Vallavolikogu suveistungid

61

Kambja Vallavolikogu XLII istung toimus 15. juunil Tõrvandis. Volikogu esimehe loal osalesid Urmas Sarja ja Vahur Järv istungil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Istungilt puudusid Avo Alliksaar, Virgo Kurist ja Rait Rohumägi. Volikogu kinnitas päevakorra 5-punktilisena.

Kambja valla 2020. a majandusaasta aruande kohta tegi ettekande finantsjuht Eve Jaanus. Revisjonikomisjoni esimees Illari Lään tegi kaasettekande majandusaasta aruande ja valla arengukava täitmise kohta. Kuulati Anti Kalveti sõnavõttu majandusaastaaruande teemal, sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme ülevaadet lasteaiakohtadest. Otsustati kinnitada 18 poolthäälega majandusaasta aruanne.

Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramise kohta tegi ettekande vallasekretär Marina Lehismets. Volikogu otsustas ühehäälselt kinnitada volikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21.

Kambja vallavolikogu 2021. aasta valimiseks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramise kohta tegi ettekande Marina Lehismets. Volikogu otsuse kohaselt on Kambja vallas üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Kambja valla haldusterritooriumi piiridega ja kus on 21 mandaati.

Kambja valla valimiskomisjoni moodustamise ettepaneku tegi Marina Lehismets. Volikogu otsuse kohaselt jätkab valla valimiskomisjon endises koosseisus, esimees on Marina Lehismets ja liikmed Reet Kiuru, Marge Einola, Kristi Kull ja Kristiina Puistaja.

Haldusjuht Ülo Plakso tutvustas vallavalitsusele tulnud taotlust tuvastada ülekaalukas avalik huvi Aardlapalu liivakarjääri tarbevaru täiendava uuringu läbiviimiseks. Volikogu otsustas selle küsimuse suunata arvamuse kujundamiseks maakomisjoni.

* * *

Plaaniväliselt toimus Kambja Vallavolikogu XLIII istung 22. juulil, volikogu esimehe loal osalesid viis volikogu liiget istungil elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas. Kohal oli 19 volikogu liiget, puudusid Virgo Kurist ja Marek Palusoo. Volikogu kinnitas päevakorra 4-punktilisena.

Loa andmise riigihanke „Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine – projekteerimine ja ehitustööd” tulemuste kinnitamiseks ja lepingu sõlmimise eelnõud tutvustas jurist Kaupo Piirsalu. Volikogu otsustas ühehäälselt anda luba lepingu sõlmimiseks.

Kammeri Kooli ülevõtmise tagamaade kohta tegi ettekande vallavanem Aivar Aleksejev ja kaasettekande sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm. Kuulati Tartumaa Omavalitsuste Liidu projektijuhi Liisa Mäemetsa ettekannet Kammeri koostöökooli projektist ja peetud läbirääkimistest ning Kammeri kooli direktori Kairi Kolgi ettekannet kooli olukorrast ja tegevustest.

Triin Nõmmistu oli esitanud volikogule alternatiivse otsuse eelnõu ja taotles otsuse punktide ükshaaval läbihääletamist. Arutelu tulemusel pandi hääletusele kolm punkti.

1. Kambja vald on nõus riigilt Kammeri Kooli kinnistu ja hoonete tasuta omandamisega.

2. Kambja vald nõustub Kammeri Kooli pidamiseks ühisasutuse moodustamisega.

3. Vallavalitsusel moodustada kooli pidamise ülevõtmise läbirääkimisteks vallavalitsuse esindajatest ning volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoni nimetatud esindajatest koosnev komisjon.

Hääletuse tulemusel võeti ühehäälselt vastu punktid 1 ja 3, eelnõu punkt 2 ei saanud poolthäälteenamust ja jäi vastu võtmata.

4. Transpordimaa omandamisega nõustumise eelnõud tutvustas haldusjuht Ülo Plakso. Volikogu nõustus ühehäälselt Lemmatsi külas Haage – Lesta tee lõik 3 ja Ute tänava mõtteliste osade omandamisega.

Jurist Kaupo Piirsalu tutvustas Soinaste külas Jaani ja Leetsi detailplaneeringu ning Soinaste külas Lehise detailplaneeringu algatamisel arendajatega saavutatud kokkuleppeid tehnilise ja sotsiaalse taristu arendamiseks.

Istungitel arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale