Tartumaa Arendusselts kogub tegutsemishoogu

229

Tartumaa Arendusselts on avaliku, era- ja III sektori koostöös sündinud Tartumaa arendusorganisatsioon.

Südasuvel, 27.juulil 2006.a. moodustati Tartumaa kohalikke omavalitsusi ning nende territooriumil tegutsevaid ettevõtjaid, sihtasutusi ja mittetulundusühinguid ühendav mittetulundusühendus Tartumaa Arendusselts.

Tartumaa Arendusselts ehk LEADER-tegevusrühm loodi selleks, et Eesti Riikliku Arengukava (RAK) 3.6. meetme toetuste abil luua võimalused kohalikul initsiatiivil põhinevate tegevuste toetamiseks, mis aitavad kaasa üldisele majandusliku- ja sotsiaalse aktiivsuse kasvule maakonnas. Ehk maakeeli: see pole tähtis, kuhu sa kuulud, tähtis on see, mida sa mõtled ja teed.

Arendusseltsi asutajaliikmed olid 12 omavalitsusüksust koos oma vallas tegutsevate MTÜ-de ja erasektori esindajatega. Kokku 52 juriidilist isikut. Tänaseks on Arendusseltsiga liitunud veel 3 valda ja liikmete arv kasvanud 78-ni. Organisatsiooni juhatus on 15-liikmeline, kus on esindatud võrdselt kõik kolm sektorit. Juhatuses on igast vallast üks esindaja. Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimeheks valiti Terje Oden Tähtvere vallast ja tegevjuhiks Sille Kerner Luunja vallast.

Esmalt on Tartumaa Arendusseltsi tegevus suunatud koostöökogemuste ja -harjumuste omandamisele. Kuna tegevusgrupi töö põhineb vastastikusel partnerlusel, avatud ja aktiivsetel mõtetel ning tegudel, siis on väga olulisel kohal partnerite ühene arusaam oma rollist ja selle tähtsusest. Tegevuse eesmärk on tervet piirkonda hõlmava ühtse arengustrateegia väljatöötamine 2008. aasta suveks ning seejärel selle elluviimine.

LEADER-meetme teises etapis ehk strateegiakava rakendusperioodil 2008 – 2013 saavad oma rahastamistaotlusi nii investeeringutele kui ka „pehmetele“ tegevustele esitada juba kodanikeühendused, ettevõtted ja omavalitsused. Need rahastamistaotlused peavadki lähtuma praegu ühiselt valitud arengusuundadest ja -strateegiast.

Tartumaa Arendusseltsi põhikiri, muud näidisdokumendid ning asjaomased viited vajalikele linkidele on kergesti leitavad veebiaadressil www.kodukanttartumaa.ee.

Tegevjuhi Sille Kerneriga saab ühendust telefonil 529 1171 või e-posti teel akkitalu@kodu.ee.

Terje Oden,
Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees

LEADER-tüüpi tegevuse põhimõtted ja eesmärgid

Tartumaal toimuvad LEADER-tüüpi tegevuse põhimõtteid ja eesmärke tutvustavad maakondlikud infopäevad.

Infopäevade juhtmõte on avaliku, era- ja III sektori koostöö piirkonna arendustegevuses.

Infopäevade sihtrühmaks on kõik aktiivse ja avatud maailmavaatega inimesed, kes

  • soovivad arendada oma ettevõtmisi maapiirkonnas;
  • soovivad osaleda oma kodukoha arengut puudutavates protsessides.

Eelseisvad infopäevad toimuvad 9. märtsil Võnnu kultuurimajas ja 16.märtsil Tartu vallas Lähtel Sootaga Maanaiste Seltsi majas. Infopäevade algus on kell 12.00.

Täpsem info telefonil 5340 8090 või e-posti teel terje@kodukanttartumaa.ee

Kino maale
EelmineEakad sünnipäevalapsed Kambja vallas
JärgmineEesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi