Koolid

Kambja valla prioriteet on praegu uue põhikooli ehitus.

Koolikohtade vajaduse aluseks on võetud rahvastikuregistri andmed seisuga veebruar 2021. Kuna Kambja vald on kasvava elanikkonnaga piirkond, siis uuendatakse andmeid iga kalendriaasta alguses ja edastatakse need ka koolidele. Parema ülevaate saamiseks saab võrrelda esitatud andmeid eelmise ülevaatega koolikohtade seisust, mis on volikogule esitatud 2020. aasta septembris.

Kambja valla õpilaste jaotus koolide vahel ja õpilaste arvu muutuse prognoos

Andmete allikas  EHIS*  Vallavalitsus EHIS Vallavalitsus
kool/vald õppurite arv õppurite arvu muutus 9. klassi lõpetab 2021. a 1. klassi tuleb 2021. a septembris
Kambja PK 161 püsib 19 17
Kuuste Kool 67 püsib 5 8
Unipiha Algkool 12 püsib  – 5
Ülenurme Gümnaasium 1120 kasvab 79 169
Tartu linnas õpib 636 kasvab
sh
Täiskasvanute Gümnaasium* -38
Veeriku kool 72
Tamme Gümnaasium 62
Tartu Erakool 52
Mart Reiniku Kool 48
Mujal Tartumaal 44 püsib
Sh Nõo Põhikool 23
Elva Gümnaasium 11
Mujal Eestis ilma täiskasvanute gümnaasiumita 20
* – märk vajalik arvutuse jaoks
Üldhariduskoolide õppureid kokku 2022

Koolikohtade puudus on suur just Ülenurme – Tõrvandi piirkonnas ja kasvab veelgi. Selle leevendamiseks on planeeritud uue kuni 760-kohalise põhikooli ehitus Tõrvandi alevikku. Kooli projekt loodetakse valmis saada 2021. aasta lõpuks. Uue kooli avamine on planeeritud 2023. aasta 1. septembriks. Ehitus on planeeritud kolmes etapis: I etapp – koolihoone, II etapp – spordihoone ja III etapp – kogukonnakeskus.

Lähtudes vanemate valikust eelmisel õppeaastal võib eeldada, et kuna umbes 30 – 40 last ei lähe õppima Ülenurme gümnaasiumisse, siis 1. klassi õpilaste arvuks kujuneb 2021/22. õppeaastal umbes 140 last. 22. märtsi seisuga oli 1. klassi astumiseks avaldusi esitatud 124. Võrreldes eelmise prognoosiga on Ülenurme Gümnaasiumi piirkonda elama kolinud 15 7-aastast last.

Oma valla koolikohast loobujad Ülenurme Gümnaasiumi piirkonnas 2020. aasta kevadel

Ülenurme alevik 15
Soinaste küla 4
Räni 6
Tõrvandi 5
Õssu 3
Lemmatsi 1
Külitse 3
Uhti 1
Reola 1
Kokku 39
Tartu linnas õpib 30


Lasteaiad

Lasteaiakohad 2021. aasta märtsi seisuga

lasteaed lapsi nimekirjas
Kambja 129
Kuuste 33
Laululind 116
Eerika 141
Tõrvandi 251
Ülenurme 134
kokku 804

Vabu lasteaiakohti on Kuustes, üksikuid ka Kambjas, teistes lasteaedades vabu kohti ei ole.

Lasteaiakoha järjekorras on Ülenurme piirkonnas 588 last ja Kambja piirkonnas 53 last. Need arvud sisaldavad kõiki lapsi vanuses sünnist kuni 7-aastasteni. Reaalselt võetakse lasteaeda lapsed alates 1,5 eluaastast. Lapsi, kelle sünniaasta on 2020, on 205, mis sisuliselt vähendab lasteaia järjekorda sama arvu võrra. 2021. aastal vabaneb lasteaiakohti 178, need lapsed lähevad kooli (sellele lisanduvad teiste KOVde lasteaedades käivad lapsed). Aastate ja lasteaedade arvestuses on kooliminejate arv erinev, see sõltub rühmade komplekteerimisest. Vabade lasteaiakohtade arvu korral tuleb arvestada ka sellega, et koolieelikute (aia)rühmas on maksimaalselt (hoolekogu loal) kohti 24 lapsele, sõimerühmas 16 lapsele ja liitrühmas 20 lapsele. Seega – kui avatakse sõimerühmi rohkem, on lasteaiakohti vähem. Kui sõimerühma lapsed saavad kolmeaastaseks, siis on võimalik laste arvu rühmas suurendada. Samuti väheneb laste arv rühmas, kui rühmas on erivajadustega lapsi.

2021. aastal lõpetab lasteaia ja läheb kooli (siin hulgas on ka teiste KOVde lapsed meie lasteaedades)

  • Kambja lasteaiast 26 last,
  • Kuuste lasteaiast 7 last,
  • Soinaste lasteaiast 44 last,
  • Eerikalt 21 last,
  • Tõrvandi lasteaiast 47 last,
  • Ülenurme lasteaiast 33 last.
Kambja valla lapsed teiste KOVde lasteaedades (EHISe andmed)
KOV märts 2020 märts 2021
Tartu linna munitsipaallasteaiad 105 123
Tartu linna eralasteaiad 24 27
kokku Tartus 129 150
Elva vald 3 3
Kastre vald 1 4
Luunja 2 2
Kohtla-Järve linn 1 1
Otepää vald 1 1
Põlva vald 4 1
Rakvere 1 1
Kanepi vald 2 0
Tallinn 1
kokku 144 164

Eralasteasutustes, sh lastehoidudes on 173 last.

 

MAIA UIBO,
valla haridusnõunik

* EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem

Toimetuselt

Ülevaade on koostatud vastuseks vallavolikogu liikme Anti Kalveti arupärimisele ning teema on arutusel olnud vallavolikogu märtsikuu istungil. Ülenurme gümnaasiumi töökorraldus oli arutusel ka vallavalitsuse 1. aprilli istungil (nr 179-01.04.2021.pdf).

Kino maale
EelmineÕuesõppe avamispiknik Kambja lasteaias
JärgmineValla suurimas koolis algasid riigieksamid