-6.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.11.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

Ülevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

Kambja valla volikogu oli eelviimati istungil 1. novembril 2007. Istungi teemad olid:

  • Lapsevanemate osalemine valla lasteasutuste majanduskulude katmisel
  • Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine
  • Kuuste kooli teeninduspiirkonna kinnitamine
  • Kambja valla 2007. aasta eelarve muutmine
  • Volituste andmine maakatastriseadusest tulenevate toimingute tegemiseks
  • Maa munitsipaalomandisse taotlemine
  • Kambja valla jäätmevaldajate registri asutamine

Lapsevanemate osalemine Kambja valla munitsipaallasteasutuste majanduskulude katmisel

Kambja vallas on juba mõnda aega kaks munitsipaallasteasutust – Kambja lasteaed Mesimumm ja septembris Kuuste kooli juures tegevust alustanud lasteaia liitrühm. Sellest tulenevalt kehtestas vallavolikogu määruse nr 43 „Lapsevanemate osalemine Kambja valla munitsipaallasteasutuse majanduskulude katmisel“ ja tunnistas kehtetuks määruse „Lapsevanemate osalemine Kambja lasteaia majanduskulude katmisel“.

Kambja valla munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteaed) majanduskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on 100 krooni kuus ühe lapse kohta. Lapsevanem on kohustatud eelpoolnimetatud osa tasuma jooksva kuu eest kuu viimaseks kuupäevaks. Lapsevanem vabastatakse eelpoolnimetatud kulude katmisest selle kuu eest, millal laps ei käi lasteaias, juhul, kui lapsevanem on sellest eelnevalt lasteaeda kirjalikult informeerinud.

Lasteasutuse juhtkonnal on õigus kasutada lapsevanema poolt kaetavat lasteasutuse majandamiskulude osa sihtotstarbeliselt lastele õppevahendite (sealhulgas mänguasjade) soetamiseks.

Määrus jõustus 5. novembril 2007.

Määruse kehtestamisele eelnenud arutelul vaagisid vallavolinikud Kambja lasteaia hoolekogu ettepanekut, et majanduskulude lastevanemate poolt kaetavat osa võiks tõsta 150 kroonini kuus.

Vallavalitsuse esindajana sõna võtnud vallavanem Ivar Tedrema Kambja lasteaia soovi ei toetanud: „Tuleb üle elada see raske aeg, mida vabariigi valitsus on meile korraldanud. Me võime koormisi peale laduda, kuid kõik pered ei suuda neid kanda. Kõik ümberringi kallineb, järgmisel aastal kallineb lasteaias ka toidupäev.“

Vallavolikogu esimees Mati Luik esitas arutelu käigus kompromissettepaneku: tõsta lastevanemate poolt tasutavat majanduskulude osa 110 kroonini.

Hääletamisel toetasid vallavolinikud kõige enam vallavalitsuse ettepanekut jätta lasteaia lapsevanemate poolt tasutavaks majanduskulude osaks 100 krooni.

Vallavolikogu arutas lasteaias käivate laste vanematelt majanduskulude katteks võetava osa tõstmist viimati 2005. aasta detsembris, kui otsustati, et alates 1. jaanuarist 2006 on tasu 80 krooni asemel 100 krooni.

Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 44:

„Kambja Vallavolikogu 7. detsembri 2002 määrusega nr 22 kinnitatud ja 15. detsembri 2005 määrusega nr 5 muudetud “Sotsiaaltoetuste maksmise korda” muudetakse järgmiselt:

1) Korra punkti 182. täiendatakse teise lausega järgmiselt:

“Kui lapsevanemal on võlgnevus valla lasteasutusele, on vallavalitsusel õigus mitte maksta alushariduse toetust lapsevanemale, vaid suunata see võla katteks lasteasutusele.”“

Kuuste kooli teeninduspiirkonna kinnitamine

Volikogu kinnitas Kuuste kooli teeninduspiirkonnaks kogu Kambja valla territooriumi.

Vallasekretär Reet Kiuru sõnutsi oli kogu Kambja valla territoorium teeninduspiirkonnaks ka Kuuste põhikoolile, mis lasteaed-põhikooliks ümberkujundatuna kannab Kuuste kooli nime.

Kambja valla 2007. aasta eelarve muutmine

Vallavolikogu kinnitas määrusega nr 45 Kambja valla 2007. aasta eelarve (kinnitatud Kambja vallavolikogu 1. märtsi 2007 määrusega nr 34) muudatused kogusummas 2 080 000 krooni vastavalt lisale, mis on avalikustatud valla koduleheküljel kambja.ee

Tänavuse vallaeelarve muudatuste tutvustamiseks vastas volikogu istungil küsimustele vallavalitsuse pearaamatupidaja Raili Kruuse, kelle poolt oli lisatud eelarvemuudatuste ka põhjalik seletuskiri (avalikustatud: kambja.ee).

Volikogu lisas tuludena tänavusse lisaeelarvesse 2,08 miljonit kr, millest rohkem kui 1,3 miljonit kr (ehk 65%) kaetakse toetustest. Suuremad summad: teede renoveerimiseks 889 000 kr; tasandusfondist 200 962 kr; kultuuri- ja õpilasüritusteks erinevatest allikatest: sihtasutuselt Archimedes 125 172 kr, kultuuriministeeriumilt 61050 kr, kultuurkapitalilt 25600 kr jt väiksemad projektid.

Eelarvesse lisandus ka tulu põhivara müügist – 31000 kr ja intress pangahoiustelt – 92348 kr. Üksikisiku tulumaksu laekub tänavu 600 000 kr rohkem, kui vallaeelarve koostamise ajal planeeriti.

Volikogu suurendas tänavuse vallaeelarve kulusid 2 345 000 kr võrra, sellest 265 000 kr on kaetud reservfondist ja 2 080 000 kr tulude enamlaekumisest.

Eelarvesse lisatud kulutustest 54% ehk 1,29 miljonit kr on ette nähtud investeeringuteks. Suuremad summad: teedele 601 000 kr, tänavavalgustusele 245 000 kr ja Kuuste koolile 372 000 kr. Kambja järve saneerimistööde projekteerimise alustamiseks eraldati eelarvest 69500 kr, murutraktori ostuks 44000 kr, Kuuste kooli köögi sisustamiseks 40 000 kr.

Personalikuludena lisati tänavusse vallaeelarvesse 108 050 kr. Sellest summast 42600 kr kulutati teeäärte puhastamiseks, 22400 kr heakorratöödeks ja staadioni korrastamiseks ja 43050 kr noortekollektiivide juhtidele laulupeoks ettevalmistamise ja laulupeost osavõtu eest (kultuuriministeeriumi sihtotstarbeline eraldis).

Hoonete ja rajatiste korrashoiu ja remondiga seotud kulusid lisandus eelarvesse 542 400 kr ulatuses. Sellest summast kulutati teede korrashoiule 256 400 kr ja Kambja lasteaia hüvanguks 150 000 kr.

Väiksemad lisakulud (kokku 136000 kr) on seotud Kuuste kooli, Kambja spordihoone ja staadioni, Küti järve ning prügimajanduse korrastamisega.

Sõidukite ülalpidamisega seotud kulusid lisati eelarvesse 84200 kr (sellest 69000 kr sotsiaaltöö auto liisingumakseteks ja 15200 kr kütuse ostmiseks murutraktorile).

Eelarvemuudatusega suunati inventariostuks 43000 kr (sellest Kuuste kooli köögi kaasajastamiseks 40000 kr ja Kambja raamatukogule 3000 kr).

Arvutite ostuks eraldati vallavalitsusele 8000 kr ja Kuuste kooli lasteaiarühmale 10000 kr.

Eelarvemuudatuses kajastuvad vaba aja sisustamise kuludena 62050 krooni, mis on laekunud sihtotstarbeliste eraldistena kultuuri- ja õpilasürituste korraldamiseks.

Õppe- ja koolituse kuludeks võimaldati Kambja koolile 26000 kr.

Kuuste kooli lasteaiarühmale eraldati pesu ostmiseks 14000 kr ning meditsiini- ja hügieenitarvete soetamiseks 4000 kr.

Kambja järve saneerimistöödeks rahataotluse projekti vormistamisega seotud kulude katteks suunati 26000 kr.

Vallaametnike täiendõppe rahastamiseks eraldati koolituskuludena 20000 kr.

Volikogu lisas eraldistena tänavuse vallaeelarve kuludereale 105 800 kr, millest seltsitööks (Kambja laulu- ja mänguselts, pensionäride klubi Tammeke jm) suunatakse 41800 kr.

Hooldekodude tarvis eraldati 30000 kr. Kambja kiriku heaks eraldati 30000 kr.

Vana-Kuuste hambaravikabineti kommunaalkulude katmiseks kulutatakse täiendatud vallaeelarvest 4000 kr.

Volituste andmine maakatastriseadusest tulenevate toimingute tegemiseks

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 46: „Volitada Kambja vallavalitsust tegema maakatastriseaduse § 5 lõikes 2 ja § 19 säte
statud kohaliku omavalitsuse organi toiminguid ning määrama katastriüksuse sihtotstarbeid vastavalt maakatastriseaduse § 18-le.“

Vallasekretär Reet Kiuru selgitas, et nüüd, kui on kehtestatud Kambja valla üldplaneering, võib volikogu loobuda katastriüksuste sihtotstarvete määramisest volitades selleks vallavalitsust.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel Kambja aleviku põhjapiiril asuv maaüksus kogupinnaga 10,1 ha sihtotstarbega 15% transpordimaa ja 85% tootmismaa vastavalt asendiplaanile (avalikustatud veebilehel kambja.ee).

Vallavanem Ivar Tedrema selgitusel peaksid eelpoolnimetatud maaüksusel vastavalt valla üldplaneeringule hakkama asuma praeguse maantee kogujateed, kui maanteed tulevikus rekonstrueeritakse.

Kambja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Kambja vallavolikogu 1. novembri 2007. aasta määrusega nr 47 asutati kohaliku omavalitsuse piiratud kasutusega register ametliku nimega „Kambja valla jäätmevaldajate register“ (edaspidi register).

Registri vastutav töötleja on Kambja vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

Registri volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja) on vallavanema käskkirjaga määratud isik(ud).

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:

1) teabe kogumine ja säilitamine Kambja valla territooriumil asuvate jäätmevaldajate kohta;

2) jäätmeveo korraldamiseks vajalike andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine;

3) Kambja vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmemajanduse üle järelevalve teostamiseks.

Registri pidamine toimub vastavalt andmekogude seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teabe seadusele, muudele Eesti Vabariigi ning Kambja valla õigusaktidele ja käesolevale põhimäärusele.

Registri tööd reguleerivad juhendid koostab ja kehtestab vastutav töötleja.

Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ning digitaalse ja paberkandjal kaardina.

Register koosneb:

1) elektroonilisest andmebaasist;

2) digitaalsest ja paberkandjal kaardist;

3) registriandmete alusdokumentide kaustadest.

Graafilise registriosa moodustab Kambja valla digitaalne kaart.

Tekstiline registriosa koosneb järgmistest andmetest:

1) maaüksuse andmed;

2) maaüksuse omanike/valdajate andmed;

3) jäätmekäitluse andmed.

Registri pidamisel võib kasutada teiste riiklike või vallale kuuluvate andmekogude või registrite andmeid.

Graafilisse registriossa kantavad andmed on korraldatud jäätmeveoga liitumise / erandtingimustel liitumise kohad.

Registri graafilise osa, kinnistute ja kinnistuomanike andmed ja aadressandmed kantakse registrisse volitatud töötleja poolt olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil. Registri andmeandjateks on jäätmevedaja ja jäätmekäitleja(d).

Määruse terviktekstiga saab tutvuda valla koduleheküljel kambja.ee

Toivo Ärtis

Loetumad