Aita leida Tartu maakonna tublimad ettevõtted 2020

218

Maakondlik arenduskeskus Tartu ärinõuandla viib käesoleval aastal koostöös kohalike omavalitsustega juba 7. korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks!

Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu ärinõuandla poolt läbi viidav kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud kohalikku piirkonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa piirkonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Konkursi käigus autasustatakse 2020. aasta tublimaid ettevõtjaid kolmes kategoorias, neist kahe osas saab esitada kandidaate.

Tartumaa edendaja tiitlile saab esitada sellise Tartumaa ettevõtte, kes on 2020. aastal panustanud piirkonna arengusse, toetanud kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi, näiteks:

 • aidanud rajada mänguväljakuid, parke, spordiplatse, muud elanike jaoks vajalikku sotsiaalinfrastruktuuri
 • sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda edendava tegevuse
 • ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas
 • pakkunud töökohti konkurentsivõimelistele inimestele, praktikakohti kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele
 • teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega, sh tellib neilt teenuseid/tooteid
 • on investeerinud kohaliku infrastruktuuri arendamisse (teed, platsid, torustik, valgustus jne)
 • on panustanud keskkonnakaitsesse.

Selle kategooria võitja valitakse üksnes Tartumaa elanike soovituste/seatud kandidaatide põhjal! (Mõistagi võivad kandidaate üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad, omavalitsused.)

Kandidaati saab esitada Tartumaa parima tööandja tiitlile. Sellesse kategooriasse sobib selline Tartu maakonna ettevõte, kes on 2020. aastal oluliselt panustanud/ panustab oma töötajate heaolusse, näiteks

 • koolitab oma töötajaid
 • investeerib töökeskkonna paremaks muutmiseks
 • investeerib töötajate tervise edendamisse
 • pakub töötajatele muid soodustusi või teeb nende eluolu paremaks.

Tartumaa suurima investeerija tiitli saaja valitakse aastaaruannete põhjal, ehk siis kandidaate esitada ei saa. Tiitli saamisel on määravaks möödunud aastal tehtud olulised investeeringud oma tegevuse laiendamiseks ja töökohtade loomiseks Tartu maakonnas.

Miks peaks konkursile kandidaate esitama, konkursil osalema?

Väga lihtne vastus – et esile tõsta, märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. Lisaks tunnustamisele pidulikul gala-üritusel saab iga kategooria võitja auhinnaks 2000 euro ulatuses enda turundamise võimalust Postimehe erinevates kanalites. Nimetatud auhinna paneb välja Tartu Ärinõuandla koostöös Postimees Grupiga.

2018. aastal viis Raitwood lõpule ettevõtte ajaloo mahukaima investeeringu, mille käigus laiendati tootmisalasid ja rajati täiendav kaasaegne hööveldustehas. Ettevõtet tunnustati nii Tartu linna kui maakonna suurima investeerijana.

Muide – Kambja vallas on seni üks tubli ettevõte Tartumaa ettevõtlusauhinna konkursi raames 2019. aastal ka juba autasustatud, nimelt Raitwood/Rait AS, kodumaine puidutööstuskontsern, mis tegeleb põhjamaise okaspuidu väärindamisega. 2018. aastal viis AS Rait suures osas lõpule ettevõtte ajaloo mahukaima investeeringu, mille käigus laiendati tootmisalasid ja rajati täiendav kaasaegne hööveldustehas. Ettevõtet tunnustati nii Tartu linna kui maakonna suurima investeerijana.

Vaata ringi oma koduvallas, milline ettevõte on 2020. aastal silma paistnud heade tegudega – anna teada!

Kandidaate saab esitada kuni 30. juulini.

Konkurssi viiakse läbi PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks) projekti raames ning see on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Kino maale