OÜle Veguma õhusaasteloa avalikustamine

844

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Veguma (registrikood 12550970, aadress Reola küla, Kambja vald 61707, Tartumaa) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel on antud õhusaasteluba nr L.ÕV/333417, mis annab õiguse eelmainitud aadressil asuva vanarehvide protekteerimise käitise (katastritunnus 94901:007:1447) heiteallikatest saasteainete välisõhku heitmiseks.

Käitises on kuus heiteallikat, kust lenduvad peamiselt orgaanilised ühendid, süsinikmonooksiid, lämmastikdioksiid ning erineva fraktsiooniga osakesed, mille sisaldused väljaspool käitise tootmisterritooriumit jäävad alla piirväärtuste.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, 51004 Tartu).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Õhusaasteluba nr L.ÕV/333417 on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis https://eteenus.keskkonnaamet.ee.


https://www.kambja.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/D05VX7a38P3p/content/oule-veguma-ohusaasteloa-avalikustamine

Kino maale
EelmineRühmvõimlejatele maailmakarikavõistlustelt viies koht!
JärgmineVõimalusterohke jõuluootus Tõrvandis