Kehtestati Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

176

Kambja vallavolikogu kehtestas 31. augustil 2006 Kambja valla jäätmehoolduseeskirja (määrus nr 21), mille sätete täitmine on kohustuslik kõigile inimestele ja asutustele alates 1. oktoobrist 2006. Kambja valla jäätmehoolduseeskiri: „Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele jäätmehoolduseeskirjaga määratud korras.“

Vt: Jäätmehoolduseeskiri

Kino maale