Kambja vallavolikogu esimese koosseisu protokollitud tegevus

1503
Pildil vasakult esireas Jana Morozov, Maia Uibo, Kambja Vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu, Triin Nõmmistu, Kambja Vallavolikogu aseesimees Irma Drenkhan. Tagareas vasakult Toivo Suuroja, Ivar Tedrema, Toomas Arumägi, Marek Palusoo, Oliver Ots, Anti Kalvet, Rauno Kiuru, Leho Liiv, Kaupo Piirsalu, Aivar Aleksejev, Meelis Michelson, Illari Lään. Pildilt puuduvad Peep Puis, Margot Võsokov, Ülo Karpov.

Esimese istungi protokoll

Ülenurme 26. oktoober 2017

Algus kell 16:00, lõpp kell 16:50. Juhatasid Reet Kiuru, Heiki Sarapuu, protokollis Kristi Kull.

Istungist võtsid osa Aivar Aleksejev, Avo Alliksaar, Toomas Arumägi, Irma Drenkhan, Anti Kalvet, Rauno Kiuru, Leho Liiv, Illari Lään, Meelis Michelson, Jana Morozov, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Marek Palusoo, Kaupo Piirsalu, Heiki Sarapuu, Toivo Suuroja, Ivar Tedrema, Maia Uibo (registreerimisleht lisatud).

Puudusid Ülo Karpov, Peep Puis, Margot Võsokov.

Kutsutud: Kambja valimiskomisjon koosseisus esimees Reet Kiuru, aseesimees Kristi Kull, liikmed Marge Einola, Kristiina Kolk ja Evald Jegorov; Ülenurme vallavalitsuse (edaspidi: VV) ehitusnõunik Tiit Lukas, Ülenurme VV sotsiaalnõunik Rahel Tamm, Ülenurme VV finantsjuht Sirje Suur.

Istungi alguses oli kohal 18 vallavolikogu liiget.

Istungi avas Kambja valla valimiskomisjoni esimees Reet Kiuru. Sõna anti kõikidele vallavolikogu liikmetele enda tutvustamiseks.

Kinnitati päevakord (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Päevakord:

 1. Vallavolikogu esimehe valimine
 2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
 3. Vallavalitsuste lahkumispalvete kuulamine

Vallavolikogu esimehe valimine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet, kes tutvustas vallavolikogu esimehe valimise korda.

Asuti kandidaatide ülesseadmisele. Aivar Aleksejev esitas volikogu esimehe kandidaadiks Heiki Sarapuu. Rohkem kandidaate ei esitatud ja otsustati nimekiri sulgeda.

Heiki Sarapuu andis nõusoleku kandideerimiseks ja esines enesetutvustusega.

Küsimused: Jana Morozov. Anti Kalveti sõnavõtt Ülenurme Vallavolikogu senistest tegemistest ja tegematajätmistest.

Valla valimiskomisjon valmistas ette hääletussedelid ja viis läbi salajase hääletuse.

Reet Kiuru luges ette hääletamistulemuste protokolli: valituks osutus Heiki Sarapuu 16 poolt- ja 2 vastuhäälega.

Valimistulemus vormistati valimiskomisjoni otsusega nr 14.

Vallavolikogu istungit asus juhatama Heiki Sarapuu.

Vallavolikogu aseesimehe valimine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu tegi ettepaneku, et ka vallavolikogu aseesimehe valimise viiks läbi valla valimiskomisjon. Ettepaneku poolt olid kõik vallavolikogu liikmed.

Heiki Sarapuu esitas volikogu aseesimehe kandidaadiks Irma Drenkhani. Rohkem kandidaate ei esitatud ja otsustati nimekiri sulgeda.

Irma Drenkhan andis nõusoleku kandideerimiseks ja esines enesetutvustusega.

Valla valimiskomisjon valmistas ette hääletamissedelid ja viis läbi salajase hääletamise.

Reet Kiuru luges ette hääletamistulemuste protokolli: Irma Drenkhani poolt olid kõik 18 vallavolikogu liiget.

Otsustati: valida Kambja Vallavolikogu aseesimeheks Irma Drenkhan (otsus nr 1).

Vallavalitsuste lahkumispalvete kuulamine

Kambja vallavanem Ivar Tedrema ja Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev esitasid oma vallavalitsuse lahkumispalve.

Heiki Sarapuu palus neil jätkata oma tööd kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni.

Peale istungi lõppu lepiti kokku, et järgmine istung toimub 31. oktoobril kell 17 Kambja vallamajas.

