Vallavolikogu maikuuistung

24

Kambja vallavolikogu II koosseisu kümnes istung toimus 18. mail.

Kohal oli 20 volikogu liiget, puudus Olavi Jänes. Toimusid läbirääkimised päevakorra üle, muudatuste hääletuse tulemusel kinnitati viiepunktine päevakord.

Esimene päevakorrapunkt oli Kambja vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. 20 poolthäälega otsustati tunnistada kehtetuks määrused ühissõidukipeatustele nimede määramise kohta, kuna need toimingud on delegeeritud vallavalitsusele.

Teine päevakorrapunkt oli Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine. Volikogu otsustas 17 poolt- ja 2 erapooletu häälega mitte nõustuda Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamisega, sest soovitud planeering on vastuolus Kambja valla üldplaneeringu tingimustega.

Kolmanda päevakorrapunktina otsustas volikogu ühehäälselt anda vallavalitsusele loa riigihangete „Ruumide üürimine munitsipaallastehoiuteenuse osutamiseks Kambja vallas“ ja „Moodulite üürimine lasteaiateenuse osutamiseks Kambja vallas“ korraldamiseks.

Neljanda päevakorrapunktina oli kavas määruse eelnõu „Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine“ muutmine“. Volikogu otsustas 13 poolt-, 6 vastu- ja 1 erapooletu häälega võtta volikogu pädevusse detailplaneeringute algatamise otsustamine.

Päevakorra viimase punktina tegi volikogu Kambja vallavalitsusele ülesandeks Kambja valla põhimääruse muutmise eelnõu väljatöötamise, kus oleks sees kõik vajalikud muudatused. Eelnõu volikogu menetlusse andmise tähtaeg on 31. august 2022.

Istungil toimunut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale
EelmineEmadepäeva nädal Metsvintide rühmas
JärgmineVõimlejate kevad on võistlustihe