Eesti Post aitab: korrektse postkasti spikker

228
Korrektne postkast on pealt täidetav, ilmastikukindel, lukustatav ja nimesildiga.

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas see siiski suudab „teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning mis teevad seetõttu kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks.

Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel kiiremini kohale jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 3×23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist, ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist.

Postkasti paigaldamisel jälgi, et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning selle alune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab ilma ligipääsu piiramata tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet.

Oluline on ka see, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest muidu oleks kirjakandja töö keeruline ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega.

Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on heaks tavaks paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus oma turvalisuse tagamiseks teenindamisest keelduda.

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi. Grupipostkasti mitmele majapidamisele saab tellida ka Omniva kodulehelt www.omniva.ee/grupipostkast.

Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Eesti Postil kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud.

KATI MILLER,
Omniva postkasti ja kirjakasti kanali juht

Kino maale