Teise istungi protokoll

Kambja 31. oktoober 2017

Algus kell 17:00, lõpp kell 18:40.

Juhatas Heiki Sarapuu, protokollis Reet Kiuru.

Istungist võtsid osa Aivar Aleksejev, Avo Alliksaar, Toomas Arumägi, Irma Drenkhan, Anti Kalvet, Ülo Karpov, Rauno Kiuru, Leho Liiv, Illari Lään, Meelis Michelson, Jana Morozov, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Marek Palusoo, Kaupo Piirsalu, Peep Puis, Heiki Sarapuu, Toivo Suuroja, Ivar Tedrema, Maia Uibo, Margot Võsokov (registreerimisleht lisatud).

Kutsutud: Kambja vallasekretär Reet Kiuru, Ülenurme VV arendusnõunik vallasekretäri ülesannetes Kristi Kull, Ülenurme VV ehitusnõunik Tiit Lukas, Ülenurme VV sotsiaalnõunik Rahel Tamm, Ülenurme VV maanõunik Marge Einola, Ülenurme VV finantsjuht Sirje Suur, Kambja VV sotsiaalnõunik Meriliis Kuuslap.

Istungi alguses oli kohal 20 vallavolikogu liiget.

Enne päevakorra kinnitamist palus sõna Ivar Tedrema, kes tutvustas lühidalt Kambja vallamaja.

Kinnitati päevakord (poolt 20, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Päevakord:

 1. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 2. Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 3. Vallavanema valimine
 4. Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 5. Kambja Vallavalitsuse kinnitamine

Uus vallavolikogu on moodustanud viis alatist komisjoni

Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet.

Küsimused: –

Otsustati: vastu võtta otsus nr 2 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine” (poolt 20, vastu ei olnud).

Väljavõte otsusest:

Moodustada järgmised vallavolikogu alatised komisjonid:

 • revisjonikomisjon, mille ülesanded on määratud valla põhimäärusega;
 • rahandus- ja majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on eelarve-, eelarvestrateegia, vallavara ja arengukavade koordineerimise küsimused;
 • haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on haridus-, kultuuri- ja spordiküsimused;
 • maakomisjon, mille tegevusvaldkonnad on maa-, keskkonnakaitse ja planeeringute küsimused; 
 • sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkond on sotsiaal- ja lastekaitse küsimused.

Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu tutvustas muutunud komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise korda, kes valitakse koos. See ei kehti vaid revisjonikomisjoni kohta.

Küsimused: Maia Uibo.

Volikogu istungile saabus Avo Alliksaar.

Heiki Sarapuu tegi ettepaneku moodustada kõigi päevakorras olevate salajaste hääletamiste läbiviimiseks häältelugemiskomisjon koosseisus Irma Drenkhan, Leho Liiv ja Margot Võsokov. Teisi ettepanekuid ei olnud.

Otsustati: salajase hääletamise läbiviimiseks moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus Irma Drenkhan, Leho Liiv ja Margot Võsokov (poolt 21, vastu ei olnud).

Heiki Sarapuu esitas revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Avo Alliksaare. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Avo Alliksaart.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 1 revisjonikomisjoni esimehe valimise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Avo Alliksaare poolt 21 häält.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 3 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine”.

Heiki Sarapuu tegi ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3-liikmeline ja valida ära ka komisjoni liikmed.

Jana Morozov tegi ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 5-liikmeline.

Ettepaneku moodustada revisjonikomisjon 3-liikmelisena poolt oli 19, vastu 2 volikogu liiget. Ettepanek sai häälteenamuse.

Repliik: Avo Alliksaar.

Heiki Sarapuu esitas revisjonikomisjoni liikmekandidaatideks Illari Lääne ja Meelis Michelsoni. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Illari Lään, Meelis Michelson.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 revisjonikomisjoni liikmete valimise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Illari Lääne poolt anti 21 häält, Meelis Michelsoni poolt 21 häält. Valituks osutusid Illari Lään ja Meelis Michelson.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 4 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine”.

Aivar Aleksejev esitas rahandus- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Kaupo Piirsalu ja Marek Palusoo. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Kaupo Piirsalu, Marek Palusoo.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 3 rahandus- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kohta.

Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit, neist kehtivaid 20.

Kaupo Piirsalu poolt anti 16 häält ja Marek Palusoo poolt 4 häält.

Komisjoni esimeheks osutus valituks Kaupo Piirsalu ja aseesimeheks Marek Palusoo.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 5 „Vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Peep Puis esitas haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Maia Uibo, Heiki Sarapuu esitas kandidaadiks Rauno Kiuru. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Maia Uibo, Rauno Kiuru.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 4 haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit.

Maia Uibo poolt anti 14 häält ja Rauno Kiuru poolt 7 häält.

Komisjoni esimeheks osutus valituks Maia Uibo ja aseesimeheks Rauno Kiuru.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 6 „Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Illari Lään esitas maakomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Toomas Arumägi, Heiki Sarapuu esitas kandidaadiks Oliver Otsa. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Toomas Arumägi, Oliver Ots.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 5 maakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kohta.

Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Toomas Arumägi poolt anti 15 häält ja Oliver Otsa poolt 6 häält. Komisjoni esimeheks osutus valituks Toomas Arumägi ja aseesimeheks Oliver Ots.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 7 „Vallavolikogu maakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Maia Uibo esitas sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Irma Drenkhani ja Ülo Karpovi. Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: Irma Drenkhan, Ülo Karpov. Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 6 sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Irma Drenkhani poolt anti 16 häält ja Ülo Karpovi poolt 5 häält. Komisjoni esimeheks osutus valituks Irma Drenkhan ja aseesimeheks Ülo Karpov.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 8 „Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Vallavanema valimine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu tegi ettepaneku valida vallavanemaks Aivar Aleksejev.Rohkem kandidaate ei esitatud, otsustati nimekiri sulgeda. Aivar Aleksejev andis nõusoleku kandideerida.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 7 vallavanema valimise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Aivar Aleksejevi poolt anti 20 häält, vastu oli 1 hääl. Vallavanemaks osutus valituks Aivar Aleksejev.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 9 „Vallavanema valimine”.

Kuulati: Aivar Aleksejev.

Kauaaegne Kambja vallavanem Ivar Tedrema kuulub abivallavanemana Aivar Aleksejevi seitsmeliikmelise vallavalitsusse

Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet. Otsustati: vastu võtta otsus nr 10 „Kambja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine” (poolt 21, vastu ei olnud).

Väljavõte otsusest:

Kinnitada Kambja Vallavalitsus 7-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:

 1. vallavanem;
 2. abivallavanem;
 3. viis vallavalitsuse liiget.

Kambja Vallavalitsuse kinnitamine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet. Aivar Aleksejev esitas vallavalitsuse liikmeteks Rahel Tamme, Marge Einola, Meriliis Kuuslapi, Sirje Suure ja Tiit Lukase ning abivallavanemaks Ivar Tedrema kandidatuuri.

Heiki Sarapuu tutvustas vallavalitsuse kinnitamise korda, vastavalt Ülenurme valla põhimäärusele toimub kinnitamine salajase hääletamise teel nimekirjana.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulati: vallavalitsuse liikmete enesetutvustust.

Vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Häältelugemiskomisjoni esimees Irma Drenkhan tegi teatavaks häältelugemiskomisjoni protokolli nr 8 vallavalitsuse liikmete kinnitamise kohta. Välja jagati 21 sedelit, kastis oli 21 sedelit. Rahel Tamme, Marge Einola, Meriliis Kuuslapi, Sirje Suure ja Tiit Lukase poolt anti 21 häält, Ivar Tedrema poolt oli anti 19, vastu 2 häält. Kinnitatuks osutusid kõik vallavalitsuse liikmed. Heiki Sarapuu tegi ettepaneku maksta ametist lahkuvale vallavanemale Ivar Tedremale hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, poolt oli 20, erapooletu Ivar Tedrema.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 11 „Kambja Vallavalitsuse kinnitamine”.

Kolmanda istungi protokoll

Ülenurme 14. november 2017

Algus kell 17:00, lõpp kell 17:50.

Juhatas Heiki Sarapuu, protokollis Reet Kiuru. Istungist võtsid osa Avo Alliksaar, Toomas Arumägi, Irma Drenkhan, Vahur Järv, Anti Kalvet, Ülo Karpov, Rauno Kiuru, Leho Liiv, Illari Lään, Meelis Michelson, Jana Morozov, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Marek Palusoo, Arne Peda, Kaupo Piirsalu, Peep Puis, Heiki Sarapuu, Toivo Suuroja, Maia Uibo, Margot Võsokov (registreerimisleht lisatud).

Kutsutud: vallavanem Aivar Aleksejev, Kambja vallasekretär Reet Kiuru, Ülenurme VV arendusnõunik vallasekretäriülesannetes Kristi Kull, Kambja Vallavalitsuse liikmed Tiit Lukas, Rahel Tamm, Marge Einola, Sirje Suur, Meriliis Kuuslap, Ivar Tedrema, vallalehe toimetaja Maire Henno, Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer.

