Vallavalitsuse istungilt 28.09.2022

207
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Anti luba tee ajutiseks sulgemiseks ning reklaami paigaldamiseks.

Antud projekteerimistingimised:

  • Tatra külas Männisalu kinnistule abihoone projekteerimiseks
  • Ülenurme alevikus asuvale Kesa 4 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Kambja alevikus Puiestee 18 maaüksusel asuva hoone laiendamise projekteerimiseks
  • Reola külas asuvale Kähra tee 10 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

Antud ehitusload:

  • Kavandu külas Kaarna tootmishoone laiendamiseks
  • Soinaste külas Künnapuu tee, Künnapuu jalgtee L1, Künnapuu jalgtee L2, Künnapuu Jalgtee L3 ja Künnapuu haljasala teede rajamiseks

Antud kasutusload:

  • Soinaste külas Kuslapuu 32 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Reola külas Tähelille kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Ülenurme alevikus Villa 11 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Soinaste külas Käokeele 9 kinnistule püstitatud üksikelamule

Liideti Uhti külas asuv Raudsepa maaüksus Valgekõrtsi tee 10a ja 10b detailplaneeringu planeeringualaga.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Suure-Kambja külas asuvale Kopa-Peeda tee T2 maaüksusele.
Määrati Õssu külas asuvate Ringtee tänava lõik 4, Ringtee tänav T1, Ringtee tänava lõik 5 ja Ringtee tänav T2 katastriüksuste liitmise tulemusel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.
Muudeti Räni alevikus asuvate katastriüksuste ja neil asuvate hoonete lähiaadressid.
Kinnitati hajaasustuse 2021 programmi raames esitatud projekti „Kahro talu puurkaev“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4140,60 eurot ja kanti taotleja pangakontole 301,90 eurot.
Kinnitati Ehitusplaneerimise OÜ tehtud töö „Eksperthinnang ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilivuse kohta“.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetusi ja jäeti rahuldamata õppetoetuse taotlusi.

Haridusküsimustes määrati õppuri toetusi huvitegevuses osalemiseks. Samuti määrati Ülenurme Gümnaasiumile ja Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubile huvitegevuseks ja inventari ostmiseks kokku 15 750 eurot.
Kooskõlastati töötajate koosseisud: Kambja Lasteaed Mesimumm, Kuuste Kool, Soinaste Lasteaed Laululind, Tõrvandi Lasteaed Rüblik , Ülenurme Lasteaed Nurmepesa
Kinnitati Tõrvandi Lasteaia Rüblik hoolekogu koosseis 2022/2023. õa ning kehtestati Kambja Lasteaia Mesimumm tasuliste teenuste hinnad alates 01.10.2022.

Anti luba tee ajutiseks sulgemiseks Ülenurme alevikus Pargi lõik 0,1—0,36 km ja Mõisniku lõik 0—0,08 km liiklusele 6. oktoobril kell 16– 19 ning Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks asukohaga Mäenurga kinnistu, Räni alevik, tähtajaga 03.10.2022—28.02.2023.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelminePoldrijooksu ajal kehtivad Ülenurmel liikluspiirangud
JärgmineÜlenurme lasteaed Nurmepesa ootab oma meeskonda koka abi