Volikogu võttis vastu valimisteks vajalikud otsused

362

Vallavolikogu võttis vastu otsused, mis jäävad volikogu ainupädevusse ning millega korraldatakse kohalike volikogude valimiste läbiviimist Kambja vallas tänavu sügisel.

Volikogu liikmete arvu määramine

Volikogu määras järgmise koosseisu liikmete arvuks 21. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi määrab volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu oma otsusega. Volikogu liikmete arv määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal, lähtudes valla- või linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga järgmiselt:

 • üle 2000 elaniku – vähemalt 13 liiget
 • üle 3500 elaniku – vähemalt 15 liiget
 • üle 5000 elaniku – vähemalt 17 liiget
 • üle 7500 elaniku – vähemalt 19 liiget
 • üle 10 000 elaniku – vähemalt 21 liiget
 • üle 30 000 elaniku – vähemalt 25 liige.

Valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine

Otsuse kohaselt moodustatakse Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Kambja valla haldusterritooriumi piiridega. Nimetatud valimisringkonnas on 21 mandaati. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb ette üldpõhimõtte, et volikogu moodustab valla või linna territooriumil ühe valimisringkonna. Üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses moodustab volikogu kaheksa valimisringkonda.

Mitu valimisringkonda võib moodustada:

 • üle 50 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses
 • viimase kahe valimisperioodi jooksul ühinemise või jagunemise teel tekkinud kohaliku omavalitsuse üksuses
 • ühinemise tulemusel moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses
 • kohaliku omavalitsuse üksuses, milles on moodustatud osavallad või linnaosad.

Volikogu otsuses valimisringkondade moodustamise kohta määratakse ringkondade numeratsioon, piirid ning mandaatide arv igas ringkonnas. Valimisringkonnad moodustatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva.

Valla valimiskomisjoni moodustamine

Volikogu otsustas moodustada Kambja valla valimiskomisjoni viieliikmelisena:

 • Marina Lehismets – esimees
 • Reet Kiuru
 • Kristi Kull
 • Marge Einola
 • Kristiina Puistaja.

Asendusliikmed:

 • Taivo Prants
 • Ilve Kahro.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS) näeb ette, et kohaliku omavalitsuse volikogu moodustab valla või linna valimiskomisjoni ja nimetab selle liikmed hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Valla ja linna valimiskomisjonil peab olema vähemalt viis liiget ja selle esimeheks on ametikoha järgselt valla- või linnasekretär. Volikogu nimetab valla ja linna valimiskomisjoni liikmed ning kuni kaks asendusliiget valla- või linnasekretäri ettepanekul. KOVVS-i kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni ülesanne registreerida volikogu valimistel esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. Muude ülesannete all tuleb eelkõige mõista pärast valimisi volikogu liikmete ja asendusliikmete registreerimist ning seadusest tulenevaid valla- ja linnavolikogu liikmete volituste lõppemise ja peatamisega ning asendusliikmete määramisega seotud otsustuste tegemist.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale