7.9 C
Kambja
Kolmapäev, 27.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu augustiistungil arutatust

Ülevaade vallavolikogu augustiistungil arutatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 31. augustil 2006.

Maa sihtotstarbe määramine

Vallavolikogu otsustas kinnitada Ivaste külas asuva Ora 2 kinnistu (registriosa nr 304304) katastriüksuse 28201:009:0420 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Ora 2 kü pindalaga 21,72 ha – maatulundusmaa;

*Männiku kü pindalaga 2,77 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Reolasoo külas asuva Metsa kinnistu (registriosa nr 225304, katastritunnus 28203:005: 0160) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Metsa kü pindalaga 3,39 ha – maatulundusmaa;

*Soosiilu kü pindalaga 6,0 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Virulase külas asuva Hardy kinnistu (registriosa nr 2507404, katastritunnus 28203:004: 0042) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Kasearu kü pindalaga 9451 m2 – maatulundusmaa;

*Kasemetsa kü pindalaga 7695 m2 – maatulundusmaa;

*Kasenõlva kü pindalaga 8261 m2 – maatulundusmaa;

*Kasemetsa tee kü pindalaga 1524 m2 – transpordimaa.

Volikogu otsustas kinnitada Kaatsi külas asuva Linnu kinnistu (registriosa nr 3049904, katastritunnus 28203:006: 0169) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Linnu kü pindalaga 5,14 ha – maatulundusmaa;

*Linnupesa kü pindalaga 5,03 ha – maatulundusmaa.

Vallavolikogu otsuse muutmine

Maavalitsuse ettepanekul muutis vallavolikogu 1. juunil 2006 vastu võetud otsust nr 40, milles taotleti munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel Sipe külas asuva rajatise (mälestusmärk vallooni võitlejatele) alune ja seda teenindav maaüksus kogupinnaga 0,4 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa.

Vallavolikogu muutis otsust “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” järgmiselt:

„1.1. preambulas asendatakse viide maareformi seaduse “§ 28 lg 1 p 1” viitega “§ 28 lg 1 p 4”;

1.2. Otsuse punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel Kambja vallas Sipe külas asuva rajatise (mälestusmärk) ja Küti (Sipe) järve taastatava supluskoha alune maaüksus kogupinnaga 0,4 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa.”“

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu määras alates 1. septembrist 2006 kultuuritöötaja ametipalgaks 5500 krooni (varem 4550 kr).

Selleks muutis volikogu poolt 15. detsembril 2005 kehtestatud määrust nr 10 "Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine".

Valla 2006. aasta eelarve muutmine

Kuulanud ära valla pearaamatupidaja Raili Kruuse ettekande, kinnitas volikogu Kambja valla 2006. aasta eelarve (kinnitatud Kambja vallavolikogu 2. märtsi 2006 määrusega nr 16) muudatused kogusummas 3, 235 miljonit krooni.

Eriti tähelepanuväärne, et planeeritust enam on laekunud eelarvesse üksikisiku tulumaksu. Valla eelarvet paisutavad ka mitmesugused toetused ja projektirahad.

Detailplaneeringute kehtestamine

Volikogu võttis vastu otsuse kehtestada Sulu külas Uue-Järve, Järveoru, Järvemäe, Kasemäe, Kraavi mü ja lähiümbruse detailplaneering vastavalt lisale, millega on võimalik tutvuda vallakantseleis.

Volikogu võttis vastu otsuse kehtestada Visnapuu külas Alla maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering vastavalt lisale, millega on võimalik tutvuda vallakantseleis.

Volikogu võttis vastu otsuse kehtestada Kullaga külas Zingu maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering vastavalt lisale, millega on võimalik tutvuda vallakantseleis.

Kambja valla põhimääruse muutmine

Istungi päevakorras oli kaks eelnõud valla põhimääruse muutmiseks. Volikogu liige Jane Jakobson esitas ettepaneku, milles ta soovis, et kõik volikogu järgmist istungit puudutavad materjalid oleksid volinikele ka elektrooniliselt kättesaadavad vähemalt 48 tundi enne istungi algust. Vallavalitsus esitas volikogule pika loetelu valla põhimääruse muutmise ettepanekuid, mis tulenevad muudatustest seadusandluses.

Et riigikogu poolt vastu võetud seadusemuudatus juba nõuab linna- või vallavolikogudes arutusele tulevate materjalide elektroonilist avalikustamist vähemalt 4 päeva enne istungit, loobus Jane Jakobson oma eelnõu edasisest menetlemisest.

Pärast arutelu suunas volikogu valla põhimääruse muudatusettepanekud teisele lugemisele volikogu järgmisel istungil.

Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Vallavolikogu määrusega nr 21 kehtestati Kambja valla jäätmehoolduseeskiri, mis määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Kambja valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.

Jäätmehoolduseeskirja kehtestamisel seadis vallavolikogu eesmärgiks säilitada Kambja vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Jäätmehoolduseeskirja sätete täitmine on kõigile inimestele ja asutustele kohustuslik alates 1. oktoobrist 2006.

Jäätmehoolduseeskirja kui olulise mõjuga dokumendi tervikteksti leiab lugeja Kambja valla dokumendregistrist.

Toivo Ärtis

Valijamehe valimine

Kambja vallavolikogu liikmed kogunevad 14. septembril 2006, et valida oma esindaja valimiskogusse, mis 23. septembril valib Vabariigi Presidendi.

Loetumad