine lisaeelarve

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega võeti vastu Kambja valla 2015. aasta teine lisaeelarve mahus 43 221 eurot.

Määruse „Kambja vallavara valitsemise kord“ muutmine

2012. aasta 25. oktoobril kehtestatud määruse „Kambja vallavara valitsemise kord“ paragrahvi 20 lõike 7 esimese lause muutis ja sõnastas vallavolikogu järgmiselt: „Vallavara üürile või rendile andmisest enampakkumise korras annab vallavalitsus teada valla kodulehel ja vajadusel vastavas internetiportaalis ning muus infokanalis.”

Tee avalikuks kasutamiseks määramine ja teeservituudi seadmine

Sulu külas asub Pangodi aiandusühistu, kus on 16 elamukrunti. Ühistu juurde viiv tee alates avalikult kasutatavast Sulu teest kuni ühistule kuuluva teeni on eratee, mille pikkuseks 125 m. Pangodi AÜ juhatus esitas Kambja vallavalitsusele avalduse sooviga määrata see tee avalikuks kasutamiseks. Eratee asub Sulu külas Vunni kinnistul, selle kinnistu omanikud on andnud nõusoleku tee avalikuks kasutamiseks määramiseks ja teeservituudi seadmiseks.

Vallavolikogu otsustas:

 • Määrata Sulu külas Vunni kinnistul (kinnistusregistriosa 1038904, kü 28201. 001:0021) asuv Ühistu tee (pikkus 125 m) avalikult kasutatavaks teeks.
 • Seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus (sõidutee servituut) Vunni kinnistul asuvale Ühistu teele (pikkus 125 m, pindala 750 m2) Kambja valla kasuks.

Avalikult kasutatavate teede nimekirja muutmine

Sulu külas asuva Köörna tee omanik esitas Kambja vallavalitsusele avalduse Köörna tee kustutamiseks teeregistri avalikult kasutatavate erateede andmebaasist.

Vallavolikogu otsustas kustutada Sulu külas asuv Köörna tee (teeregistri nr 2820197) teeregistri avalikult kasutatavate teede andmebaasist, kuna tee avalikuks kasutamiseks ei ole sõlmitud lepingut.

Otsus jõustus 1. detsembril 2015.

Ostueesõigusest loobumine

Vallavalitsusele saabus 18. novembril 2015 teade Lalli külas asuva kinnistu (kinnistusregistriosa 4725804) müügi kohta. Nimetatud kinnistu koosneb 12 katastriüksusest, mis on moodustatud Kambja vallavalitsuse 26. veebruari 2009 korraldusega nr 1307 „Detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud Trulli maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu alusel.

Müüdava kinnistu koosseisus on ka detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratud teed. Kinnistu on koormatud reaalkoormatisega ja isikliku kasutusõigusega Kambja valla kasuks, mis tagavad avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude väljaehitamise. Kinnistu müümisel jäid isiklikud kasutusõigused ja reaalkoormatis koormama müüdud kinnistut.

Ehitusseadustiku § 95 lõike 1 kohaselt, kui müüakse kinniasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee, on selle asukohajärgsel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus.

Vallavolikogu otsustas loobuda Lalli külas asuva kinnistu kinnistusregistriosa 4725804 ostueesõigusest.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Kambja alevikus Puiestee tn 8b asub reformimata maatulundusmaa sihtotstarbega maatükk suurusega 0,74 ha, mida on Puiestee tn 6 ja Puiestee tn 8 kortermajade elanikud aastaid kasutanud oma aiamaana.

Vallavolikogu otsustas:

*Taotleda munitsipaalomandisse kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalik Kambja alevikus Puiestee tn 8b asuv maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus pindalaga 0,74 ha.

*Vallavalitsusel esitada taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega keskkonnaministrile eelpool nimetatud maa munitsipaliseerimiseks.

Otsus jõustus 30. novembril 2015. a.

Unipiha algkooli arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Unipiha algkooli arengukava aastaiks 2015 kuni 2018.

Koolijuht Eha Jakobson märkis uut arengukava ja selle koostamise protsessi tutvustades, et arupidamistel osalesid igati aktiivselt nii lapsevanemad kui ka kogukonna liikmed.

Unipiha kooli missioon on:

 • Anda lapse võimetele vastav ja konkurentsivõimeline algharidus riiklike õppekavade ulatuses, mis tagaks eduka toimetuleku järgmises kooliastmes.
 • Õpilaste õppima õpetamine, õpimotivatsiooni ja koolirõõmu loomine ning elus hoidmine.
 • Luua tingimused lapse kujunemiseks väärikaks isiksuseks, kes usaldab iseennast, respekteerib kaasinimesi; tunneb, austab ja hindab oma kodukohta.
 • Võimaluste loomine õppeväliseks eneseharimiseks ja sisukaks vaba aja veetmiseks.

Unipiha kooli visioon on:

Olla kool, kus õpilased saavad turvalise, õpilaskeskses keskkonnas, koostöös loovate, arenguvõimeliste õpetajatega võimetekohase hariduse. Olla kooliks, kus õpetajad tahavad õpetada ja õpilased tahavad õppida; kooliks, kus arendatakse laste isiksuslikke omadusi, õpetatakse positiivset ellusuhtumist, oma tervise tugevdamist ja hoidmist, oskust vastu seista ühiskonna negatiivsetele suundumustele.

Kool, kus laste koolirõõm ei kao, vaid areneb õppimist toetavaks uudishimuks.

Eelseisvate aastate suurimaks väljakutseks nimetas Eha Jakobson erivajadustega õpilasi, kelle hulk on kiiresti kasvanud.

Arvamuse andmine põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise taotlusele

Tartu maavalitsuse 8. detsembri 2015 kirjaga edastati Kambja vallavalitsusele OÜ Caporeto taotlus Vana-Kuuste külas asuva Sibulasaare kinnisasja omandamiseks. Kinnistusraamatu andmetel on Sibulasaare kinnistu praegune omanik Ülo Ploom, kes on ka OÜ Caporeto osanik.

Arvestades, et kinnisasja praegune omanik Ülo Ploom on ka OÜ Caporeto osanik ning kinnisasja omandamine OÜ Caporeto poolt ei kahjusta avalikku huvi ega takista kohalikul omavalitsusel täita talle seadusega antud ülesandeid, otsustas vallavolikogu nõustuda OÜ Caporeto sooviga Sibulasaare (kinnistusregistriosa nr 2852004, katastritunnus 28204:004: 0216, pindala 34.1 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu omandamiseks.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Kambja valla jäätmekava 2016– 2020 kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas „Kambja valla jäätmekava 2016–2020“, mis on valla arengukava osa. Dokument käsitleb Kambja valla jäätmehoolduse arendamist. Uuendatud jäätmekava on jätkuks 2009. a koostatud „Kambja valla jäätmekavale 2009-2014“.

Toivo Ärtis

 

Loetumad