-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu soovib Kodijärve hooldekodu hoonete tagastamist munitsipaalomandisse

Vallavolikogu soovib Kodijärve hooldekodu hoonete tagastamist munitsipaalomandisse

TULEVIKU OOTEL: Kodijärve mõisa kunagine peahoone. Foto: Toivo Ärtis 

17. detsembril 2015 võttis Kambja vallavolikogu vastu otsuse „Kodijärve hooldekodu hoonete tagastamine munitsipaalomandisse“

Praegune Kodijärve hooldekodu on välja kasvanud Kodijärve haiglast, mille varad olid munitsipaalomandis. Kambja vallavolikogu nõustus 14. oktoobri 1994. a otsusega nr 80 “Kodijärve haigla taasriigistamine” hoonete üleandmisega riigi omandisse tingimusel, et kui sotsiaalministeerium hooneid enam erihooldekoduna ja meditsiiniliseks teenindamiseks ei vaja, taotleb volikogu neid tagasi munitsipaalomandisse.

Tartu maavalitsuse hallatav erihoolekandeteenuseid pakkuv Kodijärve hooldekodu lõpetas oma tegevuse 2007. aastal seoses sotsiaalministeeriumi poolt erihoolekandeteenuse osutamise ümberkorraldamisega. Kodijärve hooldekodu kinnistu anti üle AS-le Hoolekandeteenused erihoolekandeteenuste osutamise jätkamiseks. Seoses sellega toimus siseministeeriumis 14. augustil 2007. a siseminsteeriumi, sotsiaalministeeriumi, Tartu maavalitsuse ja Kambja vallavalitsuse esindajate nõupidamine, kus otsustati, et Kambja vallavolikogu 14. oktoobri 1994 otsuse nr 80 punktiga 2 arvestatakse ja see võetakse aluseks AS Hoolekandeteenused arengudokumendis. Koosoleku kohta koostati kolmepoolselt allkirjastatud protokoll. Kambja vallavolikogu 27. septembri 2007. a otsusega nõustuti Kodijärve hooldekodu hoonete üleandmisega AS-le Hoolekandeteenused ja otsustati taotleda need munitsipaalomandisse siis, kui AS Hoolekandeteenused neid enam erihoolekandeteenuse osutamiseks ei vaja.

Tänaseks on AS Hoolekandeteenused Kodijärve hooldekodu kinnistu (registriosa 3473004, katastriüksus 28201:008: 0030) territooriumile ehitanud uued peremajad (5 tk) erihoolekandeteenuse osutamiseks ja vanu hooneid enam erihoolekandetegevuses ei kasuta. Sihtotstarbelisest kasutusest on väljalangenud järgmised hooned: 1) endine mõisa peahoone (planeeritud tegevusmaja); 2) mõisa majandushoone; 3) endine saun järve kaldal (planeeritud laohoone); 4) kuur.

Kambja vald vajab sotsiaalhoolekandeteenuste osutamiseks Kodijärve hooldekodu hooneid, mida riik AS Hoolekandeteenused kaudu enam erihoolekandeteenuste osutamisel ei kasuta. Kohaliku omavalitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel põhinevad sotsiaalhoolekande seaduse § 8: 1) kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna arengukava osana; 2) sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine.

Kambja vald soovib arendada sotsiaalhoolekandealast tegevust puudega isikute abistamisel ja toimetulekuraskustega inimestele harjutus- ja õppetegevuse, tugiteenuste ja nõustamise korraldamisel, tööharjutustel, sealhulgas toidu valmistamise ja koristamise õppe korraldamisel.

Arvestades asjaolu, et Kodijärve Kodus erihoolekandeteenusel olevate isikute toitlustamine on lahendatud valmistoidu kohaletoomise teenusena, peame võimalikuks pakkuda hooldekodu elanikele toitlustusteenust, sealhulgas toidu valmistamise tegevuse korraldamist.

Sihtotstarbelisest kasutusest väljalangenud hoonete üleandmiseks on võimalik olemasolev kinnistu jagada kaheks eraldi kinnistuks, millest ühel on munitsipaalomandisse antavad hooned. Kodijärve hooldekodu kinnistu jagamine, uute ehitatud peremajade ja hooneid teenindava maa eraldamine iseseisvaks kinnistuks on võimalik, lahendades servituutidega infrastruktuuri ja juurdepääsu korraldamise, kuna Kodijärve hooldekodu kinnistul asuvad uued hooned asetsevad eraldi kompleksina.

Juhindudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, riigivaraseaduse § 29 punktist 31 ja § 33 lõike1 punktist 1, Kambja vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Taotleda Kambja vallas Kodijärve külas asuva Kodijäve hooldekodu kinnistul (kü 28201:008:0030) asuvate hoonete, mida AS Hoolekandeteenused ei kasuta enam erihooldusteenuse osutamiseks (mõisa peahoone, mõisa majandushoone, kuur, endine saun) üleandmist Kambja valla munitsipaalomandisse kinnistu jagamise teel.

2. Otsus jõustub 21. detsembril 2015.

 

Loetumad