Vallavalitsuse istungilt 21.09.2022

248
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus- ja keskkonnaküsimused. Samuti peatuti hangetel, käsitleti liikluskorraldust, kinnitati enampakkumise tulemused ning anti ülevaade volikogu menetlusse suunatavatest eelnõudest.

Antud projekteerimistingimised:

 • Sirvaku külas asuvale Veinioja maaüksusele abihoone projekteerimiseks
 • Laane külas asuvale Sädeluse maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Reola külas Lennu tn 44 kinnistule ja Lepikolinnu kinnistule kuni 700 kW päikeseelektrijaama projekteerimiseks

Antud ehitusload:

 • Lepiku küla Jalaka üksikelamu püstitamiseks
 • Uhti küla Järve puurkaevu rajamiseks
 • Kavandu küla Künka puurkaevu rajamiseks
 • Soinaste külas Künnapuu jalgtee L2, L3, Künnapuu tee, Künnapuu tee 16, 17, 18, 20, 22 sidekanalisatsiooni rajamiseks
 • Soinaste külas Künnapuu jalgtee L2, L3, Künnapuu tee, Künnapuu tee 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Puu tee, Tõrvandi tee 34, 50, Tõrvandi tee lõik 5, 6 vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks
 • Kullaga külas Lombi üksikelamu püstitamiseks
 • Räni alevikus Kogre tee, Kogre tee 4, Ränirahnu tee 21, J1, Ränirahnu tee lõik 2 vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks
 • Räni alevikus Ränirahnu tee 21 kaubandushoone püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Tõrvandi alevikus Kõivu 3 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivuharu 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Pähkli 17 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Pärnaõie tänav L1 // Pärnaõie tänav L4 // Raudrohu tänava lõik 1 // Raudrohu tänava lõik 2 // Raudrohu tänava lõik 3 // Raudrohu tänava lõik 4 // Saialille tänava lõik 1 // Saialille tänava lõik 4 rajatud gaasitorustikule
 • Tõrvandi alevikus Raudrohu rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikule
 • Soinaste külas Rehepapi põik L1// Rehepapi tee T11// T16 kinnistule rajatud külmaveetorustikule
 • Tõrvandi alevikus Tehno tee 4 kinnistule püstitatud laohoonele
 • Soinaste külas Haru 13 kinnistule püstitatud üksikelamule

Kiideti heaks projekti „Ääsi kinnistu kanalisatsioonitorustikud“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4132,83 eurot ja otsustati maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 413,28 eurot.

Nõustuti katastriüksusele sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks:

 • Külitse alevikus asuvale Ojasoo tee T1
 • Õssu külas asuvale Tõnissoni tee

Anti Tõrvandi alevik Ringtee 3, Ringtee 4 ja Ringtee 10 korteriühistutele tasuta kasutusse kümneks aastaks Kambja valla omandis olev Ringtee J14 kinnistu (katastritunnus 28301:001:0218) prügimajade paigaldamiseks vastavalt kasutusse antava maa-ala plaanile.

Sotsiaalküsimustes arutati teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetuse määramise erandjuhtumit. Samuti määrati sotsiaaltoetusi ja koolilõunatoetusi, seati isiku üle hooldus ning määrati hooldajale hooldajatoetus.

Otsustati tunnustada augustis 2022. a Luksemburgis toimunud indiaca MM-l häid tulemusi saavutanud vallaelanikke ja vallavalituse töötajat tänukirja ja rahalise preemiaga.

Hangetega seotud teemadest otsustati korraldada riigihange „Ülenurme spordihoone sisustamine“ avatud hankemenetlusena ning tunnistati lihthanke „Tõrvandi sademevee peakollektori projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd“ edukaks majanduslikult soodsaima pakkumuse esitaja hankes määratletud hindamiskriteeriumide kohaselt PÕDRA MAJA OÜ kogumaksumus 137 500 eurot käibemaksuta. Võeti vastu otsus mitte korraldada 2023. a bussiliini nr 37 uut hanget.

Keskkonnaküsimustes otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10—31.12.2022 11 kinnistu jäätmevaldajad, kes talvisel perioodil suvilates ei elama. Samuti otsustati maksta välja Tõrvandi alevik, Ringtee 2 korteriühistu jäätmemaja ehitamise toetus summas 4000 eurot. Võeti vastu otsus, et biokompostrite jaotamine elanikele toimub EVALD mooduli keskkonna kaudu.

Liikluskorraldusega seotud küsimustes otsustati:

 • Anda luba Räni alevikus Kivimetsa tee (tee nr 9490164) 0,94—1,39 km lõigu ajutiseks sulgemiseks perioodil 22.09–22.10.2022.
 • Kehtestada Tehnopargi tee (tee nr 9490264) 0,4–0,9 km lõigul sõidukite liikumise piirkiiruseks 30 km/h.
 • Paigaldada Soinaste külla Rattasepa tee 0,12 km-le liikluskünnis, mis vastab teelõigul kehtivale piirkiirusele.

Kinnitati Kambja alevikus Puiestee 3-6 korteriomandi enampakkumise tulemused.

Otsustati suunata valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avalikule väljapanekule ning volikokku otsuse eelnõu „Heina tänava kinnistu omandamine“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMuudatused maakonna bussiliinidel alates oktoobrist
JärgmineValla kalendrisse on oodatud droonifotod