Vallavolikogu 16. märtsi istungilt

336

Istungil oli kohal 18 volikogu liiget 21-st. Kaks liiget jälgis istungit videosilla vahendusel vabakuulajatena.

Seoses Liis Rosina volituste peatamisega, tema vallavalitsuse liikmes oleku ajaks, on tema asemel volikogus asendus liige Ülo Karpov. Karpov on olnud ka eelnevate volikogude koosseisus.

Volikogu nõustus Lemmatsi külas Kannistiku tee J2 kinnistule servituudi seadmisega

Lemmatsi külas asuvale Erika kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavale teele. Erika kinnistu omanik palub oma 23.09.2021 Kambja vallavalitsusele esitatud avalduses juurdepääsu üle Kannistiku tee J2 kinnistu ja soovib sõlmida servituudilepingu. Kannistiku tee J2 kinnistu omanik on Kambja vald.

Lähtudes asjaõigusseadusest on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Otsuse poolt hääletas 18 volikogu liiget, üks volinik jäi erapooletuks.

Volikogu nõustus Külitse alevikus Haaviku maaüksuse osale isikliku kasutusõiguse seadmisega

Kambja vallavalitsuse 09.09.2021 korraldusega algatati Külitses Haaviku maaüksuse detailplaneering. Käesolevaks ajaks on planeeringulahendus asjakohaste ametitega kooskõlastatud, arvamusi puudutatud isikutelt ei laekunud. Planeeringulahendus on valmis vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks.

Haaviku maaüksus piirneb vahetult Ropka järvega. Maaüksuse järve äärsel küljel on välja kujunenud jalakäijate rada piki järve äärt, mis algab Järve teelt ja kulgeb kuni vallale kuuluva Liivaranna maaüksuseni, kus asub rand ja spordirajatised. Detailplaneeringuga on Ropka järve ehituskeeluvööndi (25 m) ulatuses kavandatud Haaviku maaüksusele avaliku kasutuse ala, et tagada naabruses asuvalt Järve teelt avalik juurdepääs kallasrajale.

Vastu võetud otsusega seatakse isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks Külitse alevikus asuva Haaviku kinnistu detailplaneeringuga kavandatavale avaliku kasutusega alale, mis asub Ropka järve ehituskeeluvööndis.

Otsuse poolt hääletas 18 volikogu liiget.

Volikogu algatas valla arengukava 2020-2030 läbivaatamise ja muutmise

Kambja valla arengukav aastani 2030 on koostatud 2019 aastal. Arengukava on omavalitsuse tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse valla eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad.

Arengukavas teemavaldkonnad:

  • haridus ja noorsootöö
  • tervis ja heaolu
  • kultuur, kogukonnad, vaba aeg ja sport
  • taristu ja elukeskkond
  • ettevõtlus
  • valla valitsemine.

Kambja valla visioon aastaks 2030: „Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus, kus väärtustatakse elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning sportimisvõimaluste arendamist.“

Kambja valla arengukava läbivaatamise ja muutmise käigus koostatakse arengukava osana lähiaastate tegevuskava.

Arengukava läbivaatamise ja muutmise otsuse poolt hääletas 18 volinikku.

Volikogu andis loa riigihangete korraldamiseks Ülenurme gümnaasiumis

Sel aastal lõpevad hankelepingud Ülenurme gümnaasiumi õpilaste toitlustamisteenusele ja valve- ning koristusteenusele. Vallavara valitsemise korra kohaselt annab loa riigihanke korraldamiseks vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

Vastu võetud otsusega lubatakse vallavalitsusel korraldada riigihanked Ülenurme gümnaasiumi toitlustusteenusele perioodiks 01.09.2022 – 30.06.2025 ning hooldus- ja valvekoristusteenusele perioodiks 01.09.2022 – 31.08.2025.

Otsuse poolt hääletas 18 volikogu liiget.

Vald andis garantii Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise omafinantseeringule

AS Emajõe Veevärk kavandab esitada keskkonnainvesteeringute keskuse sihtasutusele (KIK) keskkonnaprogrammi 2022 I taotlusvooru projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ rahastustaotluse. Keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ kohaselt on toetuse maksimaalseks suuruseks projekti kohta 2 miljonit eurot. Projekti kogumaksumus on koostatud eelarve põhjal kuni 4 miljonit eurot.

Vastu võetud otsusega garanteerib Kambja vald KIK-i positiivse rahastusotsuse korral projekti omaosaluse tasumise summas kuni 2 000 000 eurot. Omaosalus tasutakse aktsiakapitali sissemaksetena AS-i Emajõe Veevärk põhivara mahu suurendamisel projekti raames rajatava infrastruktuuri ehitustööde käigus.

Otsuse poolt hääletas 18 volikogu liiget.

Vallavalitsuse liikmete kõrvaltegevustest teavitamine

Viiest vallavalitsuse liikmest kolm teavitavad volikogu kõrvategevustest, mis ei sega nende vallavalitsuse liikme tegevust. Volikogu võttis info teadmiseks ja kõrvaltegevusi õigusaktiga keelanud ei ole.

Anti ülevaade Tõrvandi päästeseltsi tegevusest

Vallavolinik Toomas Arumägi, kes on ka päästeseltsi pealik, tegi ülevaate seltsi tegevusest. Seltsi rahastatakse oluliselt valla eelarvest. Üle 40 inimese on seltsi liikmeks ja umbes 25 osaleb aktiivselt valveteenistuses.

Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Brit Mesipuu ning aseesimeheks Ülo Karpov

Seoses Liis Rosina volikogu liikme volituste peatumisega ei saa ta enam olla volikogu komisjoni aseesimees. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt tuleb komisjonide esimehed ja aseesimehed valida volikogu liikmete hulgast, esimees ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel hääletusel.

Heiki Sarapuu esitas kandidaatideks Brit Mesipuu ja Ülo Karpovi. Rohkem keegi kandidaate ei esitanud.

Sotsiaalkomisjoni esimeheks osutus salajasel hääletamisel 11 häälega Brit Mesipuu ning aseesimeheks 7 häälega Ülo Karpov. Volikogu kinnitas hääletamistulemused otsusega.

Kino maale
EelmineGalerii: Kambja kooli esimene rammumehe võistlus
Järgmine24. veebruaril 2022 muutus senine maailm