Laululinnu lasteaed sai toreda tunnustuse

87
Ülikooli aulas tunnustusüritusel. Fotol vasakult Triin Muiste, Laululinnu lasteaia esindajatena Silja Langovits, Vieno Rjabova ja Kaia Pärn. Foto: Kairi Vasemägi

Laululinnu lasteaia töö õpikogukonnas on tunnustatud tiitliga Tartumaa aasta haridustegu 2021.

Laululinnu lasteaias tegutseb 2018. aastast J. Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks õpikogukond, mis toetab tänapäevase õpikäsituse mõtestamist ja J. Käisi põhimõtete teadlikumat rakendamist. Õpikogukond Laululinnu lasteaias on loonud võimalused õpetajate professionaalseks enesearenguks ja analüüsiks, võimaldanud kaasata õpetaja abisid efektiivsemalt õppeprotsessi ning mitmekesistanud laste õpi- ja kasvukeskkonda. Õpikogukonna projekt on andnud võimaluse hinnata õppe- ning kasvatusprotsessi arendamist tavapärasest erineval viisil.

Ühekordsest projektist kasvas välja järjepidev ja õpetaja professionaalset arengut ning analüüsi toetav meetod. Õpikogukond koosneb erinevate teemadega õpigruppidest. Iga õpigrupi liige on aktiivselt kaasatud ja kõigil on võrdne vastutus projekti edukaks elluviimiseks. Õpigrupiliikmed saavad loovalt lähenedes leida võimalused ja lahendused, kuidas parimal viisil oma tööd planeerida ja teostada. Õpikogukonna käivitamine on julgustanud kahe (Soinaste ja Eerika) maja õpetajaid oma kogemusi jagama ning andnud idee sõprusrühma loomisele, tõhustades laste ja õpetajate vahelist koostööd kahe maja vahel. On valminud mitmeid avastus- ja õuesõppe vahendeid ning tugimaterjal digivahendite kasutamiseks. Osaletud on Meelte kooli projektis, edendatud rahvakultuuri, peetud au sees lasteaia põhiväärtusi, muusikat, liikumist ja sallivust. Lapsevanematega on toimunud koostöö erinevate vahendite loomisel, ühes õpigrupis said lapsed külastada vanemate töökohti. Igas rühmas on erinevate õpigruppide liikmed, mistõttu saavad lapsed osa vähemalt 2-3 õpigrupi teemast ühe õppeaasta lõikes. Lapsed on saanud võimaluse õpetaja ja õpetaja abi juhendamisel/suunamisel olla ise aktiivsed õpikeskkonna kujundajad ja osaleda õpigruppide töös. Laste arenguks on loodud parimad võimalused lähtudes J. Käisi põhimõtetest ja lasteaia eripäradest.

Oleme mitmel korral jaganud oma kogemusi ja tulemusi õpikogukonna tööst J. Käisi seltsi õpikogukonnas. Projekti on kajastatud Õpetajate Lehes ning selle vastu on huvi tundnud mitmed lasteaiad üle Eesti. Meie suur tänu läheb lasteaia endistele juhtidele – õppealajuhataja Deivi Pardile projekti idee ja käivitamise eest ning direktor Tiina Treesile projekti tulemusliku eestvedamise ja innovaatilise õpikeskkonna loomise eest! Aitäh, Laululinnu õpetajad ja õpetaja abid! Teie töö tulemusena on alguse saanud projekt, mis tegutseb juba neljandat aastat. Õpikogukond on liitnud meie lasteaeda, andnud võimaluse juhtkonnatöö arendamiseks ja kõige suurema kasu saavad meie kõige pisemad Laululinnud – lapsed.

Triin Muiste eestvedamisel viidi Kuldnokkade rühmas läbi Meelte kooli pilootprojekt, mis pälvis Tartumaa aasta hariduse sõbra 2021 tunnustuse.

Triin Muiste on Kambja valla elanik, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse looja ja esimees, Triinu Toidumaailma toitumisnõustaja ja Meelte kooli mentor. Tema tegevus ei piirdu ainult lastele tervisliku toidu tutvustamises, vaid ta peab oluliseks suunata ka täiskasvanuid muutma oma toitumist tervislikumaks, seda nii erinevate väljakutsete, töötubade, artiklite, erinevate koolituste kui ka sõnavõttude kaudu raadios.

Triin tutvustab nii lastele kui ka õpetajatele meeltepõhist toitumisharidust. Tema käe all sai Laululinnu lasteaia Kuldnokkade rühm kogeda erinevaid maitseid läbi mänguliste tegevuste ning vahetu kontakti toiduga. SAPERE metoodikal põhinev Meelte kool on praktiline programm, mille kasutamise tulemusena ka kõige valivamad lapsed armastavad juba lasteaias brokolit ja porgandit. Triinu ja Meelte kooli kogemusele toetudes said lapsed ning õpetajad kogeda motiveerivat mängulist keskkonda, mis lähtub tänapäevaste laste huvidest, tutvustamaks erinevaid maitseid. Triin peab oluliseks julgustada lapsi proovima uusi maitseid ja toite ning oskab selle teha laste jaoks põnevaks. Projekti läbiviimist sponsoreeris Rimi toidukauplus.

Meelte kooli projekt võiks olla igas lasteaias riikliku rahastuse abil kättesaadav – see on innovaatiline, mänguline ja lastepärane võimalus tutvuda tervisliku ja mitmekülgse toitumisega. Õpetajate pädevused konkreetses valdkonnas ei pruugi alati olla piisavad. Meelte kooli projekt toetab õpetajat õppe- ja kasvatusprotsessis ning tulevikus võivad õpetajad saada vastavasisulisi koolitusi. Triin seisab hea selle eest, et Meelte kool, mille eesmärgiks on kujundada lapsel korralikud toitumisharjumused kogu eluks, saaks tulevikus riikliku õppekava osaks nii lasteaias kui ka kooli esimeses astmes. Pilootprojekti tulemustest on näha, et Meelte kooli projekt võib tulevikus oma eesmärki täita täies ulatuses. Lapsevanemate tagasiside põhjal on meie lasteaia rühmas suurenenud laste huvi proovida uusi maitseid ning lapsed söövad hea meelega erinevaid puu- ja köögivilju. Õnnitleme ja täname Triinu ning Kuldnoka rühma lapsi ja meeskonda innuka osalemise ning nende panuse eest pilootprojekti!

KAIA PÄRN,
Laululinnu lasteaia direktor

VIENO RJABOVA,
õppealajuhataja

SILJA LANGOVITS,
Kuldnokkade rühma õpe

Kino maale