Kambja vallas Aakaru külas Ebro talus ehiti kunagise riigisekretäri Arved Ruusa sünnikodu tähistav mälestuskivi sinimustvalge lindiga.

 


Hea lugeja!

Saada pilte ja/või tekste Eesti Vabariigi 100 tähistamisest aadressile toimetus@koduvald.ee. Suuremas mahus ja koguses võib neid saata ka koduvald@gmail.com. Kindlasti lisada foto autor!

Kino maale