-8.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.11.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTšernobõli veteranid, tähelepanu: uus seadus!

Tšernobõli veteranid, tähelepanu: uus seadus!

Käesolevast aastast alates kehtib meil Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus.

Selle seaduse eesmärgiks on leevendada õigusevastaselt represseeritud inimestele tekitatud ülekohut. Kuna nimetatud seaduse toimealasse kuuluvad ka Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenud (§ 2 p.13) ja isikud, kes invaliidistusid mobiliseerituina või ajateenijatena NSV Liidu relvajõududes (§ 4 p. 2), peame vajalikuks seadusesätteid Kambja valla elanikele tutvustada.

Alljärgnevalt tsiteerin lõike nimetatud seadusest.

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi on represseeritud isikuile ette nähtud toetused ja soodustused. Näiteks §6 (tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamine) võimaldab hüvitada:

1)ühe kalendriaasta jooksul eriarstiabi tervishoiuteenuste osutajatele tasutud visiiditasu;

2)ühe kalendriaasta jooksul ambulatoorseks raviks vajalike retseptiravimite ostmiseks tasutud summa;

3)taastusravi tuusiku maksumuse, kui isikule on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel vanaduspension või kui isik on üle 63 aasta vana;

4)ühe kalendriaasta jooksul meditsiiniliste abivahendite ostmiseks tasutud summa;

5)ühe kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summa.

Nende teenuste eest tasub Sotsiaalministeerium riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Represseeritud isikute soodustusteks on seaduse (§7 p. 1) järgi:

1)tasuta külastada üldlaulupidu ja üldtantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu;

2) tasuta külastada riigimuuseume;

3)tasuta tegeleda harrastuspüügiga kalapüügiseaduses sätestatud tingimustel.

§ 7 p.2 annab õiguse kuni 50 %-lisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol ühistranspordiseaduses ja selle alusel sätestatud korras.

Kõikidele represseeritutele antakse represseeritu tunnistus (§ 8 p.1), mis tõendab isiku vastavust seaduse tingimustele. Tunnistuse väljaandmise korra ja tunnistuse vormi ning tunnistusi välja andva asutuse määrab Vabariigi Valitsus (§8 p.2).

Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerinuil on õigus soodustingimustel vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioni ikka jõudmist (§ 12).

Represseerituil on õigus pensionilisale. § 14 p. 4 järgi arvestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud pensionile lisa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse, samuti elektrijaama avarii tagajärjel töövõime kaotuse protsendiga vähemalt 40 protsenti püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule 10 protsenti rahvapensioni määrast.

§ 17 p. 1 järgi võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust represseeritu tema kasutuses oleva elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Tartumaa Pensioniametis on olemas avaldusevormid, mille täitmisel saavad kõik inimesed, kes vastavad Okupatsioonirežiimide poolt represseeritu isiku seaduse nõuetele, alates eelolevast sügisest represseeritu tunnistuse ning seaduses loetletud soodustused. Avalduse esitajal peab olema kaasas nõukogudeaegne sõjaväepilet, komandeerimistunnistus, Riigikaitseosakonna tõend või mõni muu dokument, mis tõendab osalust Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel.

Tsiteeritud punktide ja paragrahvide keeleline esitus on toodud sõnasõnalt, seetõttu võib lugejale mõnede lausete mõte segaseks jääda. Sellisel juhul saame selgitust pärida Tartu Pensioniametist.

Seadus käsitleb veel paljusid represseeritud (ja rehabiliteeritud) inimesi. Kui inimesed on huvitatud seadusega lähemalt tutvumisest, on seda võimalik teha Riigi Teataja (RT I, 29.12.2003, 88, 589), interneti kaudu või Kambja Vallavalitsuses.

Koduvalla abiga pöördun vallaelanike poole seetõttu, et Tartu Pensioniamet palub represseerituil esitada oma avaldused 90 päeva jooksul.

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Loetumad