Istungi alguses oli kohal 21 vallavolikogu liiget.

Kinnitati päevakord (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud):

Päevakord:

 1. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
 2. Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord
 3. Volikogu sekretäri kinnitamine
 4. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
 5. Vallavanema töötasu kinnitamine
 6. Abivallavanema töötasu kinnitamine
 7. Ühissõidukipeatusele kohanime määramine
 8. Ametiasutuste ümberkorraldamine
 9. Kambja Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kehtestamine

Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet.

Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Maia Uibo esitas vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks: Margot Võsokov, Triin Nõmmistu, Peep Puis, Liivi Paumets, Kairi Kolk, Merje Aavik, Marika Odar, Kaido Mark, Saidi Tammeorg.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 12 „Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Maakomisjoni esimees Toomas Arumägi esitas vallavolikogu maakomisjoni liikmeteks: Urmas Sarja, Arne Peda, Ragnar Kruuda, Vahur Järv, Arved Küngas, Ragnar Joosep.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 13 „Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine” (poolt 20, erapooletu 1, vastu ei olnud).

Rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Kaupo Piirsalu esitas vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni liikmeteks: Jaano Uibo, Leho Liiv, Ivar Tedrema, Enno Soodla, Kuldar Lepik.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 14 „Vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine” (poolt 21,vastu ja erapooletuid ei olnud).

Sotsiaalkomisjoni esimees Irma Drenkhan esitas vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmeteks: Karin Peda, Mare Rajamäe, Jekaterina Kuusik, Elle Ott, Margit Metsmägin, Liivi Murumets, Elerin Piiroja, Tiina Trees.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 15 „Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine” (poolt 20, erapooletu 1, vastu ei olnud).

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu tutvustas muutunud põhimõtet volikogu liikmele tasu maksmise korras ja põhjendas seda.

Küsimused: Maia Uibo, Margot Võsokov. Repliik: Marek Palusoo.

Otsustati: võtta vastu määrus nr 1 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõtteid määrusest:

Vallavolikogu esimehele makstakse tasu vallavolikogu töö korraldamise eest ühekordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

Vallavolikogu aseesimehele makstakse eelnimetatud tasu selle ajavahemiku eest, millal ta täidab volikogu esimehe ülesandeid.

Vallavolikogu esimehele (või tema äraolekul aseesimehele) makstakse huvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest vallavolikogu ülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus.

Vallavolikogu sekretärile makstakse tasu volikogu töö organisatsiooniliste ülesannete täitmise, vallavolikogu materjalide ja protokollide vormistamise eest 0,5 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse vallavolikogu töös osalemise eest tasu 0,2 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras kuus.

Isikliku sõiduauto kasutamise kulud vallavolikogu poolt määratud ülesannete täitmisel hüvitatakse vallavolikogu liikmele sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus.

Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,05 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tunnitasu 0,03 kordses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammääras.

Komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu üle peab arvestust komisjoni esimees. Komisjoni töös osalemise aega arvestatakse 0,5 tunni täpsusega, v.a esimene tund, mis tasustatakse täistunni eest.

Volikogu sekretäri kinnitamine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet. Heiki Sarapuu tegi ettepaneku kinnitada vallavolikogu sekretäriks Reet Kiuru.

Reet Kiuru esines enesetutvustusega.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 16 „Vallavolikogu sekretäri kinnitamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet, kes tutvustas volikogu liikmete kohustusi ja õigusi korruptsioonivastase seaduse rakendamisel.

Küsimused: –

Otsustati: vastu võtta määrus nr 2 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõtteid määrusest:

Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Kambja vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat suuliselt või kirjalikult talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu ja vallavalitsuse liige ja vallavanem

Vallavanema töötasu kinnitamine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet, kes tegi ettepaneku kinnitada vallavanemale sama palk, mis on tal olnud seni.

Küsimused: –

Otsustati: vastu võtta otsus nr 17 „Vallavanema töötasu kinnitamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõte otsusest:

Kinnitada vallavanem Aivar Aleksejevi põhipalgaks alates 1. novembrist 2017. a 3290 eurot kuus.

Vallavanemal võimaldatakse teenistusülesannete täitmiseks kasutada ametiautot kütuselimiidiga 200 liitrit kvartalis ja asutuse mobiiltelefoni limiidiga 15 eurot kuus.

Abivallavanema töötasu kinnitamine

Kuulati Heiki Sarapuu ettekannet, kes tegi ettepaneku kinnitada abivallavanemale sama palk, mida ta on saanud seni vallavanemana.

Küsimused: Jana Morozov.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 18 „Abivallavanema töötasu kinnitamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõte otsusest:

Kinnitada abivallavanem Ivar Tedrema põhipalgaks alates 1. novembrist 2017. a 1560 eurot kuus.

Abivallavanemal võimaldatakse teenistusülesannete täitmiseks kasutada asutuse mobiiltelefoni limiidiga 15 eurot kuus ja talle hüvitatakse ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulud kuni 335 eurot kuus.

Ühissõidukipeatusele kohanime määramine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Repliik: Marek Palusoo, Oliver Ots.

Otsustati: vastu võtta määrus nr 3 „Ühissõidukipeatusele kohanime määramine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõte määrusest:

Seoses 22180 Nõo-Kambja tee uue teelõigu valmimisega ja peatuse asukoha muutusega määrata ühissõidukipeatusele kohanimeks Ülase – peatus 22180 NõoKambja tee 10,47 kilomeetril tee paremal poolel ja 10,56 kilomeetril tee vasakul poolel Kambja alevikus.

Kahe vallavalitsuse ühendamise teel moodustatakse uus ametiasutus

Ametiasutuste ümberkorraldamine

Kuulati Reet Kiuru ettekannet.

Küsimused: Jana Morozov, Marek Palusoo. Repliik Marek Palusoo, Peep Puis, Illari Lään.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 19 „Ametiasutuste ümberkorraldamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Uus ametiasutus Kambja Vallavalitsus alustab tööd 1. jaanuaril 2018. a.

Väljavõte otsusest:

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ moodustati Kambja valla ja Ülenurme valla ühinemise teel uus haldusüksus Kambja vald. Määrus jõustus 21. oktoobril 2017. a.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 12 alusel viidi uue valla koosseisu üle ühinevate valdade ametiasutused – Ülenurme Vallavalitsus (registrikood 75007422) ja Kambja Vallavalitsus (registrikood 75009544).

Kambja Vallavolikogu otsustab:

 • Moodustada Ülenurme Vallavalitsuse ja Kambja Vallavalitsuse ühendamise teel uus ametiasutus Kambja Vallavalitsus.
 • Uus ametiasutus Kambja Vallavalitsus alustab tööd 1. jaanuaril 2018. a.

Kambja vallavalitsuses hakkab olema 29 teenistuskohta

Kambja Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kehtestamine

Kuulati Aivar Aleksejevi ettekannet uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kohta.

Repliigid: Marek Palusoo, Jana Morozov, Peep Puis. Küsimused: Leho Liiv.

Otsustati: vastu võtta otsus nr 20 „Kambja Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine” (poolt 21, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Väljavõte otsusest:

Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametnike ametijuhendites.

Delegeerida Kambja Vallavalitsusele muudatuste tegemine vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.

Kambja Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01.01.2018:

Struktuuriüksus      Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus Tähtajalisus
Ametikoht Töökoht
1. Vallakantselei
vallasekretär 1 tähtajatu
jurist 1 tähtajatu
volikogu sekretär-jurist 1 tähtajatu
Registripidaja-sekretär 2 tähtajatu
arhivaar 0,5 kuni 28.02.2018
kohti kokku 5 0,5
2. Finantsosakond
finantsjuht 1 tähtajatu
pearaamatupidaja 1 tähtajatu
raamatupidaja 3 tähtajatu
kohti kokku 2 3
3.Sotsiaalosakond
osakonnajuhataja 1 tähtajatu
Sotsiaaltöö spetsialist 2 tähtajatu
lastekaitsespetsialist 2 tähtajatu
koduhooldustöötaja 2 tähtajatu
haridusnõunik 1 tähtajatu
kohti kokku 6 2
4. Maa- ja ehitusosakond
osakonnajuhataja 1 tähtajatu
ehitusspetsialist 2 tähtajatu
maaspetsialist 2 tähtajatu
keskkonnaspetsialist 1 tähtajatu
kohti kokku 6
5. Arendusosakond
arendusjuht 1 tähtajatu
hankespetsialist 1 tähtajatu
kohti kokku 1 1
6. Majandusosakond abivallavanem 1  tähtajatu
koristaja  2  tähtajatu
kohti kokku 1  2
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 21  8,5
Teenistuskohtade koormus kokku 29,5

 

Vallavolikogu istungite protokolle vahendas ja täpsustas Toivo Ärtis 


Koduvald nr 11 (218)

Kino maale
EelminePäkapikud on juba toimetamas!
JärgmineKambja vald pärast haldusreformi